Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

I've rarely seen so many people looking unconvinced. At this moment, belief in Thraxas's gambling powers has hit an all-time low among the leading citizens of Turai. Even the perennially cheerful Dandelion can't help frowning as she ladles out a bowl of stew.
0Рядко съм виждал толкова много хора, изглеждащи толкова неубедени. В момента вярата в хазартните сили на Траксас потъва все по-ниско сред водещите граждани на Тюрай. Дори вечно щастливата Глухарче няма как да не се намръщи, докато ми подава купа с яхния.
"You're not going to Yal. I'm just getting into my stride."
0- Няма да отидеш в Ял. Тъкмо влизам в крачка.
"Take two," she says to me. "You might as well enjoy yourself. Be sure to visit me in Yal."
0- Вземи си две - ми казва тя. - Забавлявай се и не забравяй да му посетиш в Ял.
Makri walks past with a tray of beer.
0Макри минава покрай нас с поднос бира.
"The only odd thing is that we have entrusted you with the welfare of Turai," says Cicerius. "I blame myself. I've failed the city."
0- Единственото странно е, че някак ти поверихме съдбата на Тюрай - казва Цизерий. - Обвинявам себе си. Провалих града.
"I've been unlucky with the cards. Are you sure that woman Moolifi is on the level? I think there's something odd about her."
0- Не съм имал читави с картите. Сигурни ли сте, че онази жена - Мулфи знае какво прави? Мисля, че има нещо странно в нея.
"Your best?" says Lisutaris. "Is that why you're almost broke and Horm is piling up the money?"
0- Всичко възможно? - казва Лузитания. - Затова ли си почти фалирал, а Хорм трупа пари?
"Will you all get out of my face? I'm doing my best."
0- Ще се разкарате ли от главата ми? Правя всичко възможно.
I hold my hands up.
0Вдигам ръце.
Lisutaris hasn't yet come up with any sort of spell for removing the Ocean Storm from Horm's grasp.
0Лузитания все още не е измислила никакво заклинание за измъкване на Океанската буря от хватката на Хорм.
"A good card player?" sneers Coranius. "We might as well hand the Ocean Storm over to the Orcs and have done with it."
0- Добър картоиграч? - присмива Кораний. - Направо да предадем Океанската буря на орките и да приключим тая мъка.
"How did you get a reputation as a good card player?" says Hanama. "It seems to be completely undeserved."
0- От къде е репутация на добър картоиграч? - пита Ханама. - Изглежда, че е напълно незаслужена.
"Have you forgotten how important this game is?" demands Cicerius. "I've never seen anyone throw their money away in such a wanton manner."
0- Забравихте ли колко важна е тази игра? - включва се и Цизерий. - Никога не съм виждал някой да пилее пари по такъв разхищителен начин.
"What the hell are you doing?" demands Lisutaris. "Do you want Makri to get carted off to Yal?"
0- Какво, по дяволите, правиш? - съска ми Лузитания. - Искаш Макри да замине за Ял?
Praetor Capatius wonders out loud if there's any food on offer. The praetor is a man with a healthy appetite and probably gets well fed when he's playing cards up at Senator Kevarius's house. Dandelion informs everyone that our temporary cook has just finishing preparing the famous Avenging Axe stew, and while Capatius isn't exactly enthralled at the prospect—being used to better things, no doubt—he's willing to try it. Cicerius takes the opportunity to suggest that all the players take another break to refresh themselves. Some head for the bar for food and drink and some wait at the table, probably annoyed at the interruption. As for me, the moment I leave the table I'm besieged by an angry mob.
0Претор Капатий се чуди на глас, дали има някаква храна. Преторът е човек със здравословен апетит и вероятно се храни добре, когато играе карти в къщата на сенатор Кеварий. Глухарче информира всички, че нашата временна готвачка току що е приготвила всеизвестната яхния на Възмездяващата секира, и докато Капатий не е много възхитен от това - без съмнение, похапва по-добри неща - все пак е готов да я опита. Цизерий се възползва от възможността да предложи на всички играчи да направят още една почивка, за да се освежат. Някои се отправят към бара за храна и напитки, а други чакат на масата, вероятно раздразнени от прекъсването. Що се отнася до мен, в момента, в който се вдигам от масата, съм обсаден от ядосана тълпа.
Perhaps the saint is offended by my complaints. One hour and a series of bad cards later, I'm down to 300 gurans and things are not looking good.
0Може би светецът се е засегнал от забележките ми. Един час по-късно и поредица от лоши карти, ме свалят до 300 гурана и нещата не изглеждат добре.
I shake my head, and hand in my cards, meanwhile sending up a strong protest to St. Quatinius for coming down on the side of the rich oppressors. Obviously all tales of the blessed saint helping the poor and needy are just lies.
0Поклащам глава и връщам картите си, като междувременно отправям тежки укори към св. Кватиний за това, че зае страната на богатите потисници. Очевидно всички приказки за блажения светец, който помага на бедните и нуждаещите се, са само лъжи.
My next card is an eight. I now have two dragons, an eight and a four. It's not a strong hand. Glixius raises another hundred gurans. I don't know if he's bluffing or not. I think about it for a while. I'd like to carry on betting, but if I do and I lose I'll be out of the game. My funds are already low. I could stand the humiliation of losing to Glixius but I've got more on my mind. I curse Horm and his ridiculous passion for Makri. It's ruining my game.
0Следващата ми карта е осмица. Сега имам два дракона, и два фатмака: осем и четири. Не е силна ръка. Гликсий вдига с още сто гурана. Не знам дали блъфира или не. Обмислям това известно време. Бих искал да продължа да залагам, но ако го направя и загубя, ще бъда извън играта. Средствата ми вече са малко. Понесох си унижението от загубата на Гликсий, но си има едно на ум. Проклинам Хорм и нелепата му страст към Макри. Това ми съсипва играта.
When the game is restarted my third card is a four, no help to my two dragons. Glixius raises the bet by a hundred gurans. It's something of a risk for me to go along with this but I do. I have a good feeling about my fourth card. I send up a brief prayer to St. Quatinius as Moolifi deals. My few moments of religious conviction have usually been at the card table.
0Когато играта се възобновява, третата ми карта е четворка, никаква помощ на двата ми дракона. Гликсий вдига залога със сто гурана. За мен ще е рисково да продължа с това което имам, но го правя. Имам добро усещане за четвъртата си карта. Изпращам кратка молитва на св. Кватиний за раздаването от Мулфи. Няколко ми момента на религиозни залитания обикновено са били на масата с карти.
I'm not arguing. Now Makri has pointed it out, it's obviously true. Dandelion might be strangely dressed and have a bizarre aversion to shoes, but there's no denying she's kept the place running during the winter malady crisis.
0Не споря. Сега Макри го посочи, очевидно е вярно. Глухарче може да е облечено странно и да има чудато отношение към обувките, но не може да се отрече, че тя поддържала това място по време на кризата със Зимната треска.
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (744 дена)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 0
14 коментара