to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Първа глава

Английски оригинал Перевод на български

JOSH IS MARGOT’S BOYFRIEND, BUT I guess you could say my whole family is a little in love with him. It’s hard to say who most of all. Before he was Margot’s boyfriend, he was just Josh. He was always there. I say always, but I guess that’s not true. He moved next door five years ago but it feels like always.

#1

ДЖОШ Е ГАДЖЕТО НА МАРГО, НО предполагам, че може да се каже, че цялото ми семейство е влюбено в него. Трудно е да се каже кой най-много. Преди да е гаджето на Марго, той беше просто Джош.Той беше винаги тук. Казвам винаги, но предполагам, че това не е вярно. Премести се да живее до нас преди пет години, но сякаш винаги е било така.

аз345 29.01.20 в 17:11

My dad loves Josh because he’s a boy and my dad is surrounded by girls. I mean it: all day long he is surrounded by females. My dad is an ob-gyn, and he also happens to be the father of three daughters, so it’s like girls, girls, girls all day. He also likes Josh because Josh likes comics and he’ll go fishing with him. My dad tried to take us fishing once, and I cried when my shoes got mud on them, and Margot cried when her book got wet, and Kitty cried because Kitty was still practically a baby.

#2

Баща ми харесва Джош, защото той е момче, а баща ми е заобиколен от момичета. Наистина цял ден е заобиколен от жени. Баща ми е гинеколог и също така се е случило да е баща на три момичета, затова той по цял ден вижда момичета, момичета, момичета. Той също така харесва Джош, защото Джош харесва комикси и ходи с него за риба. Веднъж баща ми се опита да ни заведе да ловим риба, но аз започнах да плача, когато обувките ми се накаляха, Марго започна да плаче, когато книгата ѝ се намокри, а Кити плачеше, защото тогава тя беше още бебе.

аз345 29.01.20 в 17:24

Kitty loves Josh because he’ll play cards with her and not get bored. Or at least pretend to not get bored. They make deals with each other—if I win this next hand, you have to make me a toasted crunchy-peanut-butter-sandwich, no crusts. That’s Kitty. Inevitably there won’t be crunchy peanut butter and Josh will say too bad, pick something else. But then Kitty will wear him down and he’ll run out and buy some, because that’s Josh.

#3

Кити харесва Джош, защото той играе карти с нея без да му доскучее. Или поне се преструва, че не му доскучава. Те правят сделки помежду си - ако спечеля следващата ръка, ще трябва да ми направиш хрупкав санвич с фъстъчено масло на тост, без кори. Това е Кити. Неизбежно няма да има сандвич с фъстъчено масло и Джош ще каже "Много зле, избери си нещо друго". Но после Кити ще го довлече до долу, а той ще изтича и ще го купи сандвич, защото това е Джош.

аз345 29.01.20 в 17:41

If I had to say why Margot loves him, I think maybe I would say it’s because we all do.

#4

Ако трябва да кажа защо Марго го обича, мисля, че бих казала,че е, защото всички го обичаме.

аз345 29.01.20 в 17:43

We are in the living room, Kitty is pasting pictures of dogs to a giant piece of cardboard. There’s paper and scraps all around her. Humming to herself, she says, “When Daddy asks me what I want for Christmas, I am just going to say, ‘Pick any one of these breeds and we’ll be good.’ ”

#5

Във всекидневната сме, Кити поставя снимки на кучета върху огромен картон. Има хартия и боклуци навсякъде около нея. Мърморейки на себе си, тя казва:
- Когато татко ме попита какво искам за Коледа,просто ще кажа "Избери някоя от тези породи и ще сме готови".

аз345 29.01.20 в 17:51

Margot and Josh are on the couch; I’m lying on the floor, watching TV. Josh popped a big bowl of popcorn, and I devote myself to it, handfuls and handfuls of it.

#6

Марго и Джош са на дивана, аз лежа на пода, гледайки телевизия. Джош е изпукал голяма купа с пуканки и аз се отдавам на нея с пълни ръце.

аз345 29.01.20 в 17:59

A commercial comes on for perfume: a girl is running around the streets of Paris in an orchid-colored halter dress that is thin as tissue paper. What I wouldn’t give to be that girl in that tissue-paper dress running around Paris in springtime! I sit up so suddenly I choke on a kernel of popcorn. Between coughs I say, “Margot, let’s meet in Paris for my spring break!” I’m already picturing myself twirling with a pistachio macaron in one hand and a raspberry one in the other.

#7

Започва реклама на парфюм: момиче тича из улиците на Париж в рокля с цвят на орхидея, която е тънка като хартия. Какво ли не бих дала да бъда това момиче в тази рокля, което тича из Париж в пролетно време! Седнах толкова рязко, че се задавих с една ядка от пуканки. Между кашлиците казвам:
- Марго, нека да се срещнем в Париж за пролетната ваканция!
Вече мога да си се представя как се въртя с френски макарон от шам-фъстък в едната ръка и с малинов в другата.

аз345 30.01.20 в 9:47

Margot’s eyes light up. “Do you think Daddy will let you?”

#8

Очите на Марго заблестяват.
- Мислиш ли, че татко ще те пусне?

аз345 30.01.20 в 9:48

“Sure, it’s culture. He’ll have to let me.” But it’s true that I’ve never flown by myself before. And also I’ve never even left the country before. Would Margot meet me at the airport, or would I have to find my own way to the hostel?

#9

- Разбира се, това е култура. Той трябва да ме пусне.-
Но е вярно, че никога досега не съм летяла сама. И също така досега дори не съм напускала страната. Марго би ли ме посрещнала на летището или ще трябва сама да намеря пътя до хостела?

аз345 30.01.20 в 9:53

Josh must see the sudden worry on my face because he says, “Don’t worry. Your dad will definitely let you go if I’m with you.”

#10

Джош трябва да е видял внезапно появилата се тревога на лицето ми, защото казва:
- Не се притеснявай. Баща ти със сигурност ще те пусне, ако аз съм с теб.

аз345 30.01.20 в 9:55

I brighten. “Yeah! We can stay at hostels and just eat pastries and cheese for all our meals.”

#11

Аз светвам.
- Да! Може да останем в хостела и да ядем сладкиши и сирене.

аз345 30.01.20 в 9:58

“We can go to Jim Morrison’s grave!” Josh throws in.

#12

- Можем да отидем до гроба на Джим Морисън!-подхвърля Джош.

аз345 30.01.20 в 9:59

“We can go to a parfumerie and get our personal scents done!” I cheer, and Josh snorts.

#13

- Можем да отидем до парфюмерия и да си направим собствени аромати!- веселя се аз, а Джош изпръхтява.

аз345 30.01.20 в 10:03

“Um, I’m pretty sure ‘getting our scents done’ at a parfumerie would cost the same as a week’s stay at the hostel,” he says. He nudges Margot. “Your sister suffers from delusions of grandeur.”

#14

- Ъм, почти съм сигурен, че "да си направим собствени аромати" би струвало колкото престой в хостел за една седмица- казва той и побутва Марго - Сестра ти страда от заблуди за величие.

аз345 30.01.20 в 10:08

“She is the fanciest of the three of us,” Margot agrees.

#15

- Тя има най-голямо въображение от нас трите. - съгласява се Марго.

аз345 30.01.20 в 10:11

“What about me?” Kitty whimpers.

#16

- Ами аз? - хленчи Кити.

аз345 30.01.20 в 10:11

“You?” I scoff. “You’re the least fancy Song girl. I have to beg you to wash your feet at night, much less take a shower.”

#17

- Ти?- присмивам се аз.- Ти имаш най-малко въображение. Трябва да те моля да си измиеш краката вечер, камо ли да си вземеш душ.

аз345 30.01.20 в 10:17

Kitty’s face gets pinched and red. “I wasn’t talking about that, you dodo bird. I was talking about Paris.”

#18

Лицето на Кити става изпито и червено.
- Не говорех за това, ти птица додо такава. Говорех за Париж.

аз345 30.01.20 в 10:19

Airily, I wave her off. “You’re too little to stay at a hostel.”

#19

Въздушно я отрязвам.
- Твърде малка си да останеш в хостел.

аз345 30.01.20 в 10:30

She crawls over to Margot and climbs in her lap, even though she’s nine and nine is too big to sit in people’s laps. “Margot, you’ll let me go, won’t you?”

#20

Тя изпълзява до Марго и се качва в скута ѝ, въпреки, че тя е на девет а на девет си твърде голям, за да сядаш в нечии скут.
- Марго, ще ме пуснеш нали?

аз345 30.01.20 в 10:33

“Maybe it could be a family vacation,” Margot says, kissing her cheek. “You and Lara Jean and Daddy could all come.”

#21

- Може да бъде семейна ваканция- казва Марго, целувайки бузата й- Ти, Лара Джийн и татко можете да дойдете заедно.

аз345 30.01.20 в 10:36

I frown. That’s not at all the Paris trip I was imagining. Over Kitty’s head Josh mouths to me, We’ll talk later, and I give him a discreet thumbs-up.

#22

Аз се мръщя. Това не е пътуването до Париж, което си представях. Над главата на Кити Джош ми казва с гримаси:
- Ще говрим по-късно.
А аз дискретно му давам палец нагоре.

аз345 30.01.20 в 10:40

* * *

#23

* * *

аз345 30.01.20 в 10:41

It’s later that night; Josh is long gone. Kitty and our dad are asleep. We are in the kitchen. Margot is at the table on her computer; I am sitting next to her, rolling cookie dough into balls and dropping them in cinnamon and sugar. Snickerdoodles to get back in Kitty’s good graces. Earlier, when I went in to say good night, Kitty rolled over and wouldn’t speak to me because she’s still convinced I’m going to try to cut her out of the Paris trip. My plan is to put the snickerdoodles on a plate right next to her pillow so she wakes up to the smell of fresh-baked cookies.

#24

Късно същата вечер е, Джош си тръгна отдавна. Кити и баща ни спят. Ние сме в кухнята. Марго е на масата на компютъра си, аз седя до нея, оформяйки тесто за бисквитки на топки и пускайки ги в канела и захар. Бисквитите са, за да върна на Кити за доброто ѝ държание. По-рано, когато отидох да кажа лека нощ, Кити се обърна с гръб и не искаше да ми говори, защото още е убедена, че ще се опитам да я махна от пътуването до Париж. Планът ми е да сложа бисквитките точно до възглавницата ѝ, за да се събуди с аромата на прясно изпечени бистквитки.

аз345 30.01.20 в 11:01

Margot’s being extra quiet, and then, out of nowhere, she looks up from her computer and says, “I broke up with Josh tonight. After dinner.”

#25

Марго става страшно тиха и после изведнъж поглежда нагоре от компютъра си и казва:
- Скъсах с Джош тази вечер. След вечеря.

аз345 30.01.20 в 18:42

My cookie-dough ball falls out of my fingers and into the sugar bowl.

#26

Топката ми от тесто за бисквити изпада от пръстите ми в купата със захар.

аз345 30.01.20 в 18:44

“I mean, it was time,” she says. Her eyes aren’t red-rimmed; she hasn’t been crying, I don’t think. Her voice is calm and even. Anyone looking at her would think she was fine. Because Margot is always fine, even when she’s not.

#27

– Вече беше време - казва тя. Очите ѝ не са зачервени, значи не е плакала, не мисля, че е. Гласът ѝ е спокоен. Всеки, който я погледне би си помислил, че тя е наред. Защото Марго винаги е наред дори когато не е.

аз345 30.01.20 в 18:49

“I don’t see why you had to break up,” I say. “Just ’cause you’re going to college doesn’t mean you have to break up.”

#28

- Не разбирам защо е трябвало да късате - казвам аз - Само защото ще ходиш в колеж не означава, че трябва да скъсате.

аз345 30.01.20 в 18:51

“Lara Jean, I’m going to Scotland, not UVA. Saint Andrews is nearly four thousand miles away.” She pushes up her glasses. “What would be the point?”

#29

- Лара Джийн, аз ще ходя в Шотландия, не в UVA. Свети Андрюс е на приблизително 4 хиляди мили.- тя избутва очилата си. - Какъв би бил смисълът?

аз345 30.01.20 в 18:55

I can’t even believe she would say that. “The point is, it’s Josh. Josh who loves you more than any boy has ever loved a girl!”

#30

Дори не мога да повярвам, че го казва.
- Смисълът е,че е Джош. Джош, който те обича повече от всяко момче, което някога е обичало момиче.

аз345 30.01.20 в 18:58

Margot rolls her eyes at this. She thinks I’m being dramatic, but I’m not. It’s true—that’s how much Josh loves Margot. He would never so much as look at another girl.

#31

Марго върти очи на това. Тя смята, че драматизирам, но аз не го правя. Това е истина - толкова много Джош обича Марго. Никога не би направил нещо повече от това да погледне друго момиче.

аз345 30.01.20 в 19:01

Suddenly she says, “Do you know what Mommy told me once?”

#32

Изведнъж тя казва:
- Знаеш ли какво ми каза мама веднъж?

аз345 30.01.20 в 19:02

“What?” For a moment I forget all about Josh. Because no matter what I am doing in life, if Margot and I are in the middle of an argument, if I am about to get hit by a car, I will always stop and listen to a story about Mommy. Any detail, any remembrance that Margot has, I want to have it too. I’m better off than Kitty, though. Kitty doesn’t have one memory of Mommy that we haven’t given her. We’ve told her so many stories so many times that they’re hers now. “Remember that time . . . ,” she’ll say. And then she’ll tell the story like she was there and not just a little baby.

#33

- Какво?
За момент изцяло забравям за Джош. Защото без значение какво правя в живота си, ако Марго и аз сме в средата на спор, ако ще бъда блъсната от кола, винаги спирам и слушам история за мама. Всеки детайл, всеки спомен, който Марго има, искам да го имам и аз. И все пак съм по-добре от Кити. Кити няма дори един спомен от мама, който да не сме ѝ дали ние. Разказвали сме ѝ толкова много истории по толкова много пъти, че те вече са нейни.
- Спомняш ли онзи път... -ще каже тя. И после ще разкаже историята сякаш е била там наистина, а не е била още бебе.

аз345 30.01.20 в 19:12

“She told me to try not to go to college with a boyfriend. She said she didn’t want me to be the girl crying on the phone with her boyfriend and saying no to things instead of yes.”

#34

- Тя ми каза да се опитам да не отивам в колеж с гадже. Тя каза, че не иска да бъда онова момиче, което плаче по телефона с гаджето си и казва не на нещата вместо да.

аз345 30.01.20 в 19:15

Scotland is Margot’s yes, I guess. Absently, I scoop up a mound of cookie dough and pop it in my mouth.

#35

Предполагам, че Шотландия е "да" за Марго. Разсеяно загребвам малко тесто за бисквити и го пускам в устата си.

аз345 30.01.20 в 19:19

“You shouldn’t eat raw cookie dough,” Margot says.

#36

- Не трябва да ядеш сурово тесто - казва Марго.

аз345 30.01.20 в 19:20

I ignore her. “Josh would never hold you back from anything. He’s not like that. Remember how when you decided to run for student-body president, he was your campaign manager? He’s your biggest fan!”

#37

Игнорирам я.
- Джош никога не би те спрял за нищо. Той не е такъв. Спомняш ли си, как когато реши да бъдеш президент на ученическото самоуправление, той беше мениджър на кампанията ти? Той е най-големият ти фен!

аз345 30.01.20 в 19:34

At this, the corners of Margot’s mouth turn down, and I get up and fling my arms around her neck. She leans her head back and smiles up at me. “I’m okay,” she says, but she isn’t, I know she isn’t.

#38

При това ъгълчетата на устата на Марго отиват надолу и аз ставам и обвивам ръцете си около врата ѝ. Тя обляга главата си и ми се усмихва.
- Добре съм - казва тя, но тя не е, знам, че не е.

аз345 31.01.20 в 9:48

“It’s not too late, you know. You can go over there right now and tell him you changed your mind.”

#39

- Още не е твърде късно. Можеш да отидеш при него още сега и да му кажеш, че си си променила мнението.

аз345 31.01.20 в 9:49

Margot shakes her head. “It’s done, Lara Jean.” I release her and she closes her laptop. “When will the first batch be ready? I’m hungry.”

#40

Марго поклаща глава.
– Приключи, Лара Джийн. - аз я пускам и тя затваря лаптопа си.- Кога ще бъде готова първата партида? Гладна съм.

аз345 31.01.20 в 9:54

I look at the magnetic egg timer on the fridge. “Four more minutes.” I sit back down and say, “I don’t care what you say, Margot. You guys aren’t done. You love him too much.”

#41

Поглеждам към магнитното яйце таймер върху хладилника.
- Още четири минути.
Отново сядам и казвам:
– Не ми пука какво казваш, Марго. Вие двамата не сте приключили. Ти го обичаш твърде много.

аз345 31.01.20 в 9:56

She shakes her head. “Lara Jean,” she begins, in her patient Margot voice, like I am a child and she is a wise old woman of forty-two.

#42

Тя поклаща глава.
- Лара Джийн - започва тя с гласа на търпеливата Марго, сякаш съм дете ,а тя е мъдра възрастна жена на четиресет и две.

аз345 31.01.20 в 9:58

I wave a spoonful of cookie dough under Margot’s nose, and she hesitates and then opens her mouth. I feed it to her like a baby. “Wait and see, you and Josh will be back together in a day, maybe two.” But even as I’m saying it, I know it’s not true. Margot’s not the kind of girl to break up and get back together on a whim; once she’s decided something, that’s it. There’s no waffling, no regrets. It’s like she said: when she’s done, she’s just done.

#43

Аз замахвам с лъжица пълна с тесто за бисквитки под носа на Марго, а тя се колебае и после отваря устата си. Храня я сякаш е бебе.
- Почакай и ще видиш, ти и Джош отново ще бъдете заедно след ден, може би два.
Но дори като го казвам, знам, че не е истина. Марго не е онова момиче, с което ще скъсаш и после, когато ти хрумне, пак ще се съберете. Когато веднъж реши нещо, това е. Няма говорене на безмислици, няма съжаления. Сякаш е казала: когато е приключило, приключило е.

аз345 31.01.20 в 10:06

I wish (and this is a thought I’ve had many, many times, too many times to count) I was more like Margot. Because sometimes it feels like I’ll never be done.

#44

Бих искала (а тази мисъл ми е минавала доста често през главата, твърде много пъти, за да ги преброя) да съм повече като Марго. Защото понякога ми се струва, че никога не съм приключила.

аз345 31.01.20 в 10:10

Later, after I’ve washed the dishes and plated the cookies and set them on Kitty’s pillow, I go to my room. I don’t turn the light on. I go to my window. Josh’s light is still on.

#45

Късно, след като вече бях измила чиниите и поднесох бисквитките на възглавницата на Кити, отидох в стаята си. Не пуснах лампата. Отидох до прозореца. При Джош още светеше.

аз345 31.01.20 в 10:12

Минутку...