Lover Mine (Black Dagger Brotherhood #8) / Единствена любов (Братството на черния кинжал #8)

Plus the bastard was Qhuinn's brother--so yeah, not a bloodline he wanted her to have anything to do with.
0Още повече, че нещастникът беше брат на Куин, а това определено не беше семейство, с което би искал Хекс да има нещо общо.
Trouble was, he'd known that motherfucker in his old life, and the idea of her taking the vein of someone he'd been friends with just cranked his shit right out.
0Бедата се състоеше в това, че беше познавал въпросния мръсник в стария си живот и мисълта, че тя би пила от вената на някого, с когото е бил приятел, беше нетърпима.
Although... he did have that one in deep freeze.
0Въпреки че... Той имаше резервен вариант.
Vampires needed to take the vein of the opposite sex. It was immutable. If you had that biology in you, you died unless you put the hardware in your mouth to use and swallowed fresh blood. And she couldn't have what was in his body--everything in him ran black now. As a result, his men, what few he had left, were searching for a male of good age, but they'd been coming up with nothing. Caldwell was close to empty when it came to civilian vampires.
0Вампирите имаха нужда да се хранят от вената на противоположния пол. Това беше неизменно. Щом така си устроен, умираш, ако не сложиш в устата си свежа кръв и не я погълнеш. Но тя не можеше да погълне течащото в неговите вени. Сега то беше напълно черно. По тази причина беше наредил на малкото си останали войници да намерят мъжки вампир на подходяща възраст, но засега те не бяха успели. В Колдуел бяха останали прекалено малко цивилни вампири.
Reaching out to the doorknob, he frowned as he thought about the larger feeding issue. She was only half symphath and that vampire side of her worried him. Sooner or later, she was going to require something that couldn't be bought at the local Hannaford... and wasn't something he could give her.
0Протегна ръка към бравата и се намръщи, замислен за проблема с храненето й. Тя беше само наполовина симпат и вампирската й страна го тревожеше. Рано или късно щеше да й е нужно нещо, което не можеше да бъде купено в местния супермаркет. Нещо, което той не би могъл да й даде.
Like all prized animals, she needed to be provided for.
0Като всички ценни животински видове и тя имаше нужда от грижи.
Fingering a blue-black contusion on the inside of his forearm, he smiled. He had to go to his father's tonight to confirm the induction, but first he would spend some QT with his female and add to his collection of scrapes. And before he took off, he would leave some food for her.
0Пръстите му пробягаха по натъртването върху вътрешната страна на ръката му и той се усмихна. Тази вечер трябваше да се яви при баща си, за да потвърди официалното приемане на новия член, но преди това щеше да прекара качествено времето си със своята жена и да обогати колекцията си от драскотини. А преди да си тръгне, щеше да й остави малко храна.
This made him... love her.
0И го караше... да я обича.
This made her rare. This made her precious.
0Това я правеше уникална. Правеше я скъпоценна.
When you were the son of evil, there was little you couldn't do, own, or kill, and yet her mortal self was an elusive trophy he could touch, but not put on his shelf.
0Когато си потомък на злото, има малко неща, които да не можеш да правиш, притежаваш или убиеш, и все пак тя беше неуловим трофей, който можеше да докосне, но не и да постави на полицата.
The tip of his cock tingled as he looked at his various wounds and bruises. He healed quickly, thanks to his father's blood running thick in his veins, but sometimes the damage she did lasted and that thrilled him to the core.
0Членът му потръпна, когато огледа различните по форма и размер наранявания и синини. Зарастваха бързо, благодарение на кръвта на баща му, течаща във вените му, но понякога нараняванията, причинени от нея, оставаха по тялото му по-дълго и това го разтърсваше вътрешно.
He had marks on him. From her fists. Her nails. Her fangs.
0По тялото си имаше белези. От юмруците й. От ноктите й. От ръцете й.
Unplugging his button-down from his slacks, he released his cuff links, left them on the hall table and took his silk shirt off.
0Измъкна копринената риза от панталона си, откопча бутонелите и ги остави на масичката в коридора, а после съблече и ризата.
As he came up to the door, he paused to take all his clothing off. Generally speaking, if he liked the threads he had on, they needed to hit the floor before he went inside, because he got trashed pretty quick the moment he got near her.
0Когато стигна до вратата, спря, за да съблече всичките си дрехи. Най-общо казано, ако харесваше онова, което носеше, беше добре да го остави отвън, защото то биваше съсипано в мига, в който се доближеше до нея.
Oh, no. She was titanium, this one. Her reserves of strength were proving inexhaustible and he had the bruises to prove it.
0О, не. Тя беше от титан. Запасите й от сила изглеждаха неизчерпаеми и той имаше синини, с които да го докаже.
At least, that had been the plan. It was becoming amply clear, however, that her edges didn't dull.
0В края на нещата, това бе планът. Стана ясно, както и да е, че ръбовете й не са скучни.
And then, like any broken thing, he was going to throw her away.
0И после, като всяко счупено нещо, щеше да я изхвърли.
When he'd brought her here and locked her into his room, his goal had been to take pieces out of her, to trim off bits from her mind and her emotions and her body, putting her through shit that was going to bend her until she snapped.
0Когато я доведе тук и я заключи в стаята си, беше имал за цел да я накълца на парчета, полека-лека да й отнеме разсъдъка, емоциите и тялото, да я подложи на мъчения, които да я пречупят.
It had been so simple at first: He'd taken her because she'd taken from him. When she'd been up at the colony in that cave, she'd pointed her gun and pulled the trigger and pumped a shitload of lead into his bitch's chest. Not acceptable. She'd robbed him of his favorite toy and he was exactly that flavor of dickhead where an eye for an eye was his theme song.
0В началото беше просто. Беше я отвлякъл, защото му бе отнела нещо. Докато бяха в онази пещера в колонията, тя беше насочила оръжие, беше натиснала спусъка и беше изпратила куршуми в сърцето на неговата кучка. Абсолютно неприемливо. Беше му откраднала любимата играчка, а той беше от онзи тип мръсници, които държаха на принципа око за око, зъб за зъб.
As he closed in on Xhex, he was well aware that what had started out for him as payback had turned into an addiction: What was waiting for him on the other side of his bedroom door was much more than he'd bargained for.
0Приближаваше се към Хекс и осъзнаваше, че започнатото от него като разплата се беше превърнало в пристрастяване. Очакващото го от другата страна на вратата на спалнята беше много повече, отколкото беше планирал.
Резюме
Пол:
същество
Роден език:
български
С нас:
с 22 март 2018 (609 дена)
Дейност:
77 версии на превод с общ рейтинг 0
1 коментар