National Geographic - Destination Space / National Geographic - Destination Space

a frontier port where men and women
have shattered space endurance records.
0граничен пристан, където мъже и жени
разбиват рекордите за издържливост в космоса.
Sasha orders Foale
to the Soyuz-Mir's lifeboat.
0Саша нарежда на Фоул да отиде
в спасителната капсула на Съюз-Мир.
It's out of control
and headed right at them.
0Той е извън контрол и
се насочва право към тях.
Then suddenly,
the Progress looms into view.
0Тогава внезапно, Прогрес
се появява в обзора.
Seconds pass.
0Секундите минават.
But to no avail.
0Но без успех.
He applies reverse thrusters.
0Той включва маневриращите двигатели
на обратна тяга
Vasily fears the Progress
is approaching too fast.
0Василий се страхува, че Прогрес
приближава твърде бързо.
Foale and Sasha can't see
the incoming vessel anywhere.
0Фоул и Саша не могат да видят
никъде приближаващият се кораб.
telling them to look for
the Progress through Mir's windows.
0казвайки им да гледат за Прогрес
през илюминаторите на Мир.
He calls to his crewmates,
0Той повиква другарите си от екипажа,
Vasily is flying blind.
0Василий управлява на сляпо.
it becomes more difficult to track.
0става все по-труден за следене.
But as the eight-ton
vessel draws closer,
0Но доближавайки се,
осемтонният кораб
to guide this supply ship of
the Progress class to Mir.
0за да насочи кораба с провизиите
от клас Прогрес към Мир.
Vasily will use a
remote steering system and a camera
0Василий ще използва система
за отдалечено управление и камера
prepare to test
a manual docking system.
0подготвят тест на системата
за ръчно скачване.
engineer Sasha Lazutkin
and commander Vasily Tsibliyev,
0инженерът Саша Лазуткин и
командирът Василий Циблиев,
But one month into the mission,
Foale's Russian crewmates,
0Но 1 месец след началото на мисията,
руските другари на Фоул,
Mike Foale's first weeks on Mir
pass without incident.
0Първите седмици на Майк Фоул на Мир
протичат без инциденти.
Резюме
Пол:
същество
Роден език:
български
С нас:
с 10 януари 2018 (743 дена)
Дейност:
110 версии на превод с общ рейтинг 0
1 коментар