to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Шеста глава

Английски оригинал Перевод на български

6

аз345 2.05.20 в 18:42

THIS IS HOW MARGOT AND josh got together. In a way I heard about it from Josh first.

#2

ТАКА МАРГО И ДЖОШ СЕ СЪБРАХА. От това, което Джош ми разказа първи.

аз345 2.05.20 в 18:43

It was two years ago. We were sitting in the library during our free. I was doing math homework; Josh was helping because he’s good at math. We had our heads bent over my page, so close I could smell the soap he’d used that morning. Irish Spring.

#3

Беше преди две години. Седяхме в библиотеката по време на свободния ни час. Пишех домашното си по математика, Джош ми помагаше, защото той е добър по математика. Главите ни бяха склонени над страницата ми, толкова близо, че можех да усетя аромата на сапуна, който е използвал тази сутрин. Ирландска пролет.

аз345 2.05.20 в 18:46

And then he said, “I need your advice on something. I like someone.”

#4

И после той каза:
- Трябва ми съвета ти за нещо. Аз харесвам някого.

аз345 2.05.20 в 18:47

For a split second I thought it was me. I thought he was going to say me. I hoped. It was the start of the school year. We’d hung out nearly every day that August, sometimes with Margot but mostly just by ourselves, because Margot had her internship at the Montpelier plantation three days a week. We swam a lot. I had a great tan from all the swimming. So for that split second I thought he was going to say my name.

#5

За секунда си помсилх, че съм аз. Смятах, че той ще каже мен. Надявах се. Беше началото на учебната година. Ние излизахме всеки ден този август, понякога с Марго, но най-вече сами, защото Марго имаше стаж в плантацията Монтелиер три пъти седмично. Ние плувахме доста. Имах доста хубав тен от всичкото това плуване. Затова за тази секунда си помислих, че ще каже моето име.

аз345 2.05.20 в 18:51

But then I saw the way he blushed, the way he looked off into space, and I knew it wasn’t for me.

#6

Но после видях начина, по който се изчерви, по който гледаше пространството и си знаех, че това не бях аз.

аз345 2.05.20 в 18:52

Mentally, I ran through the list of girls it could be. It was a short list. Josh didn’t hang out with a ton of girls; he had his best friend Jersey Mike, who had moved from New Jersey in middle school, and his other best friend, Ben, and that was it.

#7

В главата си преминах през списъка с момичета, които можеше той да харесва. Беше кратък списък. Джош не излизаше с хиляди момичета. Той имаше най-добрия си приятел Джърси Майк, който се беше преместил от Ню Джърси и другия му най-добър приятел - Бен. И това беше.

аз345 2.05.20 в 18:56

It could have been Ashley, a junior on the volleyball team. He’d once pointed her out as the cutest of all the junior girls. In Josh’s defense, I’d made him do it: I asked him who was the prettiest girl in each grade. For prettiest freshman, my grade, he said Genevieve. Not that I was surprised, but it still gave me a little pinch in my heart.

#8

Можеше да е Ашли, единайсетокласничка от волейболния отбор. Веднъж той я посочи като най-сладкото момиче от 11 клас. В негова защита, аз го накарах да го направи: помолих го да ми каже кое е най-красивото момиче от всеки клас. За най-красиво момиче от 9 клас, моят клас, той каза Женевив. Не, че бях изненадана, но все пак това малко ме нарани.

аз345 2.05.20 в 19:00

It could have been Jodie, the college girl from the bookstore. Josh often talked about how smart Jodie was, how she was so cultured because she’d studied abroad in India and was now Buddhist. Ha! I was the one who was half-Korean; I was the one who’d taught Josh how to eat with chopsticks. He’d had kimchi for the first time at my house.

#9

Можеше да е Джоуди, момичето в колеж от магазина за книги. Джош често говореше за това колко умна била тя, колко е културна, защото тя учила в Индия и сега била будистка. Ха! Аз бях наполовин корейка, аз бях тази, която научи Джош да яде с клечки. За първи път той яде кимчи в моята къща.

аз345 2.05.20 в 19:03

I was about to ask him who when the librarian came over to shush us, and then we went back to doing work and Josh didn’t bring it up again and I didn’t ask. Honestly, I didn’t want to know. It wasn’t me, and that was all I cared about.

#10

Тъкмо щях да го питам кого харесва, когато библиотекарката дойде до нас, за да ни каже да сме по-тихи и после ние продължихме с домашните. Джош така и не започна да говори по темата отново, но и аз не попитах. Честно казано, не исках да знам. Не бях аз, а това беше всичко, което ме интересуваше.

аз345 2.05.20 в 19:07

I didn’t think for one second that the girl he liked was Margot. Not that I didn’t see her as a girl who could be liked. She’d been asked out before, by a certain type of guy. Smart guys who would partner up with her in chemistry and run against her for student government. In retrospect, it wasn’t so surprising that Josh would like Margot, since he’s that kind of guy too.

#11

Не си помислих дори и за една секунда, че момичето, което той хресва, е Марго. Не, че не я виждах като момиче, което е харесвано. И друг път са я харесвали момчета, които са от един и същи тип. Умни момчета, с които правят проект по химия заедно и които са срещу нея за училищното настоятелство. Ретроспективно не беше толкова изненадващо, че Джош би харесал Марго, след като и той е едно от тези момчета.

аз345 2.05.20 в 19:15

If someone were to ask me what Josh looks like, I would say he’s just ordinary. He looks like the kind of guy you’d expect would be good at computers, the kind of guy who calls comic books graphic novels. Brown hair. Not a special brown, just regular brown. Green eyes that go muddy in the center. He’s on the skinny side, but he’s strong. I know because I sprained my ankle once by the old baseball field and he piggybacked me all the way home. He has freckles, which make him look younger than his age. And a dimple on his left check. I’ve always liked that dimple. He has such a serious face otherwise.

#12

Ако някой ме беше попитал как изглежда Джош, бих казала, че той е обикновен. Той изглежда като повечето момчета, от които би очаквал да са добри с компютрите, това момче, което нарича комиксите графични романи. Кафява коса. Не специално кафяво, просто обикновена кафява коса. Зелени очи, които стават мътни по средата. Той е слаб, но е силен. Знам това, защото веднъж си изкълчих глезена при старото игрище за бейзбол и той ме носеше по целия път към вкъщи. Той има лунички, които го карат да изглежда по-малък, отколкото е. И трапчинка на лявата му буза. Винаги съм харесвала тази трапчинка. Иначе има доста сериозно лице.

аз345 2.05.20 в 19:21

What was surprising, what was shocking, was that Margot would like him back. Not because of who Josh was, but because of who Margot was. I’d never heard her talk about liking a boy before, not even once. I was the flighty one, the flibbertigibbet, as my white grandma would say. Not Margot. Margot was above all that. She existed on some higher plane where those things—boys, makeup, clothes—didn’t really matter.

#13

Това, което бе изненадващо, което бе шокиращо беше, че Марго също го харесваше. Не от това кой е Джош, а заради това коя е Марго. Преди никога не я бях чувала да казва, че харесва момче. Аз бях мечтаещата, дърдорката, както би ме нарекла бялата ми баба. Не Марго. Марго беше над всичко това. Тя съществуваше на някакво по-високо ниво, където тези неща като момчета, грим, дрехи нямаха особено значение.

аз345 2.05.20 в 19:27

The way it happened was sudden. Margot came home from school late that day in October; her cheeks were pink from the cold mountainy air and she had her hair in a braid and a scarf around her neck. She’d been working on a project at school, it was dinnertime, and I’d cooked chicken parmesan with thin spaghetti in watery tomato sauce.

#14

Начинът, по който се случи, беше неочакван. Марго се върна късно от училище един октомврийски ден. Бузите ѝ бяха розови от студения планински въздух. Косата ѝ беше сплетена на плитка и тя имаше шал около врата си. Тя беше работила върху училищен проект, беше време за вечеря и аз бях сготвила пиле с пармезан и тънки спагети във воднист доматен сос.

аз345 6.05.20 в 17:45

She came into the kitchen and announced, “I have something to tell you.” Her eyes were very bright; I remember she was unspooling the scarf from around her neck.

#15

Тя дойде в кухнята и обяви:
- Имам да ти казвам нещо. - очите ѝ блестяха. Спомням си, че тя развиваше шала от врата си.

аз345 6.05.20 в 17:48

+1

Kitty was doing her homework at the kitchen table, Daddy was on his way home, and I was stirring the watery sauce. “What?” Kitty and I asked.

#16

Кити пишеше домашното си на кухненската маса, татко пътуваше към вкъщи, а аз разбърквах воднистия сос.
- Какво? - попитахме Кити и аз.

аз345 6.05.20 в 17:51

+1

“Josh likes me.” Margot gave a pleased kind of shrug; her shoulders nearly went up to her ears.

#17

- Джош ме харесва. - Марго вдигна рамене доволно. Раменете ѝ стигнаха почти до ушите ѝ.

аз345 6.05.20 в 17:53

+1

I went very still. Then I dropped my wooden spoon into the sauce. “Josh Josh? Our Josh?” I couldn’t even look at her. I was afraid that she would see.

#18

Стоях неподвижно. После изпуснах дървената си лъжица в соса.
- Джош Джош? Нашия Джош? - не можех дори да я погледна. Страхувах се, че тя ще види.

аз345 6.05.20 в 17:55

+1

“Yes. He waited for me after school today so he could tell me. He said—” Margot grinned ruefully. “He said I’m his dream girl. Can you believe that?”

#19

- Да. Той ме чакаше след училище днес, за да ми го каже. Той каза...- Марго се подсмихна унило. - Той каза, че аз съм момичето на мечтите му. Можете ли да повярвате?

аз345 6.05.20 в 17:58

+1

“Wow,” I said, and I tried to communicate happiness in that word, but I don’t know if it came out that way. All I was feeling was despair. And envy. Envy so thick and so black I felt like I was choking on it. So I tried again, this time with a smile. “Wow, Margot.”

#20

- Еха. - казах аз и се опитах да споделя щастие с тази дума, но не знам дали изглеждаше така. Всичко, което чувствах, беше отчаяние. И завист. Толкова дебела и черна завист, че чувствах, че тя ще ме задуши. Затова опитах отново, този път с усмивка. - Еха, Марго.

аз345 6.05.20 в 18:03

“Wow,” Kitty echoed. “So are you boyfriend and girlfriend now?”

#21

- Еха. - повтори Кити - Значи сега сте гаджета?

аз345 6.05.20 в 18:04

+1

I held my breath, waiting for her to answer.

#22

Задържах дъха си, чакайки я да отговори.

аз345 6.05.20 в 18:04

+1

Margot took a pinch of parmesan between her fingers and dropped it in her mouth. “Yeah, I think so.” And then she smiled, and her eyes went all soft and liquid. I understood then that she liked him too. So much.

#23

Марго взе щипка пармезан между пръстите си и я пусна в устата си.
- Да, така си мисля. - и после тя се усмихна, а очите ѝ омекнаха и се навлажниха. Тогава разбрах, че и тя го харесва също. Толкова много.

аз345 6.05.20 в 18:08

+1

That night I wrote my letter to Josh.

#24

Тази вечер написах писмото ми до Джош.

аз345 6.05.20 в 18:09

Dear Josh . . .

#25

Скъпи Джош...

аз345 6.05.20 в 18:10

I cried a lot. Just like that, it was over. It was over before I even had a chance. The important thing wasn’t that Josh had chosen Margot. It was that Margot had chosen him.

#26

Плаках много. Просто така, всичко свърши. То свърши преди дори да съм имала шанс. Важното нещо не беше, че Джош беше избрал Марго. Беше, че Марго беше избрала него.

аз345 6.05.20 в 18:13

So that was that. I cried my eyes out; I wrote my letter; I put the whole thing to rest. I haven’t thought of him that way since. He and Margot are meant to be. They’re MFEO. Made for each other.

#27

И това беше всичко. Изплаках очите си, написах писмото си, и оставих всичко настрана. Не съм мислила за него по този начин оттогава. Той и Марго трябва да са заедно. Те са НЕЗД. Направени един за друг.

аз345 6.05.20 в 18:17

* * *

#28

* * *

аз345 2.05.20 в 18:42

I’m still awake when Margot comes back to bed, but I quickly shut my eyes and pretend to be asleep. Kitty’s cuddled up next to me.

#29

Още съм будна, когато Марго се връща обратно в леглото, но бързо затварям очите си и се преструвам, че съм заспала. Кити се е сгушила до мен.

аз345 6.05.20 в 18:18

I hear a snuffly sound and I peek out of one eye to look at Margot. Her back is to us; her shoulders are shaking. She’s crying.

#30

Чувам посмърчащ звук и поглеждам с едно око към Марго. Гърбът ѝ е към нас, а раменете ѝ се тресат. Тя плаче.

аз345 6.05.20 в 18:20

Margot never cries.

#31

Марго никога не плаче.

аз345 6.05.20 в 18:20

Now that I’ve seen Margot cry over him, I believe it more than ever—they’re not over.

#32

Сега, след като видях Марго да плаче за него, го вярвам повече от всякога - те не са приключили.

аз345 6.05.20 в 18:21

Минутку...