Fourth Grave Beneath My Feet / Четвъртия гроб под краката ми

“I knew she’d take it hard,” Aunt Lil said by my side. She sniffled into her sleeve again.
0- Знаех, че ще го понесе трудно. - каза леля Лил до мен. Тя пак подсмръкна в ръкава си.
She shrugged in confusion. Again.
0- Тя объркано повдигна рамене. Отново.
“She’s gone.”
0- Вече я няма.
Cookie frowned.
0Куки повдигна вежди.
I put a hand on hers and said, “Aunt Lil has passed away.”
0Сложих ръка върху нейната и ѝ съобщих:
- Леля Лил е починала.
I gave a quick shake of my head. Normally, Cookie would play along, pretending she could see Aunt Lil as well, but since Aunt Lil had finally caught on to the fact that she could walk through walls, I didn’t think that would be appropriate.
0Бързо поклатих глава. Обикновено Куки би се преструвала, че също като мен вижда леля Лил, но след като леля Лил най-сетне забеляза, че можеше да минава през стени, не мислех, че това би било уместно.
“Oh. Oh!” She looked around and questioned me with a quirk of her brows.
0- О. Ооо. - тя се огледа наоколо и въпросително повдигна вежди.
With a sigh, I said, “I have news about Aunt Lillian.”
0С въздишка казах:
- Имам новини за леля Лилиан.
She shrugged in confusion.
0Тя объркано повдигна рамене.
I did it again.
0Направих го отново.
Cookie frowned.
0Куки повдигна вежди.
“Kind of.” I tilted my head discreetly to my side, indicating a presence.
0- Един вид. - дискретно наклоних глава настрани, показвайки присъствие.
She sat in a chair that catty-cornered the sofa, a wary expression on her face. “You got bad news since you’ve been sitting here?”
0Тя седна в стола до дивана с притеснено изражение.
- Получи лоши новини, докато си седеше тук?
“Okay, so, I have some bad news.”
0- Е, както и да е, имам лоши новини.
“Well, I do.”
0- Е, аз искам.
“I think that was one of those four A.M. purchases where I’d lost all sense of reality. I don’t even know why anyone would want to spin a salad.”
0- Мисля, че това беше една от покупките ми в четири сутринта, когато вече бях загубила всякакво чувство за реалност. Даже не знам защо някой би искал да върти салата.
“You don’t?”
0- Ти не искаш ли?
“People actually want those?”
0- Хората действително искат тези неща?
She sauntered over, shaking another box at me, a disturbing kind of joy in her eyes. “Do you know how long I’ve wanted a salad spinner?”
0Тя дойде при мен, тресейки друга кутия в моя посока, с притеснително удоволствие в очите.
- Знаеш ли от колко време искам бъркач на салати?
“I can’t make any promises.”
0- Не мога да правя никакви обещания.
Резюме
Пол:
същество
Роден език:
български
С нас:
с 31 декември 2017 (753 дена)
Дейност:
155 версии на превод с общ рейтинг 3