Tea Party / Чаено парти

She had been such a little girl.
0Тя беше толкова малко момиче.
Teddy Bear stared at her, crushed tight against her chest, then his bright button-eyes glared over her shoulder at the collapsing wall of the house.
0Мечето се взираше в нея, притиснато силно до гърдите й, после ярките му очи-копчета се втренчиха зад рамото й в рухващата стена на къщата.
She sagged, a tiny scrap of humanity, with the blood streaming from her mouth, from her blast-crushed chest and ruined body, then slowly she fell towards the stained grass and the scattered ruin of her toys.
0Тя се свлече, малка частичка от човечеството, с кръв струяща от устата й, от смазаните й от взрива гърди и разкъсаното й тяло, после бавно падна върху мръсната трева и разпръснатите останки на играчките си.
She sagged, a little girl, four pushing five, with the yellow ribbon tied round her plaits dirty and soiled, her once-clean apron a red horror, and her rabbit slippers thick with her mother's blood.
0Тя се свлече, малко момиченце на четири, почти на пет, с жълта панделка завързана за мръсните й окаляни плитки, някога чистата й престилка - червен ужас, а заешките й пантофи напоени с кръвта на майка й.
He stared at her, his golden-brown fur stained with her blood, his sewn mouth still in its eternal cat-grin, and his little round ears deaf to her plea.
0Той се взираше в нея, златистокафявата му козина беше изцапана с кръвта й, извезаната му уста застинала във вечната му усмивка, а малките му кръгли уши бяха глухи към молбата й.
"Teddy Bear!"
0 - Мечо!
But Dolly was broken in a thousand pieces, the flesh-colored china of her body mingled with the shattered red plastic of the tea set.
0Но Кукличката беше счупена на хиляда парчета, бежово оцветения порцелан на тялото й се смесваше със строшената червена пластмаса на комплекта за чай.
"Dolly!"
0 - Кукличке!
But Cat lay with wide, dead eyes staring yellowy at the dust-filled sky.
0Но Котарака лежеше с широко отворени, мъртви очи жълтеникаво взрени в прашното небе.
"Cat!"
0 - Котарак!
But Mummy lay silent, face down on the grass, her head a soggy red ruin.
0Но мама лежеше мълчалива, с лице надолу върху тревата, главата й - подгизнала червена развалина.
"Mummy!"
0 - Мамо!
Pain came then, pain and terror and mind-shattering fear.
0После дойде болката, болка, ужас и умопомрачителен страх.
Teddy Bear squeaked as she crushed him against her chest, and she stared at him, wanting to be sick just like that time at her last party when she had eaten too much ice cream and cake. Her apron was covered with a nasty red stuff; it hid all the brightly-colored animals and the little nursery-people, and she knew that it was blood.
0Мечето изписука щом го притисна до гърдите си и се взря в него, искайки да й е лошо точно както на последното й парти, когато изяде твърде много сладолед и торта. Престилката й беше покрита с червено гадно нещо, то покри всички ярко оцветени животни и малките градински създания и тя разбра, че това беше кръв.
She stopped screaming, and felt sick and ill as dust swirled around her and the air was full of dirt and smoke and nasty smells.
0Спря да пищи и усети как й прилошава и й се гади, докато около нея се вихреше прахоляк и въздухът беше пълен с мръсотия, пушек и неприятни миризми.
She screamed again, screamed with all the horror of outraged nature, her little throat sore and her little face all screwed up.
0Тя изпищя отново, изпищя с целият ужас на потресено същество с изкривено лице и продрано гърло.
The second blast struck!
0Вторият взрив избухна!
"Mummy doesn't answer," she whimpered to the bear. "Make her answer me, Teddy! Make her answer!"
0 - Мама не отговаря. - тя изхленчи на мечето. -Накарай я й да ми отговори, Мечо! Накарай я да ми отговори!
Teddy Bear stared at her with his bright, button-eyes. She snatched him to her, hugging him until he squeaked, and felt the scratchiness of his short brown fur as it rubbed against her bare arms.
0Мечо я гледаше с блестящите си очи-копчета. Тя го грабна, притисна го докато той не изписука усещайки дращенето на късата му кафява козина, която се триеше по голите й ръце.
"Mamaaa."
0 - Мамааа.
Резюме
Пол:
същество
Роден език:
български
С нас:
с 05 декември 2017 (779 дена)
Дейност:
587 версии на превод с общ рейтинг 1