to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Четвърта глава

Английски оригинал Перевод на български

4

аз345 8.03.20 в 15:33

MY OLDEST FRIEND CHRIS SMOKES, she hooks up with boys she doesn’t know hardly at all, and she’s been suspended twice. One time she had to go before the court for truancy. I never knew what truancy was before I met Chris. FYI, it’s when you skip so much school you’re in trouble with the law.

#2

НАЙ-СТАРАТА МИ ПРИЯТЕЛКА КРИС ПУШИ, излиза с момчета, които не познава особено добре и има две условни присъди. Веднъж трябваше да се изправи пред съда заради бягане от училище. Преди да срещна Крис не знаех какво означава кръшкане. За ваша информация, това е, когато пропуснеш толкова много часове, че имаш проблеми със съда.

аз345 8.03.20 в 17:15

I’m pretty sure that if Chris and I met each other now, we wouldn’t be friends. We’re as different as different can be. But it wasn’t always this way. In sixth grade Chris liked stationery and sleepovers and staying up all night watching John Hughes movies, just like me. But by eighth grade she was sneaking out after my dad fell asleep to meet boys she met at the mall. They’d drop her back off before it got light outside. I’d stay up until she came back, terrified she wouldn’t make it home before my dad woke up. She always made it back in time though.

#3

Сигурна съм, че ако аз и Крис се бяхме срещнали сега, нямаше да станем приятелки. Ние сме страшно различни. Но не беше винаги така. В шести клас Крис харесваше канцеларски материали, пижамени партита и да стои будна цяла нощ, за да гледа филми на Джон Хюз, точно както и аз. Но в осми клас тя се измъкваше навън, след като баща ми беше заспал, за да се среща с момчета, с които се е запознала в мола. Те я довеждаха обратно преди да е станало светло навън. Аз стоях будна, докато тя не се върнеше, защото бях уплашена, че няма да успее да се върне преди баща ми да се е събудил. Въпреки, че тя винаги се връщаше навреме.

аз345 8.03.20 в 17:30

Chris isn’t the kind of friend you call every night or have lunch with every day. She is like a street cat, she comes and goes as she pleases. She can’t be tied down to a place or a person. Sometimes I won’t see Chris for days and then in the middle of the night there will be a knock at my bedroom window and it’ll be Chris, crouched in the magnolia tree. I keep my window unlocked for her in case. Chris and Margot can’t stand each other. Chris thinks Margot is uptight, and Margot thinks Chris is bipolar. She thinks Chris uses me; Chris thinks Margot controls me. I think maybe they’re both a little bit right. But the important thing, the real thing, is Chris and I understand each other, which I think counts for a lot more than people realize.

#4

Крис не е такава приятелка, на която да се обаждаш всяка вечер или да обядваш с нея всеки ден. Тя е като улична котка, идва и си отива, когато й е угодно. Тя не може да бъде вързано на едно място или за един човек. Понякога няма да видя Крис дни и после посред нощ ще се чуе почукване на прозореца в спалнята ми и това ще бъде Крис, свила се на магнолиевото дърво. Оставям прозореца си отворен за нея, за всеки случай. Крис и Марго не могат да се понасят. Крис смята, че Марго е впрегната, а Марго смята, че Крис е биполярна. Тя смята, че Крис ме използва; Крис смята, че Марго ме контролира. Смятам, че може би и двете са прави донякъде. Но важното, истинското нещо е, че Крис и аз се разбираме една друга, което мисля, че е по-важно, отколкото другите хора могат да осъзнаят.

аз345 21.04.20 в 23:00

* * *

#5

* * *

аз345 8.03.20 в 15:34

Chris calls me on the way over to our house; she says her mom’s being a beotch and she’s coming over for a couple hours and do we have any food?

#6

Крис ми се обажда по пътя към вкъщи. Тя казва, че майка ѝ се държи като кучка, че ще дойде у нас за няколко часа и ме пита дали има някаква храна.

аз345 2.05.20 в 15:31

Chris and I are sharing a bowl of leftover gnocchi in the living room when Margot comes home from dropping Kitty off at her swim team’s end-of-season barbecue. “Oh, hey,” she says. Then she spots Chris’s glass of Diet Coke on the coffee table, sans coaster. “Can you please use a coaster?”

#7

Крис и аз си поделяме останалата купа с ньоки във всекидневната, когато Марго се прибира, защото беше ходила да остави Кити на събирането с барбекю на отбора по плуване за края на сезона.
- О, хей. - казва тя. После забелязва чашата на Крис с диетична кола на масичката за кафе. - Може ли да използваш подложка, ако обичаш?

аз345 2.05.20 в 15:37

As soon as Margot’s up the stairs, Chris says, “Gawd! Why is your sister such a beotch?”

#8

Когато Марго вече е горе, Крис казва:
- Боуже! Защо сестра ти е такава кучка?

аз345 2.05.20 в 15:38

I slide a coaster under her glass. “You think everyone’s a beotch today.”

#9

Поставям подложка под чашата ѝ.
- Днес всеки е кучка според теб.

аз345 2.05.20 в 15:39

“That’s because everyone is.” Chris rolls her eyes toward the ceiling. Loudly, she says, “She needs to pull that stick out of her ass.”

#10

- Защото всички са. - Крис върти очи към тавана. После тя казва силно:
- Тя трябва да изкара тази пръчка от задника си.

аз345 2.05.20 в 15:42

From her room Margot yells, “I heard that!”

#11

От стаята си Марго крещи:
- Чух това!

аз345 2.05.20 в 15:43

“I meant for you to!” Chris yells back, scraping up the last piece of gnocchi for herself.

#12

- Аз исках да ме чуеш! - Крис ѝ изкрещява в отговор, събирайки последното парче ньоки за себе си.

аз345 2.05.20 в 15:44

I sigh. “She’s leaving so soon.”

#13

Аз въздъхнах.
- Тя заминава скоро.

аз345 2.05.20 в 15:44

Snickering, Chris says, “So is Joshy, like, going to light a candle for her every night until she comes back home?”

#14

Кикотейки се, Крис казва:
- Значи Джош ще пали по една свещ за нея, докато се върне обратно вкъщи?

аз345 2.05.20 в 15:46

I hesitate. While I’m not sure if it’s still supposed to be a secret, I am sure that Margot wouldn’t want Chris knowing any of her personal business. All I say is, “I’m not sure.”

#15

Аз се двoумя. Докато не съм сигурна дали още трябва да бъде тайна, съм сигурна, че Марго не иска Крис да знае нищо за личните ѝ работи. Всичко, което казвам, е:
- Не съм сигурна.

аз345 2.05.20 в 15:48

“Wait a minute. Did she dump him?” Chris demands.

#16

- Чакай малко. Тя да не би да го е зарязала? - пита ме Крис.

аз345 2.05.20 в 15:49

Reluctantly I nod. “Don’t say anything to her, though,” I warn. “She’s still really sad about it.”

#17

Неохотно кимвам.
- Не ѝ казвай нищо обаче. - предупреждавам аз. - Тя все още е доста тъжна за това.

аз345 2.05.20 в 15:51

“Margot? Sad?” Chris picks at her nails. “Margot doesn’t have normal human emotions like the rest of us.”

#18

- Марго? Тъжна? - Крис чопли ноктите си. - Марго няма нормални човешки емоции като нас хората.

аз345 2.05.20 в 15:53

“You just don’t know her,” I say. “Besides, we can’t all be like you.”

#19

- Ти просто не я познаваш. - казвам аз. - Освен това, не може всички да са като теб.

аз345 2.05.20 в 15:54

She grins a toothy grin. She has sharp incisors, which make her look always a little bit hungry. “True.”

#20

Тя ми се усмихва със зъби. Има остри резци, което винаги я кара да изглежда малко гладна.
- Вярно е.

аз345 2.05.20 в 15:56

Chris is pure emotion. She screams at the drop of a hat. She says sometimes you have to scream out emotions; if you don’t, they’ll fester. The other day she screamed at a lady at the grocery store for accidentally stepping on her toes. I don’t think she’s in any danger of her emotions festering.

#21

Крис е чиста емоция. Тя крещи, когато си изпусне шапката. Казва, че понякога трябва да крещиш, за да изкараш емоциите си. Ако не го направиш, те ще те измъчват. Онзи ден тя изкрещя на една жена в магазина, защото без да иска жената я беше настъпила по крака. Така че мисля, че няма никаква опасност емоциите ѝ да я измъчват.

аз345 2.05.20 в 16:01

“I just can’t believe that in a few days she’ll be gone,” I say, feeling sniffly all of a sudden.

#22

- Просто не мога да повярвам, че след няколко дни тя ще си тръгне. - казвам аз, разчувствайки се изведнъж.

аз345 2.05.20 в 16:03

“She’s not dying, Lara Jean. There’s nothing to get all boo-hoo about.” Chris pulls at a loose string on her red shorts. They’re so short that when she’s sitting, you can see her underwear. Which are red to match her shorts. “In fact, I think this is good for you. It’s about time you did your own thing and stopped just listening to whatever Queen Margot says. This is your junior year, beotch. This is when it’s supposed to get good. French some guys, live a little, you know?”

#23

- Тя не умира, Лара Джийн. Няма за какво да се плаче чак толкова. - Крис откъсва едно конче, което беше излезнало от нейните червени шорти. Те са толкова къси, че, когато седи, можеш да видиш бельото ѝ, което също е червено и пасва на шортите ѝ.
- Всъщност, мисля, че това е добре за теб. Беше въпрос на време да започнеш да правиш нещо свое и да спреш да слушаш какво казва кралица Марго. Тази година ще си в 11 клас, кучко. Това е моментът, в който нещата трябва да се подобрят. Да се занимаваш малко с момчета, да живееш малко, нали разбираш?

аз345 2.05.20 в 16:13

“I live plenty,” I say.

#24

- Аз живея доста. - казвам аз.

аз345 2.05.20 в 16:14

“Yeah, at the nursing home.” Chris snickers and I glare at her.

#25

- Да, в старческия дом. - Крис се хили, а аз я гледам гневно.

аз345 2.05.20 в 16:15

Margot started volunteering at the Belleview Retirement Community when she got her driver’s license; it was her job to help host cocktail hour for the residents. I’d help sometimes. We’d set out peanuts and pour drinks and sometimes Margot would play the piano, but usually Stormy hogged that. Stormy is the Belleview diva. She rules the roost. I like listening to her stories. And Miss Mary, she might not be so good at conversation due to her dementia, but she taught me how to knit.

#26

Марго започна да е доброволец в Пенсионното Общество Белвю, когато получи шофорската си книжка. Нейната работа беше да помага по време на часа за коктейли. Аз понякога помагах. Подготвяхме фъстъците и наливахме напитките, а понякога Марго свиреше и на пиано, но по принцип Сторми спираше това. Сторми е дивата в Белвю. Тя ръководи мястото за спане. Аз обичам да слушам историите ѝ. А мис Мери, която може да не е много добра в разговорите заради деменцията си, ме научи как да правя възли.

аз345 2.05.20 в 16:28

They have a new volunteer there now, but I know that at Belleview it really is the more the merrier, because most of the residents get so few visitors. I should go back soon; I miss going there. And I for sure don’t appreciate Chris making fun of it.

#27

Те сега имат нов доброволец, но знам, че в Белвю наистина е колкото повече, толково повече, защото повечето жители там имат малко посетители. Трябва да се върна там скоро. Липсва ми да ходя там. И със сигурност не ми харесва, че Крис се подиграва с това.

аз345 2.05.20 в 16:32

“Those people at Belleview have lived more life than everyone we know combined,” I tell her. “There’s this one lady, Stormy, she was a USO girl! She used to get a hundred letters a day from soldiers who were in love with her. And there was this one veteran who lost his leg—he sent her a diamond ring!”

#28

- Тези хора в Белвю са живели повече живот от годините на всички хора, които познаваме заедно. - казвам ѝ аз. - Има една дама там, тя е работила за Обединените Сервизни Организации (*организация за членовете на американската армия). Тя е получавала хиляди писма на ден от войници, които са се влюбвали в нея. И е имало един ветеран, който загубил крака си - той ѝ е изпратил диамантен пръстен!

аз345 2.05.20 в 16:40

Chris looks interested all of a sudden. “Did she keep it?”

#29

Изведнъж Крис заиглежда заинтересована.
- Тя запазила ли го е?

аз345 2.05.20 в 16:41

“She did,” I admit. I think it was wrong of her to keep the ring since she had no intention of marrying him, but she showed it to me, and it was beautiful. It was a pink diamond, very rare. I bet it’s worth so much money now.

#30

- Да - съгласих се аз. Мисля, че не е било правилно от нейна страна да запази пръстена, след като не е имала намерението да се жени за него, но тя ми го показа и той беше много красив. Беше розов диамант, много рядък. Мога да се обзаложа, че сега струва много пари.

аз345 2.05.20 в 16:43

“I guess Stormy sounds kind of like a badass,” Chris says begrudgingly.

#31

- Предполагам, че Сторми ми звучи като лошо момиче. - казва Крис неохотно.

аз345 2.05.20 в 16:44

“Maybe you could come with me to Belleview sometime,” I suggest. “We could go to their cocktail hour. Mr. Perelli loves to dance with new girls. He’ll teach you how to fox-trot.”

#32

- Може би ти можеш да дойдеш с мен до Белвю някой път - предложих аз. - Можем да отидем за часа им за коктейл. Господин Перели обича да танцува с новите момичета. Той ще те научи как да танцуваш фокстрот.

аз345 2.05.20 в 16:48

Chris makes a horrible face like I suggested we go hang out at the town dump. “No, thanks. How about I take you dancing?” She nudges her chin toward upstairs. “Now that your sister’s leaving, we can have some real fun. You know I always have fun.”

#33

Крис прави отвратено лице, сякаш съм предпложила да отидем до градското бунище.
- Не, благодаря. Какво ще кажеш аз да те заведа да танцуваме? - показва с брадичката си към стълбите нагоре - Сега след като сестра ти си тръгва, може да се позабавляваме истински. Знаеш, че аз винаги се забавлявам.

аз345 2.05.20 в 16:52

It’s true, Chris does always have fun. Sometimes a little too much fun, but fun nonetheless.

#34

Вярно е. Крис винаги се забавлява. Понякога твърде много, но се забавлява все пак.

аз345 2.05.20 в 16:53

Минутку...