Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

"Are you insane, leaving her in charge? Do you want to marry Horm?"
0- Луда ли си, да я оставиш да те замести? Или просто искаш да се ожениш за Хорм?
"She'll be fine," says Makri. "I told her not to do anything rash."
0- Тя ще се справи - казва Макри. - Казах ѝ да не прави нищо необмислено.
I struggle to get on my horse, frantic at the thought of the barefoot idiot sitting in for me at the card table.
0Боря се да се кача на коня си, ужасен от мисълта за босата патка, седнала на масата да играе от мое име.
"Dandelion is looking after my cards? Of course I screamed."
0- Глухарчето ми наглежда картите. Разбира се че ще крещя.
"Did you just scream?" says Makri.
0- Защо крещиш? - стъписва се Макри.
"Aaarrggghhhh!"
0- Аарррргх!
"Dandelion."
0- Глухарче.
"Yes, it was brilliantly done. So who's at the table?"
0- Да. Браво. Чудесно. Кой остави на масата?
"I saw Glixius following you out so I followed him myself."
0- Видях, че Гликсий тръгна след теб, затова и аз го последвах.
"Thanks for saving me. Who's looking after my cards?"
0- Благодаря, че ме спаси. Кой се грижи за картите ми!?
"Aren't you going to thank me for saving you?" says Makri.
0- Благодаря, че отново ми спаси кожата Макри - казва тя саркастично.
"Who's looking after my cards?"
0- Кой се грижи за картите ми?
Glixius suddenly sags at the knees, and then pitches forward on to the ground. Makri has appeared silently round the corner and hit him with a small leather club. I look at her rather wildly.
0Гликсий внезапно пада на коленете и след това се пльосва по очи на земята. Макри се появява безмълвно и зад него, като явно го е ударила с малък кожен боздуган. Поглеждам я доста диво.
"But killing you with a spell and taking the fourteen thousand gurans seems to be a solution to all my problems."
0- Но да те убия със заклинание и да взема четиринадесет хиляди гурана, изглежда като решение на всичките ми проблеми.
He raises one hand.
0Той вдига едната си ръка.
"Gambling debts," says Glixius. "To the Brotherhood. Casax, in fact. He just learned that one of my credit notes from last month is bad. It could be awkward."
0- Хазартни дългове - казва Гликсий. - За Братството. Всъщност Касакс. Той току-що научи, че едно от моите платежни от миналия месец е невалидно. Може да стане неудобно.
"What for?" I ask, trying to delay him while my strength returns.
0- За какво? - питам, опитвайки се да го заглавичкам, докато силите ми се повъзвърнат.
"So do I."
0- И аз.
"I need this money," I say.
0- Имам нужда от тези пари - казвам.
I struggle to rise. It's an effort. I'm still weak from casting the spells. I once knocked out Glixius with one punch but there's no way I can do that just now.
0Мъча се да се надигна. Това си е усилие. Предвид, че още съм слаб след хвърлянето на магии. Веднъж нокаутирах Гликсий с един удар, но няма начин да го направя пак точно сега.
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (744 дена)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 0
14 коментара