National Geographic - Destination Space / National Geographic - Destination Space: National Geographic - Destination Space

Английски оригинал Перевод на български

Ten... nine...

#1 · 00:01.10100:02.659

Десет... девет...

pechkov 5.11.17 в 0:28

I think it is human destiny
to expand into outer space.

#2 · 00:02.80200:07.364

Мисля, че бъдещето на човечеството
е да пътува в космоса.

pechkov 5.11.17 в 0:28

+1

In the new race to space it's just
a physical urge built, sept...

#3 · 00:07.50700:11.637

В надпреварата за космоса...
въпрос на физика...

pechkov 5.11.17 в 0:28

Some will go for adventure.

#4 · 00:11.77800:13.473

Някои се впуснаха в приключение.

pechkov 5.11.17 в 0:28

If you go and you ask people
why do want to go into space,

#5 · 00:13.61300:16.081

Ако питате хората защо
искат да летят в космоса,

pechkov 5.11.17 в 0:29

the answer is the same.

#6 · 00:16.21600:16.978

ще ви отговорят едно и също.

pechkov 5.11.17 в 0:29

I want to experience zero g.

#7 · 00:17.11700:18.880

Искам да почувствам безтегловност.

pechkov 5.11.17 в 0:29

And then you want to just float around
for several minutes and just enjoy this.

#8 · 00:19.01900:23.615

И когато просто се реете наоколо
няколко минути, започва да ви харесва.

pechkov 5.11.17 в 0:29

+2

And I want to see the view.

#9 · 00:23.75700:24.746

И искам да видя гледката.

pechkov 5.11.17 в 0:29

...six... five...

#10 · 00:24.89100:25.915

шест... пет...

pechkov 5.11.17 в 0:29

Some will find that every dream
is shadowed by a nightmare.

#11 · 00:26.05900:29.688

Някои разбраха, че над всяка мечта
тегне и малък кошмар.

pechkov 5.11.17 в 0:29

Space is a hostile, dangerous place.

#12 · 00:29.82900:32.389

Космосът е враждебно и опасно място.

pechkov 5.11.17 в 0:29

Because I was expecting
a major breach of the station,

#13 · 00:32.53200:36.059

Защото очаквах да се получи
пробив на станцията,

pechkov 5.11.17 в 0:29

I mean, where the air would
just rush out.

#14 · 00:36.20200:38.466

т.е. щяхме да изгубим въздуха си.

pechkov 5.11.17 в 0:29

Others will seek their fortunes.

#15 · 00:39.50600:41.030

Други ще търсят съдбата си.

lichobg 28.08.18 в 12:21

What we really need are filling
stations in space.

#16 · 00:41.17400:43.665

Това което ни трябва е да
напълним космоса със станции.

lichobg 28.08.18 в 12:23

...quatre... trois...

#17 · 00:43.81000:45.471

четири... три...

pechkov 5.11.17 в 0:30

And yet others will search for answers
to where we fit in the universe.

#18 · 00:45.61200:49.548

Други търсят отговор, къде е
мястото ни във вселената.

pechkov 5.11.17 в 0:30

+1

We get signals all the time here,

#19 · 00:49.68200:50.944

Постоянно получаваме сигнали,

pechkov 5.11.17 в 0:30

I mean we've got this huge antenna
out the window here,

#20 · 00:51.08400:53.075

имаме тази огромна антена тук,

pechkov 5.11.17 в 0:30

we've got this very
sophisticated receiver,

#21 · 00:53.21900:54.846

а тя е много чувствителен
приемник,

pechkov 5.11.17 в 0:30

of course we pick up signals
all the time.

#22 · 00:54.98800:57.582

и получаваме сигнали постоянно.

pechkov 5.11.17 в 0:31

Every couple of seconds,
another signal.

#23 · 00:57.72400:59.555

Нов сигнал на всеки
две секунди.

pechkov 5.11.17 в 0:31

...two... one...

#24 · 01:00.69301:02.524

две... едно...

pechkov 5.11.17 в 0:31

At the dawn of a new century,
the thrill of space is back.

#25 · 01:04.16401:08.396

В зората на новия век,
тръпката за космоса се върна.

pechkov 5.11.17 в 0:31

I think today we are entering
the golden era of space travel.

#26 · 01:09.00201:13.166

Мисля, че навлизаме в златния
век на космическите пътувания.

pechkov 5.11.17 в 0:31

I want to see the moon of course...

#27 · 01:13.30601:15.536

Разбира се, че искам да видя Луната...

pechkov 5.11.17 в 0:31

Space...

#28 · 01:15.67501:16.801

Космос...

pechkov 5.11.17 в 0:32

And I'd like to look down
on the earth...

#29 · 01:17.01001:19.137

И да погледна обратно
към Земята...

pechkov 5.11.17 в 0:32

What's coming next may be
the greatest journey of all time.

#30 · 01:19.27901:23.511

Може би предстои най-великото
пътуване на всички времена.

pechkov 5.11.17 в 0:33

Destination Space

#31 · 01:25.41801:31.152

Крайна цел - Космосът

pechkov 5.11.17 в 0:33

In July of 1969,

#32 · 02:13.90002:16.460

През юли 1969,

pechkov 5.11.17 в 0:33

half a million people of all races
and ages gather from around the globe.

#33 · 02:16.60302:21.973

се събраха половин милион души от
всички страни по света.

pechkov 5.11.17 в 0:33

+1

Some trek for days and camp out
to witness an event

#34 · 02:22.77502:26.711

Пътуваха с дни, и нощуваха навън,
за да видят с очите си

pechkov 5.11.17 в 0:34

that was almost unimaginable
only ten years before.

#35 · 02:26.84602:31.112

нещо, което беше немислимо
преди десет години.

pechkov 5.11.17 в 0:34

It isn't a march to protest
the war in Vietnam...

#36 · 02:31.25102:34.812

Не беше шествие за протест
срещу войната във Виетнам...

pechkov 5.11.17 в 0:34

or a rock concert in upstate New York.

#37 · 02:35.02102:37.148

нито рок-концерт в Ню Йорк.

pechkov 5.11.17 в 0:34

It is Apollo 11.

#38 · 02:37.29002:39.815

Беше Аполо 11.

pechkov 5.11.17 в 0:34

On a small strip of the Florida Coast...

#39 · 02:40.32602:42.760

На малка площадка на брега във Флорида...

pechkov 5.11.17 в 0:34

three astronauts prepare
to reach for the moon.

#40 · 02:42.89602:46.457

трима астронавти се готвеха
да достигнат Луната.

pechkov 5.11.17 в 0:34

They are only minutes

#41 · 02:53.84002:54.829

Оставаха само няколко минути

pechkov 5.11.17 в 0:34

+1

from attempting the greatest venture
in human history.

#42 · 02:55.04102:58.568

до най-голямото приключение
в историята на човечеството.

pechkov 5.11.17 в 0:35

But as Apollo 11 tears itself from
the launch pad and thunders into space,

#43 · 03:28.40803:34.313

Но когато Аполо 11 излетя от
площадката с гръм и трясък,

pechkov 5.11.17 в 0:35

no one is certain if the mission
will end in triumph or tragedy.

#44 · 03:34.44703:39.680

никой не знаеше дали мисията ще
завърши с успех или провал.

pechkov 5.11.17 в 0:35

Every step of the voyage
is fraught with danger.

#45 · 03:48.02703:51.485

Всеки миг от пътуването беше
изпълнен с опасности.

pechkov 5.11.17 в 0:35

But most harrowing is the stage

#46 · 03:52.36503:54.333

Най-трудната от всичко беше,

pechkov 5.11.17 в 0:35

never before attempted-landing
on the moon.

#47 · 03:54.46703:57.903

че никога преди не е правено
кацане на Луната.

pechkov 5.11.17 в 0:35

So risky is this venture,
President Nixon has a eulogy prepared

#48 · 03:58.03704:02.133

Толкова рисковано, че президентът
Никсън е имал приготвено

pechkov 5.11.17 в 0:35

in case the lunar lander
crashes or is stranded.

#49 · 04:02.27504:05.642

изявление, в случай на провал.

pechkov 5.11.17 в 0:35

Altitude 4,200.

#50 · 04:05.77804:06.710

Височина 4200.

pechkov 5.11.17 в 0:35

Go for landing, over.

#51 · 04:06.84604:08.677

Захождаме за кацане, край.

pechkov 5.11.17 в 0:38

As Armstrong and Aldrin
approach the moon's surface,

#52 · 04:09.38204:12.010

Когато Армстронг и Олдрин
приближават Луната,

pechkov 5.11.17 в 0:38

they realize the flight computer is
steering them toward a boulder field.

#53 · 04:12.15104:15.951

разбират, че навигационния компютър
ги е насочил към скали.

pechkov 5.11.17 в 0:38

Armstrong seizes control,
guiding the lander to a new spot,

#54 · 04:16.08904:19.525

Армстронг поема контрола,
избирайки друго място,

pechkov 5.11.17 в 0:38

more than 1,000 feet away.

#55 · 04:19.65904:21.684

на повече от 300 метра встрани.

pechkov 5.11.17 в 0:38

Picking up some dust...
two-and-a-half down

#56 · 04:21.82804:26.128

Вдига се малко прах…
две и половина надолу,

pechkov 5.11.17 в 0:38

turn to the right a little
another half

#57 · 04:26.26604:31.670

малко надясно,
още половин

pechkov 5.11.17 в 0:38

...30 seconds...

#58 · 04:31.80404:33.465

… 30 секунди…

pechkov 5.11.17 в 0:39

contact light
okay, engine stopped.

#59 · 04:35.47504:38.239

Кацане
о'кей, двигателя е изключен.

pechkov 5.11.17 в 0:39

We copy you down, Eagle.

#60 · 04:38.37804:40.403

Разбрахме, Орел.

pechkov 5.11.17 в 0:39

Only seconds of fuel remain
in the lander's tank.

#61 · 04:41.34704:44.839

В резервоара е останало гориво
само за още една секунда.

pechkov 5.11.17 в 0:39

Tranquility Base here.

#62 · 04:45.01804:46.645

В "Морето на спокойствието" сме.

pechkov 5.11.17 в 0:39

The Eagle has landed.

#63 · 04:47.32004:48.685

"Орел" кацна.

pechkov 5.11.17 в 0:39

In the history of humanity, a few,

#64 · 04:48.82104:50.982

В историята на човечеството
само няколко неща

pechkov 5.11.17 в 0:39

rare moments are so transcendent
as to unite us all.

#65 · 04:51.12404:55.026

са били толкова значими,
че да ни обединят.

pechkov 5.11.17 в 0:39

Okay Neil, we can see you coming down
the ladder now.

#66 · 04:57.79705:00.391

Добре, Нийл, виждаме те да слизаш.

pechkov 5.11.17 в 0:39

On July 20, 1969,

#67 · 05:00.53305:02.797

На 20-ти юли 1969,

pechkov 5.11.17 в 0:39

600 million people-a sixth of
the planet's population-

#68 · 05:02.96905:06.427

600 милиона души на Земята

pechkov 5.11.17 в 0:40

watch transfixed as the first human
being steps onto an alien world.

#69 · 05:06.57205:11.839

гледаха първия Човек, който
се разходи върху друг свят.

pechkov 5.11.17 в 0:40

That's one small step for man,
one giant leap for mankind.

#70 · 05:11.97805:20.613

Малка стъпка за Човека,
голям скок за човечеството.

pechkov 5.11.17 в 0:40

These were the glory days
of space exploration.

#71 · 05:32.66505:36.431

Бяха славни дни за
космическите изследвания.

pechkov 5.11.17 в 0:40

Nothing was easier to imagine than
a succession of further triumphs.

#72 · 05:37.90405:42.307

Лесно си представяхме
поредица от успехи.

pechkov 5.11.17 в 0:40

But then something changed.

#73 · 05:46.34605:48.712

Но после нещо се промени.

pechkov 5.11.17 в 0:40

We lost interest.

#74 · 05:48.84805:50.577

Изгубихме интерес.

pechkov 5.11.17 в 0:40

Just nine months after
the first lunar landing,

#75 · 05:50.71705:53.845

Само девет месеца след
първото кацане на Луната,

pechkov 5.11.17 в 0:40

television networks broadcast
soap operas instead of Apollo 13.

#76 · 05:54.02005:59.048

телевизиите излъчваха сапунен
сериал, вместо "Аполо 13".

pechkov 5.11.17 в 0:40

It took an explosion onboard
and a life-and-death drama

#77 · 05:59.19206:02.389

Имаше експлозия на борда,
и смъртната опасност

pechkov 5.11.17 в 0:41

to grab our attention.

#78 · 06:02.52806:04.621

привлече вниманието ни.

pechkov 5.11.17 в 0:41

Houston, we have a problem.

#79 · 06:05.29806:06.458

Хюстън, имаме проблем.

pechkov 5.11.17 в 0:41

Standby 13, we're looking at it.

#80 · 06:06.59906:09.227

Изчакайте 13, проверяваме.

pechkov 5.11.17 в 0:41

The space program again
seemed to fade from public view

#81 · 06:11.40406:14.669

Космическата програма отново
беше забравена от обществото

pechkov 5.11.17 в 0:41

after Apollo 13 returned safely.

#82 · 06:14.80706:17.935

след като "Аполо 13" се завърна.

pechkov 5.11.17 в 0:41

In 1986, NASA tried to rekindle
America's passion for space

#83 · 06:23.08206:27.576

През 1986, NASA опита да
привлече интерес към космоса,

pechkov 5.11.17 в 0:41

by demonstrating that it was
open to anyone.

#84 · 06:27.72006:30.416

като показа, че е достъпен
за всички.

pechkov 5.11.17 в 0:41

They flew Christa McAuliffe,
high school teacher and mother of two,

#85 · 06:30.55606:34.185

Те качиха Криста Мак'Олив,
учителка и майка на две деца

pechkov 5.11.17 в 0:41

aboard the shuttle Challenger.

#86 · 06:34.32706:35.191

на борда на совалката "Чалънджър".

pechkov 5.11.17 в 0:41

And lift-off of the
25th space shuttle mission

#87 · 06:35.32806:36.386

Стартираме 25-тата мисия
на совалката,

pechkov 5.11.17 в 0:42

and it has cleared the tower.

#88 · 06:36.52906:38.963

и се отделяме от кулата.

pechkov 5.11.17 в 0:42

Much of the nation, including
McAuliffe's family and students,

#89 · 06:43.00206:45.835

Голяма част от хората, включително
семейството на Мак'Олив,

pechkov 5.11.17 в 0:42

watched in horror as the disaster
played out on television.

#90 · 06:46.00506:50.999

гледаха с ужас бедствието,
излъчено по телевизията.

pechkov 5.11.17 в 0:42

Go ahead.

#91 · 06:54.04606:54.341

Давай.

pechkov 5.11.17 в 0:43

RSO reports vehicle exploded

#92 · 06:54.48006:56.505

RSO съобщава за експлозия.

pechkov 5.11.17 в 0:42

Okay, are there any forces
headed out that way?

#93 · 07:00.48607:03.080

Добре, имаме ли някакви хора
в тази посока?

pechkov 5.11.17 в 0:42

Yes, sir, DOD also reports that
all forces have been scrambled

#94 · 07:03.22207:06.623

Да, сър, DOD докладват,
че хората им са разположени,

pechkov 5.11.17 в 0:42

and they are on their way.

#95 · 07:06.75907:08.784

и се насочват натам.

pechkov 5.11.17 в 0:43

The world began to wonder if space
was worth the risk of human life.

#96 · 07:10.22907:14.996

Светът започва да се чуди
дали космоса си заслужава риска.

pechkov 5.11.17 в 0:43

Now, at the turn of the 21st century,

#97 · 07:18.70407:21.298

Сега, в началото на 21-ви век,

pechkov 5.11.17 в 0:43

we find ourselves clinging to a small
outpost on the fringe of space.

#98 · 07:21.44107:26.242

сме се закотвили като преден
пост на ръба на космоса.

pechkov 5.11.17 в 0:43

And it's a tired, tattered one.

#99 · 07:26.37907:28.939

И е доста уморително.

pechkov 5.11.17 в 0:43

The Russian space station Mir
was built to last five years,

#100 · 07:30.75007:34.709

Руската станция "Мир" е
разчетена за 5 години,

pechkov 5.11.17 в 0:43

but has been made to serve
more than twice as long.

#101 · 07:34.85407:38.346

но трябва да работи
два пъти повече време.

pechkov 5.11.17 в 0:44

Mir has aged into a balky old vehicle.

#102 · 07:38.99107:41.721

"Мир" прилича на стар автомобил.

pechkov 5.11.17 в 0:44

Systems switch on and off
without warning.

#103 · 07:41.86107:44.762

Системите му отказват
без предупреждение.

pechkov 5.11.17 в 0:44

As American astronauts would discover,
Mir was not only quirky,

#104 · 07:50.40307:54.965

Американските астронавти разбират,
че "Мир" е не само странно,

pechkov 5.11.17 в 0:44

it had become downright dangerous.

#105 · 07:55.07407:57.872

а и доста опасно място.

pechkov 5.11.17 в 0:44

Some are drawn to space because
they want to learn what lies beyond-

#106 · 08:01.54708:05.950

Някои са привлечени от космоса,
защото искат да разберат какво има там,

pechkov 5.11.17 в 0:44

others crave the raw experience.

#107 · 08:06.08508:08.952

други търсят истински преживявания.

pechkov 5.11.17 в 16:26

Children from all walks
share this dream of reaching space,

#108 · 08:11.25708:15.591

Деца от всички краища на света, споделят
общата си мечта да полетят в космоса,

pechkov 12.01.18 в 19:04

but few have the persistence
and talent to make it a reality.

#109 · 08:16.99608:20.762

но малцина притежават упоритостта
и таланта да я осъществят.

pechkov 12.01.18 в 19:05

This is a moment that takes me back
to when I was about six years old

#110 · 08:23.40208:25.768

Това ме връща назад във времето,
когато бях на около шест години

pechkov 12.01.18 в 19:05

and I first decided that
I wanted to be an astronaut.

#111 · 08:25.97208:28.338

и за първи път реших, че искам
да стана астронавт.

pechkov 12.01.18 в 19:06

This is looking up at your rocket.

#112 · 08:28.47408:29.941

Това е да погледнеш на твоята ракета.

инжектопляктор 14.01.18 в 23:51

This sends shivers down my spine
every time I think about it.

#113 · 08:30.04208:33.978

Всеки път, когато си помисля
за това, изтръпвам.

инжектопляктор 14.01.18 в 23:52

+2

NASA astronaut Michael Foale
grew up in England,

#114 · 08:35.14708:37.945

Астронавтът на NASA Майкъл Фоул
израства в Англия,

инжектопляктор 14.01.18 в 23:57

the son of a royal air force pilot
and an American mother.

#115 · 08:38.01708:41.384

син на пилот от кралските военновъздушни
сили и майка американка.

инжектопляктор 14.01.18 в 23:56

While on a childhood
visit to the states,

#116 · 08:41.52108:43.580

Когато посещава Щатите като дете,

инжектопляктор 14.01.18 в 23:57

Foale saw John Glenn's capsule
on a national tour.

#117 · 08:43.72308:46.988

Фоул вижда капсулата на Джон Глен
по време на националната й обиколка

инжектопляктор 15.01.18 в 0:00

From that moment,
he wanted to soar into the sky.

#118 · 08:47.12608:50.562

От този момент нататък,
той иска да се извиси в небето.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:04

Foale was accepted into
the astronaut class of 1987.

#119 · 08:55.66808:59.195

Фоул е приет в школата
за астронавти през 1987.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:06

He stood out even among
this elite corps.

#120 · 08:59.33809:02.034

Той се е отличавал дори сред
най-елитните кандидати.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:07

On his third shuttle mission,

#121 · 09:08.84809:10.406

На третата мисия на совалката,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:07

Foale and his crewmates circled
the Russian space station Mir.

#122 · 09:10.55009:14.987

Фоул и екипажа му обиколили
Руската станция Мир.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:12

Foale instantly felt its allure.

#123 · 09:15.58809:18.148

Фоул веднага усетил нейното очарование.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:14

At that time I can remember seeing
Yelena Kondakova in the window there,

#124 · 09:19.45809:22.450

Спомням си, че видях
Елена Кондакова на прозореца там,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:15

and she would wave and say, "Hey,
we want you to come and have tea."

#125 · 09:22.59509:25.792

и тя ни помаха и каза "Хей,
искаме да дойдете и да пием чай".

инжектопляктор 15.01.18 в 0:16

And, I said, "With pleasure,"

#126 · 09:26.36509:27.593

И казах "С удоволствие",

инжектопляктор 15.01.18 в 0:16

and that was about the limit of
my Russian and, uh,

#127 · 09:27.73309:31.032

и това общо взето бе предела
на руския, който знаех и, ъ,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:18

unfortunately we couldn't stop
and have tea.

#128 · 09:31.17009:33.070

за съжаление не можахме
да спрем и да пием чай.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:19

We had to back away.

#129 · 09:33.20509:33.432

Трябваше да се оттеглим.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:21

And I said, "Some other time."

#130 · 09:33.57309:35.097

И казах "Някой друг път".

инжектопляктор 15.01.18 в 0:21

Mir has its grip on Foale.

#131 · 09:37.24309:39.108

Мир запленява Фоул.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:22

In two years he will return, the fifth
American to live aboard the station.

#132 · 09:39.24509:44.012

След 2 години той се връща като петия
американец, живял на станцията.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:23

In his more than four months onboard,

#133 · 09:52.42509:54.655

В неговите повече от 4 месеца на борда,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:24

Michael Foale will learn that Mir is a
place where dreams collide with reality.

#134 · 09:54.79409:59.822

Майлъл Фоул ще научи, че Мир е място, където
мечтите се сблъскват с реалността.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:25

He will experience the terror of space
as well as the wonder.

#135 · 10:00.33310:04.997

Той ще изпита ужаса на космоса,
както и изумлението от него.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:27

The great attraction of space
is that

#136 · 10:07.60710:09.438

Голямата привлекателност
на космоса е в това, че

инжектопляктор 15.01.18 в 0:28

that is sort of the incubator
of everything.

#137 · 10:09.57510:13.944

това е един вид инкубатора на всичко.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:28

And the mysteries of existence,
the origins of the universe,

#138 · 10:14.34710:19.250

Тайните на съществуването,
произхода на вселената,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:29

the presence of, call it a god,
resides out there.

#139 · 10:19.38510:23.583

присъствието на, да го наречем бог,
са някъде там.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:30

And I think one of the motives
for going into space

#140 · 10:23.72310:26.556

И аз мисля, че една от причините
за излизане в космоса

инжектопляктор 15.01.18 в 0:31

or studying space is trying to
understand our place in the cosmos.

#141 · 10:26.69210:31.322

или изучаването му е да се опитаме
да разберем нашето място в него.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:32

One astronomer's obsession
with our place in the heavens

#142 · 10:32.19810:35.395

Страстта на един астроном относно
нашето място в небесата

инжектопляктор 15.01.18 в 0:35

drives him to the remote hills
of Puerto Rico.

#143 · 10:35.53410:38.469

го отвежда в отдалечените възвишения
на Пуерто Рико.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:36

Twice a year, Seth Shostak travels
to an enormous radio telescope

#144 · 10:42.90810:47.368

Два пъти в годината, Сет Шостак пътува до
огромния радио телескоп,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:36

to listen for signs of
extraterrestrial life.

#145 · 10:47.51310:50.744

за да търси признаци на извънземен живот.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:37

Sharp cuts in funding and years
of hearing only false alarms

#146 · 10:51.28310:55.014

Остро орязване на финансирането и
години само с фалшиви сигнали

инжектопляктор 15.01.18 в 0:38

have done nothing to deter Shostak.

#147 · 10:55.15410:57.349

не са успели да разколебаят Шостак.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:39

For him, the search itself
is irresistible.

#148 · 10:57.49011:00.391

За него, неустоимо е самото търсене.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:39

You know, it's like that carrot
in front of you,

#149 · 11:00.52611:02.960

Знаете ли, това е като моркова пред вас,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:40

because that carrot seems to be
getting bigger.

#150 · 11:03.06211:05.053

понеже морковът изглежда все по-голям.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:41

Every year we do this,
the equipment is a little better,

#151 · 11:05.19711:07.631

Всяка година, когато правим това,
оборудването става малко по-добро,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:41

we can check out a few more
star systems, and, you know,

#152 · 11:07.76711:11.032

можем да проверим повече
звездни системи, и, знаете ли,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:42

I wouldn't do it if I didn't think
there was some reasonable hope

#153 · 11:11.17011:14.105

не бих продължил, ако не мислех
че има основателна надежда,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:43

that within my lifetime
we're gonna pick up that signal

#154 · 11:14.24011:16.970

че в рамките на живота ми
ще засечем сигнал,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:43

that tells us what we want to know.

#155 · 11:17.04311:19.136

който ще ни каже това,
което искаме да узнаем.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:44

Are we alone?
Who, or what, is out there?

#156 · 11:19.67911:24.776

Дали сме сами?
Кой или какво е някъде там?

инжектопляктор 15.01.18 в 0:44

Are they like us?

#157 · 11:26.65211:28.586

Дали те приличат на нас?

инжектопляктор 15.01.18 в 0:44

Every previous generation
wondered about this.

#158 · 11:40.66611:42.896

Всяко предишно поколение
си е задавало този въпрос.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:46

They looked up and they wondered
if there was anybody looking down.

#159 · 11:43.03511:46.027

Поглеждали са нагоре и са се питали
дали оттам някой гледа към тях.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:48

I can be a member of
that first generation

#160 · 11:48.34011:50.171

Мога да бъда част от първото поколение,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:49

that can actually look back up

#161 · 11:50.30911:51.708

което в действителност ще може
да погледне обратно нагоре

инжектопляктор 15.01.18 в 0:50

and maybe find out if
there's something up there.

#162 · 11:51.84411:54.438

и може би да открие,
че някъде там има нещо.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:50

Built by Cornell University and the
United States Air Force in the 1960s,

#163 · 11:54.58011:59.017

Изграден от Корнуелския университет
и военновъздушните сили на САЩ през 60-те

инжектопляктор 15.01.18 в 0:51

the 1,000-foot diameter
Arecibo radio telescope

#164 · 11:59.11812:02.554

с диаметър 305 метра,
радио телескопът Аресибо

инжектопляктор 15.01.18 в 0:52

is one of the most sensitive on earth.

#165 · 12:02.68812:04.747

е един от най-чувствителните на Земята.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:52

For Shostak,
it's like a huge hearing aid

#166 · 12:04.89012:07.518

За Шостак, той е като гигантски слухов апарат,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:53

tuned to the murmurings of the cosmos.

#167 · 12:07.66012:09.958

нагласен към шепота на космоса.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:54

This little speck of metal
is picking up signals

#168 · 12:10.06212:13.429

Това малко късче метал улавя сигнали,

инжектопляктор 15.01.18 в 0:57

that might be coming from
hundreds of trillions of miles.

#169 · 12:13.56612:15.261

които може да пристигат от
стотици трилиони километри.

инжектопляктор 15.01.18 в 0:58

It's like a tin can with a string
that runs up a hundred trillion miles.

#170 · 12:15.40112:19.394

Това е като консервена кутия на връв,
която изминава стотици трилиони километри.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:00

We could hear a cellphone on Jupiter,
if there were any.

#171 · 12:21.14012:23.836

Можем да чуем мобилен телефон
на Юпитер, ако там имаше такъв.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:00

That's how sensitive this system is.

#172 · 12:24.00912:26.170

Толкова е чувствителна системата.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:01

What we're listening for is not
so much the aliens per se,

#173 · 12:26.31212:28.746

Това, за което се вслушваме не е дали
само по себе си има извънземни,

инжектопляктор 15.01.18 в 1:01

but their equipment, if you will.

#174 · 12:28.88112:29.973

а тяхното оборудване, ако позволите.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:02

We're listening for a transmitter.

#175 · 12:30.11612:31.879

Ние прослушваме за предавател.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:03

We're not asking of the aliens that
they build huge interstellar transports

#176 · 12:32.08412:35.576

Ние не искаме от извънземните
да направят огромни космически кораби

инжектопляктор 15.01.18 в 1:04

ala the star ship Enterprise
and go from world to world.

#177 · 12:35.72112:39.452

от типа на космическия кораб Ентърпрайз
и да се местят от планета на планета.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:07

We're only asking that
they build a simple transmitter

#178 · 12:39.59212:42.026

Ние само искаме да направят
прост предавател,

инжектопляктор 15.01.18 в 1:07

that any teenager could put together
on a table top

#179 · 12:42.16112:45.153

който дори тинейджър може
да сглоби на холната маса

инжектопляктор 15.01.18 в 1:08

and use a decent size antenna.

#180 · 12:45.29712:47.288

и да използват сносен размер антена.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:08

Two years after seeing Mir
for the first time,

#181 · 12:53.70612:56.266

Две години след като вижда Мир за първи път,

инжектопляктор 15.01.18 в 1:09

Foale joins its Russian crew for
a four-and-a-half month mission.

#182 · 12:56.40813:00.435

Фоул се присъединява към руския й екипаж
за четири и половина месечна мисия.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:09

He is replacing
American Jerry Linenger,

#183 · 13:01.31313:04.111

Той застава на мястото на американеца
Джери Лайнегър,

инжектопляктор 15.01.18 в 1:10

who appears eager to leave.

#184 · 13:04.25013:06.684

който изглежда, че иска да се прибере.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:11

Hi, Mike, welcome to your new home.

#185 · 13:06.81913:08.480

Привет, Майк, добре дошъл в новия си дом.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:12

Foale knows that a fire broke out
during Linenger's stay,

#186 · 13:16.99613:20.432

Фоул знае, че по време на престоя
на Лайнегър е избухнал пожар,

инжектопляктор 15.01.18 в 1:12

and that the ship's cooling system
leaks toxic anti-freeze.

#187 · 13:20.56613:24.366

и че климатичната система
на станцията изпуска отровен газ.

инжектопляктор 15.01.18 в 1:13

The hatch closed, and I thought,
"Well, here I am on Mir."

#188 · 13:24.90413:28.965

Люкът се затвори и си помислих
"Добре, сега вече съм на Мир"

инжектопляктор 15.01.18 в 1:13

And at that very moment,
Vasily turned towards me and said,

#189 · 13:30.44213:34.640

И в този момент Василий
се обърна към мен и каза,

инжектопляктор 15.01.18 в 16:55

in Russian, because they didn't
speak English at all,

#190 · 13:34.78013:38.147

на руски, понеже те въобще
не говореха английски,

инжектопляктор 15.01.18 в 16:55

"Well, Mike,
now we are going to beat you."

#191 · 13:38.28413:42.220

"Е, Майк, сега вече загази."

pechkov 16.01.18 в 20:39

And so began my time on Mir.

#192 · 13:43.52213:47.014

И така започна престоя ми на Мир.

инжектопляктор 15.01.18 в 16:56

A joke by commander Vasily Tsibliyev,

#193 · 13:47.15913:49.684

Шега от командира Василий Циблиев

инжектопляктор 15.01.18 в 16:57

meant to both welcome
and caution Foale.

#194 · 13:49.82913:52.593

целяща едновременно да приветства
и предупреди Фоул.

инжектопляктор 15.01.18 в 16:57

The Russians understand
Mir's problems,

#195 · 13:52.73113:55.256

Руснаците осъзнавали проблемите на Мир,

инжектопляктор 15.01.18 в 16:58

and they want to know if this rookie
can handle the challenge.

#196 · 13:55.40113:58.996

и искали да знаят дали новобранец като него
може да се справи с предизвикателството.

инжектопляктор 15.01.18 в 16:58

It proves a fair warning.

#197 · 14:04.74314:06.176

Това се оказва оправдано предупреждение.

инжектопляктор 15.01.18 в 17:19

Foale has embarked on one of
the most harrowing missions

#198 · 14:06.31214:09.110

Фоул се е впуснал в една
от най-тежките мисии

инжектопляктор 15.01.18 в 17:21

in the history of exploration.

#199 · 14:09.24814:11.375

в историята на космическите изследвания.

инжектопляктор 15.01.18 в 17:21

In space, it is a narrow margin
that separates life from death.

#200 · 14:12.78514:17.950

В космоса границата между
живота и смъртта е тънка.

инжектопляктор 15.01.18 в 17:22

Следваща страница →

Минутку...