Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

"Doesn't this go against your agreement with Horm?" asks Makri. "You weren't meant to get any more money."
0- Това не противоречи ли на сделката ти с Хорм? - пита Макри. - Не бяхте се разбирали да получаваш още пари.
"Well, not often."
0- Добре, не често.
"Yes you did."
0- Да, бягал си.
"Are you crazy? I've been in much more shameful situations than this and I never fled the city before."
0- Луда ли си? Бил съм в много по-срамни ситуации от това и никога не съм бягал от града преди.
"You're not about to flee the city in shame, are you?"
0- Нали няма да избягаш от града от срам?
She frowns.
0Тя се намръщва.
"Okay," says Makri. "I can do that."
0- Бива - казва Макри. - Мога да го направя.
"It doesn't matter. Just put in your guran stake every time and don't get involved in any gambling. You can buy me enough time and I'll be back soon."
0- Няма значение. Просто вкарвай всеки път в пода и не се замесвай в никакви разигравания. Можете да ми спечелиш достатъчно време, а аз ще се върна скоро.
"I barely know how to play the game."
0- Знам само основните правила.
Makri looks startled.
0Макри изглежда шашната.
"Makri, I'm running out of money. I need more, and quickly. I just realised where the gold is and I'm going to get it. Take my place at the table for a little while."
0- Макри, закъсал съм за пари. Нуждая се от още и то бързо. Току-що разбрах къде е златото и ще го взема. Заеми моето място на масата за малко.
I take my empty plate back to the bar, ignoring all interruptions from discontented Turanians, and drag Makri to one side.
0Връщам празната си купа обратно на бара, пренебрегвайки всички опити за комуникация от недоволните тюрайци и дърпам Макри на една страна.
I grab four large yams and retreat, clutching my stew. And as stew goes, it's not bad. I've tasted far worse. The temporary cook isn't such an incompetent as I feared. Managed to snare us some yams as well. I ignore all distractions, concentrating on getting the food inside me. It does me a power of good. It strikes me that it's little wonder my endeavours have been so ineffectual recently. I've not been eating well enough. It's quite understandable. You can't expect a man to go around solving crimes, finding treasure and beating everyone at cards if you're starving him at the same time. No one could stand it. With the stew, the yams and another beer inside me I start to feel a lot better. I feel so much better that I suddenly have a very good idea where Tanrose's mother's gold might be.
0Грабвам четири големи батата и се оттеглям, гушнал яхнията си. И докато яхнията става, не е лоша. Опитвал съм и много по-зле. Временният готвач не е толкова некомпетентен, както се страхувах. Успял е да ни домъкне и няколко батата. Игнорирам всички разсейващи фактори и се съсредоточавам върху вкарването на храната вътре в мен. Изпълва ме със сила. Имам прозрение, нищо чудно че моите начинания напоследък са толкова неефективни. Просто не съм се хранил достатъчно добре. Това е съвсем разбираемо. Не можете да очаквате от мъж да обикаля и разрешава престъпления, намира съкровища и бие всички на карти, ако същевременно гладува. Никой не издържа. С яхнията, бататите и още една бира вътре в мен започвам да се чувствам много по-добре. Чувствам се толкова по-добре, че изведнъж ми хрумва много добро предположение, къде може да е златото на майката на Танроуз.
"Last consignment at the market," says Dandelion. "The new cook brought them down from Pashish."
0- Последната партида на пазара - казва Глухарче. - Новия готвач ги донесе от Патиш.
"Yams? Where did they come from?"
0Батати? От къде се взеха?
I notice some unfamiliar objects lurking on top of the food counter.
0Забелязвям няколко отдавна не виждани неща на масата с храната.
"Makri, you have to flee," says Hanama. "Get your swords and we'll fight our way out."
0- Макри, трябва да бягаш - казва Ханама. - Вземи мечовете си и ще си пробием път с бой.
"Makri is not going to marry anyone," I declare, quite forcefully.
0- Макри няма да се ожени за никого - заявявам доста пресилено.
"Please don't make Makri marry Horm the Dead," she says.
0- Моля, не принуждавай Макри да се ожени за Хорм - казва тя.
"You were meant to be buying me some time, not surrendering at the first opportunity," she says, quite angrily.
0- Задачата ти беше да ми спечелиш време, а не да се предаваш при първа възможност - казва ядосано тя.
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (751 дена)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 0
14 коментара