National Geographic - Destination Space / National Geographic - Destination Space

What we really need are filling
stations in space.
0Това което ни трябва е да
напълним космоса със станции.
Others will seek their fortunes.
0Други ще търсят съдбата си.
What vaulting ambitions could become
reality tomorrow?
0Какви невъзможни амбиции могат да станат реалност в бъдеще?
Well, we've gone to the moon.
0Но ние стигнахме до луната.
Well, that was ridiculous.
0Това беше смешно.
And then, would anybody ever
go to the moon?
0И после може ли някой да достигне луната?
So you see how things are, can change.
0Така че виждате как се променят нещата.
No we'd never break the sound barrier.
0Но никой не беше преодолявал звуковата бариера.
well that was out,
out of the question period.
0Това беше извън въпросния период.
If it was once inconceivable
to reach the moon.
0Някога беше немислимо да стигнем луната.
Is it our destiny to
cross the galaxy?
0Това ли е нащето предначертано - да пресечем галактиката.
The cosmic perspective is inextricably
bound to our growing awareness
0Космическата перспектива е неразривно свързана сувеличаващото се разбиране
of how tiny we are in this universe,
0колко слаби сме в тази вселена,
combined with simply how big
and grand the universe is.
0сравнено с това колко голяма и велика е тя.
how frail we are in this universe,
0колко незначителни сме в тази вселена,
For me, it's only
momentarily depressing.
0За мен е само моментно подтискащо.
Now, that might sound depressing.
0Това може да звучи подтискащо.
With that knowledge,
we can all participate in this journey,
0Със тези знания ние можем да се включим в това пътешествие,
in this quest, to reach
the edge of the universe
0в приключението да стигнем края на вселената
and then perhaps see
what's on the other side.
0и тогава разбира се да видим какво е от другата страна.
Резюме
Пол:
същество
Роден език:
български
С нас:
с 04 юли 2018 (568 дена)
Дейност:
510 версии на превод с общ рейтинг 0