Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Двадесет и трета глава

Английски оригинал Перевод на български

Lisutaris looks blank.

#51

Лузитания ме гледа както крава.

Вилорп 19.08.19 в 16:27

"Spells?"

#52

- Заклинания?

Вилорп 19.08.19 в 16:27

"The things you do sorcery with."

#53

- Разни неща с които правиш магия.

Вилорп 19.08.19 в 16:28

The Sorcerer looks puzzled.

#54

Магьосницата изглежда озадачена.

Вилорп 19.08.19 в 16:28

"Oh yes. Spells. No, I can't seem to remember any."

#55

- О, да. Заклинания. Не, изглежда не помня никакви.

Вилорп 19.08.19 в 16:29

"Then we'd better keep moving. We're not far from the outlet on the shore. If we're lucky we'll be far enough away from the Orcs. I don't expect they'll scour the coastline tonight."

#56

- Тогава ще е по-добре да продължим да се движим. Не сме далеч от изхода на брега. Ако имаме късмет, ще бъдем достатъчно далеч от орките. Не очаквам, че тази вечер ще претърсват бреговата ивица.

Вилорп 19.08.19 в 16:30

Now that Lisutaris is conscious again, the going is a little easier. I sling Makri over my shoulder. Even though she seems to be unconscious she keeps hold of her bag containing her two swords and her axe. At least she's not leaving the city empty-handed.

#57

Сега, когато Лузитания отново е в съзнание, вървенето е малко по-лесно. Надигам Макри на рамо. Макар да изглежда в безсъзнание, тя държи чантата си, съдържаща двете ѝ саби, както и брадвата ѝ. Поне тя не напуска града с празни ръце.

Вилорп 19.08.19 в 16:31

When we arrive at the outlet on the shore the beach is lit up with explosions. Some Sorcerers at the harbour are putting up resistance and the last ships are leaving the dock, crammed with refugees. People who couldn't make it on to a ship are streaming along the rocks towards the beach, fleeing through the winter night in all directions. Fire and smoke hang over the city although there doesn't seem to be a general conflagration. I'd guess that the Orcs won't burn Turai; they want it as a base to gather strength during the winter.

#58

Когато стигаме до изхода на брега плажът е осветен от експлозии. Някои магьосници на пристанището оказват съпротива и последните кораби напускат пристана, натъпкан с бежанци. Хората, които не са успели да стигнат до кораб се стичат по скалите към плажа, бягайки през зимната нощ във всички посоки. Огън и дим се издигат над града въпреки, че не изглежда да е изцяло запален. Предполагам, че орките няма да изгорят Турай, все пак те искат да го ползват като база, за да съберат сили през зимата.

Вилорп 19.08.19 в 16:37

We're too far from the harbour to reach any of the ships. I don't see anything to do except start walking.

#59

Ние сме твърде далеч от пристанището, за да достигнем до някой от корабите. Не виждам друго вариянт, освен да започнем да ходим.

Вилорп 19.08.19 в 16:38

"No good," gasps Lisutaris. "I'm too weak."

#60

- Не е добре - пъшка Лузитания. - Твърде съм слаба.

Вилорп 19.08.19 в 16:39

The lingering effects of the malady, followed by Deeziz's spell, have taken all of the Sorcerer's strength.

#61

Продължаващите симптоми на болестта, последвани от заклинанието на Диизиз, взеха цялата сила на магьосницата.

Вилорп 19.08.19 в 16:40

Makri comes awake and slides off my shoulder.

#62

Макри се разбужда и се пуска от рамото ми.

Вилорп 19.08.19 в 16:41

"There's an empty boat out there," she says.

#63

- Там има празна лодка - казва тя.

Вилорп 19.08.19 в 16:41

I can't see any boat. Nor can Lisutaris.

#64

Не виждам никаква лодка. Нито пък Лузитания.

Вилорп 19.08.19 в 16:42

"I can see it," says Makri. "I have Elvish eyes."

#65

- Мога да я видя - казва Макри. - Имам елфически очи.

Вилорп 19.08.19 в 16:43

Makri looks at me.

#66

Макри ме гледа.

Вилорп 19.08.19 в 16:43

"I've got the malady," she says, and sounds quite unhappy.

#67

- Разболях се - казва тя и звучи доста нещастно.

Вилорп 19.08.19 в 16:43

"You'll recover. Lisutaris, can you bring the boat in?"

#68

- Ще се оправиш. Лузитания, можеш ли да докараш лодката?

Вилорп 19.08.19 в 16:45

Lisutaris shakes her head.

#69

Лузитания поклаща глава.

Вилорп 19.08.19 в 16:45

"I can't remember any spells."

#70

- Не си спомням никакви заклинания.

Вилорп 19.08.19 в 16:45

I drag my old, out-of-date grimoire from my bag. Most of the spells in it I could never use and the few that I could are no good in the circumstances. Maybe the head of the Sorcerers Guild can make something of it. I thrust the book at her. Lisutaris looks at it hopelessly.

#71

Измъквам от чантата си стария, остарял гримоар. Повечето магии в него никога не бих могъл да използвам, а няколкото, които мога, не са добри при сегашните обстоятелствата. Може би главата на Гилдията на магьосниците може да измъкне нещо от него. Тикам книгата към нея. Лузинания го гледа безнадеждно.

Вилорп 19.08.19 в 16:48

"I can't read it."

#72

- Не мога да го прочета.

Вилорп 19.08.19 в 16:48

I explode with exasperation.

#73

Избухвам от раздразнение.

Вилорп 19.08.19 в 16:49

"Could you make an effort? I've just dragged you from the Avenging Axe to the beach via a sewer. The least you could do is remember a simple spell. Here."

#74

- Би ли могла поне да положиш усилия? Току-що те извлякох от възмездяващата секира до плажа през канализацията. Най-малкото, което можеш да направиш, е да запомните обикновено заклинание. Ето.

Вилорп 19.08.19 в 16:51

I take out some thazis from my bag. It's still fresh and green. Lisutaris's eyes light up and she rolls a thazis stick with nimble dexterity. Without even thinking about it she mutters a word, causing the stick to light, and inhales deeply.

#75

Изваждам малко тазис от чантата си. Все още е свеж и зелен. Очите на Лсветват светват и тя си свива пръчица от него с неочаквана сръчност. Без дори да се замисли за това, тя промърморява дума, предизвикваща края на пръчката да припламне и вдишва дълбоко.

Вилорп 19.08.19 в 16:58

"Of course," she says. "I'm a Sorcerer. I do spells. Let me see that book."

#76

- Ама разбира се - казва тя. - Аз съм магьосник. Правя магии. Нека да видя тази книга.

Вилорп 20.08.19 в 9:40

The Mistress of the Sky flips over the pages while I light the book with my illuminated staff, trying not to make it to bright for fear of attracting attention. There's no saying that a dragon won't suddenly decide to practise its fire-breathing technique on the hopeless survivors who throng the beach.

#77

Господарката на небето прелиства страниците, докато осветявам книгата със светещия си жезъл, опитвайки се да не бъде много ярко от страх да не привлека нежелано внимание.
Никой не е казал, че на някой дракон изведнъж няма да му хрумне да потренира техниката си за бълване на огън върху нещастните оцелели, които се тълпят по плажа.

Вилорп 20.08.19 в 9:48

Lisutaris snaps the book shut, and utters a few words, a spell of bringing.

#78

Лузитания затваря книгата и изрича няколко думи - заклинание за пренасяне.

Вилорп 20.08.19 в 9:49

"The boat is coming."

#79

- Лодката идва.

Вилорп 20.08.19 в 9:49

"Good. So is a dragon."

#80

- Чудесно. Както и дракона.

Вилорп 20.08.19 в 9:50

The dragon, flapping its wings languidly, appears over the city walls, heading our way. A small boat heaves into view. A tiny fisherman's craft, with one sail. I sling Makri over my shoulder again and splash through the water towards it, flinging her over the side then climbing in myself. Lisutaris can't make it over the edge and I have to haul her in. The dragon is getting ominously close.

#81

Драконът, пляскайки с крилете си, се появява над градските стени, политайки по пътя към нас. Издърпаната лодка вече се вижда. Това е малка риболовна лодка с едно платно. Отново повдетгам Макри на рамото си и тичам през водата към нея, хвърлям я през борда след което се изкачвам и сам.
Лузитания не може да стигне до ръба и трябва да я вмъкна. Драконът се приближава зловещо.

Вилорп 20.08.19 в 9:58

"Use a spell," I scream. "Get us out of here."

#82

- Използвай магия - крещя аз. - Разкарай ни от тук.

Вилорп 20.08.19 в 9:58

Lisutaris snaps her fingers and we begin to drift out to sea. The dragon turns its head towards us but doesn't follow. Dragons are not keen on flying over water.

#83

Лузитания щраква с пръсти и ние започваме да навлизаме навътре в морето. Драконът обръща глава към нас, но не ни следва. Драконите не желаят да летят над вода.

Вилорп 20.08.19 в 10:00

Lisutaris lies down on the deck.

#84

Лузитания лежи на палубата.

Вилорп 20.08.19 в 10:00

"More thazis," she mutters. "I want more thazis."

#85

- Още тазис - мърмори тя. - Искам още тазис.

Вилорп 20.08.19 в 10:01

I hand the sorceress my thazis pouch. She rolls herself another stick.

#86

Подавам на магьосницата, кесията си с тазис. Тя си свива още една пръчица.

Вилорп 20.08.19 в 10:01

"When I get my strength back," she says grimly, "I'll come back and chase those Orcs all the way to the mountains."

#87

- Когато възвърна силите си - казва тя мрачно. - Ще се върна и ще преследвам тези орки по целия път чак до планините.

Вилорп 20.08.19 в 10:03

I gaze towards the shore. Maybe I'll come back with her, and help chase the Orcs. Or maybe I'll just keep going till I reach the furthest west, and see if anyone there needs an Investigator. The way I've been feeling about Turai recently, just keeping going doesn't seem like such a bad option.

#88

Поглеждам към брега. Може би ще се върна с нея, и ще помогна да преследва орките. Или може би просто ще продължа докато достигана най-отдалечената точка на запад, за да проверя дали някой там няма нужда от детектив. Начинът, по който чувствам Тюрай напоследък, не предполага това да е чак такъв лош вариант.

Вилорп 20.08.19 в 10:09

What with the malady, Deeziz's spell and the thazis, the greatest Sorcerer in the west is once more out of commission. She falls asleep as we drift away from the shore. I haul both Lisutaris and Makri into the small cabin, cover them with their cloaks, and go back on deck, looking towards Turai. Flames and smoke tower over the Palace and dragons still swoop down from the sky. I let the boat drift with the current, and I wonder if I'll ever see the city again.

#89

С болестта, заклинанието на Диезис и тазиса, най-силната магьосница на запад отново е извън строя. Тя заспива, докато се отдалечаваме от брега. Занасям Лузитания и Макри в малката каюта, покривайки ги с наметалата си, и се връщам на палубата гледайки към Тюрай. Пламъци и кула от дим се издига над двореца, а драконите все още се носят от небето. Оставям лодката да се носи по течението и се питам дали някога отново ще видя града.

Вилорп 20.08.19 в 10:16

THE END

#90

КРАЙ

Вилорп 19.08.19 в 16:25

← Предишна страница

Минутку...