to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Трета глава

Английски оригинал Перевод на български

3

аз345 8.03.20 в 13:35

SO NOW IT’S THE LAST days of summer and our last days with Margot. Maybe it’s not altogether such a bad thing that she broke up with Josh; this way we have more time with just us sisters. I’m sure she must have thought of that. I’m sure it was part of the plan.

#2

СЕГА СА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ОТ ЛЯТОТО и последните ни дни с Марго. Може би не е чак толкова лошо, че тя скъса с Джош; по този начин прекарваме повече време само ние сестрите. Сигурна съм, че тя е мислила за това. Със сигурност е било част от плана.

аз345 8.03.20 в 13:39

We’re driving out of our neighborhood when we see Josh run past. He joined track last year, so now he’s always running. Kitty yells his name, but the windows are up, and it’s no use anyway—he pretends not to hear. “Turn around,” Kitty urges Margot. “Maybe he wants to come with us.”

#3

Излизаме от квартала с колата и виждаме Джош да тича. Той се присъедини към отбора по лека атлетика и сега постоянно тича. Кити изкрещява името му, но няма смисъл така или иначе, защото прозорците са вдигнати, а той и без друго се прави, че не чува.
- Обърни колата -Кити подтиква Марго - Може би той иска да дойде с нас.

аз345 8.03.20 в 13:48

“This is a Song-girls-only day,” I tell her.

#4

- Днес е ден само за момичетата Сонг - казвам ѝ аз.

аз345 8.03.20 в 13:49

We spend the rest of the morning at Target, picking up last minute things like Honey Nut Chex mix for the flight and deodorant and hair ties. We let Kitty push the cart so she can do that thing where she gets a running start and then rides the cart like she’s pushing a chariot. Margot only lets her do it a couple of times before she makes her stop, though, so as not to annoy other customers.

#5

Прекарваме остатъка от сутринта в Таргет(*верига магазини за търговия на дребно, извършваща дейност единствено в САЩ*), взимайки неща в последния момент, например смес от мед и ядки за полета, дезодорант и ластици за коса. Оставяме Кити да бута количката, за да може да се оттласне и после да се вози в количката сякаш е в каляска. Марго ѝ позволява да прави това само няколко пъти, преди да я накара да спре, за да не пречи на другите клиенти.

аз345 8.03.20 в 13:59

Next we go back home and make chicken salad with green grapes for lunch and then it’s nearly time for Kitty’s swim meet. We pack a picnic dinner of ham-and-cheese sandwiches and fruit salad and bring Margot’s laptop to watch movies on, because swim meets can go long into the night. We make a sign, too, that says Go Kitty Go! I draw a dog on it. Daddy ends up missing the swim meet because he is delivering a baby, and as far as excuses go, it’s a pretty good one. (It was a girl, and they named her Patricia Rose after her two grandmothers. Daddy always finds out the first and middle name for me. It’s the first thing I ask when he gets home from a delivery.)

#6

После се прибираме вкъщи и правим салата с пиле и зелено грозде за обяд, а после е време за срещата по плуване на Кити. Взимаме пикник вечеря от сандвичи с шунка и кашкавал и плодова салата, освен това взимаме лаптопа на Марго, за да гледаме филми на него, защото срещите по плуване понякога продължават до късно през нощта. Също така правим знак, на който пише "Давай Кити давай!" и аз рисувам куче на него. Татко накрая не успява да дойде, защото трябва да изроди бебе и извинението е, че бебето е било страхотно. Било е момиче и са го кръстили Патриша Роуз на двете ѝ баби. Това е първото нещо, което питам татко, когато се прибере от работа.

аз345 8.03.20 в 14:21

Kitty’s so excited about winning two first-place ribbons and one second place that she forgets to ask where Josh is until we’re in the car driving back home. She’s in the backseat and she’s got her towel wrapped around her head like a turban and her ribbons dangling from her ears like earrings. She leans forward and says, “Hey! Why didn’t Josh come to my meet?”

#7

Кити е толкова развълнувана, че е спечелила две ленти за първо място и една за второ, че забравя да пита къде е Джош, докато се прибираме към вкъщи с колата. Тя е на задната седалка и кърпата ѝ е сложена на главата ѝ като тюрбан, а лентичките ѝ висят от ушите като обеци. Тя се навежда напред и казва:
- Хей! Защо Джош не беше на срещата ми?

аз345 8.03.20 в 14:30

I can see Margot hesitate, so I answer before she can. Maybe the only thing I’m better at than Margot is lying. “He had to work at the bookstore tonight. He really wanted to make it, though.” Margot reaches across the console and gives my hand a grateful squeeze.

#8

Виждам как Марго се колебае, затова отговарям вместо нея. Може би единственото нещо, в което съм по-добра от нея е лъженето.
- Трябваше да работи в магазина за книги тази вечер. Той наистина искаше да успее.
Марго се пресяга към мен и стиска ръката ми благодарствено.

аз345 8.03.20 в 14:35

Sticking out her lower lip, Kitty says, “That was the last regular meet! He promised he’d come watch me swim.”

#9

Нацупвайки долната си устна надолу, Кити казва:
- Това беше последната редовна среща! Той обеща, че ще дойде да ме гледа.

аз345 8.03.20 в 14:37

“It was a last-minute thing,” I say. “He couldn’t get out of working the shift because one of his coworkers had an emergency.”

#10

- Станало е в последния момент - казвам аз - Не е можел да пропусне тази смяна, защото един негов колега е имал спешен случай.

аз345 8.03.20 в 14:40

Kitty nods begrudgingly. Little as she is, she understands emergency shifts.

#11

Кити кима неохотно. Колкото и да е малка все още, тя разбира от спешни смени.

аз345 8.03.20 в 14:42

“Let’s get frozen custards,” Margot says suddenly.

#12

- Хайде да си вземем замразен крем - казва Марго изведнъж.

аз345 8.03.20 в 14:43

Kitty lights up, and Josh and his imaginary emergency shift is forgotten. “Yeah! I want a waffle cone! Can I get a waffle cone with two scoops? I want mint chip and peanut brittle. No, rainbow sherbet and double fudge. No, wait—”

#13

Кити светва и изведнъж Джош и неговият измислен спешен случай са забравени.
- Да! Аз искам сладолед с фунийка. Може ли да си взема вафлена фунийка с две топки сладолед? Искам ментов чип и крехък фъстък. Не, дъга и двоен фъдж (*вкусове за сладолед*). Не, чакай....

аз345 8.03.20 в 14:49

I twist around in my seat. “You can’t finish two scoops and a waffle cone,” I tell her. “Maybe you could finish two scoops in a cup, but not in a cone.”

#14

Обръщам се назад в седалката си.
- Не можеш да изядеш две топки сладолед с фунийка. - казвам ѝ аз. - Може би би могла да изядеш две топки сладолед, но в чашка , не във фунийка.

аз345 8.03.20 в 14:51

“Yes, I can. Tonight I can. I’m starving.”

#15

- Да, мога. Тази вечер мога. Умирам от глад.

аз345 8.03.20 в 14:52

“Fine, but you better finish the whole thing.” I shake my finger at her and say it like a threat, which makes her roll her eyes and giggle. As for me, I’ll get what I always get—the cherry chocolate-chunk custard in a sugar cone.

#16

- Добре, но ще трябва да го изядеш цялото. - поклащам си пръста пред нея и го казвам като заплаха, при което тя върти очи и се кикоти. Доколкото за мен, аз ще си взема това, което винаги си взимам - черешовошоколадов крем в захарна фунийка.

аз345 8.03.20 в 14:56

Margot pulls into the drive-thru, and as we wait our turn, I say, “I bet they don’t have frozen custard in Scotland.”

#17

Марго отбива в опашката за коли и докато чакаме нашия ред, аз казвам:
- Обзалагам се, че нямат замразен крем в Шотландия.

аз345 8.03.20 в 14:59

“Probably not,” she says.

#18

- Сигурно нямат - казва тя.

аз345 8.03.20 в 15:00

“You won’t have another one of these until Thanksgiving,” I say.

#19

- Значи няма да можеш да ядеш едно от тези до деня на благодарността.- казвам аз.

аз345 8.03.20 в 15:01

Margot looks straight ahead. “Christmas,” she says, correcting me. “Thanksgiving’s too short to fly all that way, remember?”

#20

Марго поглежда право към мен.
- Коледа - казва тя, поправяйки ме. - Денят на благодарността е твърде кратък, за да пътувам целия този път, спомняш ли си?

аз345 8.03.20 в 15:03

“Thanksgiving’s gonna suck.” Kitty pouts.

#21

- Денят на благодарността ще е ужасен - Кити се нацупва.

аз345 8.03.20 в 15:04

I’m silent. We’ve never had a Thanksgiving without Margot. She always does the turkey and the broccoli casserole and the creamed onions. I do the pies (pumpkin and pecan) and the mashed potatoes. Kitty is the taste tester and the table setter. I don’t know how to roast a turkey. And both of our grandmothers will be there, and Nana, Daddy’s mother, likes Margot best of all of us. She says Kitty drains her and I’m too dreamy-eyed.

#22

Тиха съм. Досега никога не сме прекарвали деня на благодарността без Марго. Тя винаги приготвя пуйката, касеролата от броколи и лука със сметана. Аз правя пайовете (тиквен и орехов) и пюрето от картофи. Кити пробва храната и слага масата. Не знам как се пече пуйка. А и двете ни баби ще бъдат там, а Нана, майката на татко, харесва Марго най-много от всички ни. Тя казва, че Кити я изтощава, а аз съм твърде замечтана.

аз345 8.03.20 в 15:13

All of a sudden I feel panicky and it’s hard to breathe and I couldn’t care less about cherry chocolate-chunk custard. I can’t picture Thanksgiving without Margot. I can’t even picture next Monday without her. I know most sisters don’t get along, but I’m closer to Margot than I am to anybody in the world. How can we be the Song girls without Margot?

#23

От нищото започвам да се чувствам паникйосана и ми е трудно да дишам. Не можеше да ми пука по-малко за черешовошоколадовия крем. Не мога да си представя деня на благодарността без Марго. Дори не мога да си представя следващия понеделник без нея. Знам, че повечето сестри не се разбират, но Марго е най-близкият ми човек на света. Как ще сме сестрите Сонг без Марго?

аз345 8.03.20 в 15:19

Минутку...