to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Пета глава

Английски оригинал Перевод на български

5

аз345 2.05.20 в 17:12

THE NIGHT BEFORE MARGOT LEAVES, all three of us are in her room helping pack up the last little things. Kitty is organizing Margot’s bath stuff, packing it nice and neat in the clear shower caddy. Margot is trying to decide which coat to bring.

#2

НОЩТА ПРЕДИ МАРГО ДА ЗАМИНЕ, и трите сме в нейната стая, помагайки ѝ да опакова последните си неща. Кити организира нещата на Марго за баня, опаковайки ги прилежно в празната кутийка за баня. Марго се опитва да реши кое палто да вземе.

аз345 2.05.20 в 17:15

+1

“Should I bring my peacoat and my puffy coat or just my peacoat?” she asks me.

#3

Да си взема ли обикновеното палто и пухкавото палто или само обикновеното? - пита ме тя.

аз345 2.05.20 в 17:18

“Just the peacoat,” I say. “You can dress that up or down.” I’m lying on her bed directing the packing process. “Kitty, make sure the lotion cap is on tight.”

#4

- Само обикновеното. - казвам аз. - Можеш да го обличаш откопчано или закопчано. - Лежа на леглото ѝ, ръководейки опаковъчния процес. - Кити, увери се, че капачката на лосиона е напълно затворена.

аз345 2.05.20 в 17:22

“It’s brand-new—course it’s on tight!” Kitty growls, but she double-checks.

#5

- Чисто ново е, разбира се, че е затворена. - изръмжава Кити, но проверява отново.

аз345 2.05.20 в 17:23

“It gets cold in Scotland sooner than it does here,” Margot said, folding the coat and setting it on top of her suitcase. “I think I’ll just bring both.”

#6

- В Шотландия става студено по-рано от тук. - казва Марго, сгъвайки палтото и поставяйки го най-отгоре на куфара си. - Мисля, че просто ще взема и двете палта.

аз345 2.05.20 в 17:25

“I don’t know why you asked if you already knew what you were going to do,” I say. “Also, I thought you said you were coming home for Christmas. You’re still coming home for Christmas, right?”

#7

- Не знам защо пита, щом вече знаеш какво ще направиш. - казвам аз. - Освен това смятах, че ще се върнеш у дома за Коледа. Ще се върнеш за Коледа, нали?

аз345 2.05.20 в 17:26

“Yes, if you’ll stop being a brat,” Margot says.

#8

- Да, ако спреш да бъдеш такава пикла.- казва Марго.

аз345 2.05.20 в 17:28

Honestly, Margot isn’t even packing that much. She doesn’t need a lot. If it was me, I’d have packed up my whole room, but not Margot. Her room looks the same, almost.

#9

Марго дори не взима толкова много неща. На нея не и трябват много неща. Ако това бях аз, щях да опаковам цялата си стая. Марго обаче не. Нейната стая изглежда по същия начин, почти.

аз345 2.05.20 в 17:30

Margot sits down next to me, and Kitty climbs up and sits at the foot of the bed. “Everything’s changing,” I say, sighing.

#10

Марго сяда до мен, а Кити се покатерва и сяда на крака на леглото.
- Всичко се променя. - казвам аз, въздишайки.

аз345 2.05.20 в 17:31

Margot makes a face and puts her arm around me. “Nothing’s changing, not really. We’re the Song girls forever, remember?”

#11

Марго прави физиономия и обвива ръката си около мен.
- Нищо не се променя, не съвсем. Все още сме момичетата Сонг завинаги, нали?

аз345 2.05.20 в 17:32

Our father stands in the doorway. He knocks, even though the door is open and we can clearly see it is him. “I’m going to start packing up the car now,” he announces. We watch from the bed as he lugs one of the suitcases downstairs, and then he comes up for the other one. Drily he says, “Oh no, don’t get up. Don’t trouble yourselves.”

#12

Баща ни стои на прага на вратата. Той почуква, въпреки че вратата е отворена и ние го виждаме много добре.
- Ще започна да слагам багажа в колата сега. - той оповестява. Ние го гледаме от леглото, докато той мърда куфарите надолу по стълбите и после се качва отново за още един. Той казва сухо:
- О, не, не ставайте. Не се притеснявайте.

аз345 2.05.20 в 17:36

“Don’t worry, we won’t,” we sing out.

#13

- Не се притеснявай, няма. - казваме ние.

аз345 2.05.20 в 17:37

For the past week our father has been in spring-cleaning mode, even though it isn’t spring. He’s getting rid of everything—the bread machine we never used, CDs, old blankets, our mother’s old typewriter. It’s all going to Goodwill. A psychiatrist or someone could probably connect it to Margot’s leaving for college, but I can’t explain the exact significance of it. Whatever it is, it’s annoying. I had to shoo him away from my glass-unicorn collection twice.

#14

Последната седмица баща ни беше в режим пролетно почистване, въпреки че не е пролет. Той изхвърля всичко - машината за хляб, която никога не сме използвали, дискове, стари одеала, машината за писане на майка ни. Всичко отива в ГудУил. Един психиатър сигурно би го обвързал със заминаването на Марго за колеж, но аз не мога да обясня точното му значение. Каквото и да е, много е досадно. Трябваше да го разкарам два пъти от колекцията ми със стъклени еднорози.

аз345 2.05.20 в 17:45

I lay down my head in Margot’s lap. “So you really are coming home for Christmas, right?”

#15

Лягам в скута на Марго.
- Значи наистина ще се върнеш за Коледа, нали?

аз345 2.05.20 в 17:47

“Right.”

#16

- Да.

аз345 2.05.20 в 17:47

“I wish I could come with you.” Kitty pouts. “You’re nicer than Lara Jean.”

#17

- Иска ми се да можех да дойда с теб - Кити се цупи. - Ти си по-мила от Лара Джийн.

аз345 2.05.20 в 17:48

I give her a pinch.

#18

Аз я ощипвам.

аз345 2.05.20 в 17:48

“See?” she crows.

#19

- Виждаш ли? - казва тя.

аз345 2.05.20 в 17:49

“Lara Jean will be nice,” Margot says, “as long as you behave. And you both have to take care of Daddy. Make sure he doesn’t work too many Saturdays. Make sure he takes the car in for inspection next month. And make sure you buy coffee filters—you’re always forgetting to buy coffee filters.”

#20

- Лара Джийн ще бъде мила - казва Марго - ако и ти се държиш така. И вие двете трябва да се грижите за татко. Трябва да се уверявате, че той не работи твърде много съботи. Уверете се, че той ще закара колата на преглед следващия месец. И купувайте филтъри за кафе - ти винаги забравяш да купиш филтър за кафе.

аз345 2.05.20 в 17:57

“Yes, drill sergeant,” Kitty and I chorus. I search Margot’s face for sadness or fear or worry, for some sign that she is scared to go so far away, that she will miss us as much as we will miss her. I don’t see it, though.

#21

- Да, сержант. - Кити и аз казваме в хор. Търся по лицето на Марго за тъга, страх, притесение, знак, че е уплашена да отиде толкова далеч, че ще ѝ липсваме, колкото и тя на нас. Обаче не виждам нищо.

аз345 2.05.20 в 17:59

The three of us sleep in Margot’s room that night.

#22

Ние трите спим в стаята на Марго за тази нощ.

аз345 2.05.20 в 18:00

Kitty falls asleep first, as always. I lie in the dark beside her with my eyes open. I can’t sleep. The thought that tomorrow night Margot won’t be in this room—it makes me so sad I can hardly bear it. I hate change more than almost anything.

#23

Кити заспива първа, както винаги. Лежа в тъмното до нея с отворени очи. Не мога да спя. Мисълта, че утре вечерта Марго няма да бъде в тази стая, ме кара да съм толкова тъжна, че едва мога да го понеса. Мразя промяната повече от всичко.

аз345 2.05.20 в 18:02

In the dark next to me Margot asks, “Lara Jean . . . do you think you’ve ever been in love before? Real love?”

#24

В тъмното до мен Марго ме пита:
- Лара Джийн....мислиш ли, че си била влюбена преди? Истински влюбена?

аз345 2.05.20 в 18:03

She catches me off guard; I don’t have an answer ready for her. I’m trying to think of one, but she’s already talking again.

#25

Тя ме хваща непотготвена. Нямам отговор за нея. Опитвам се да измисля някакъв отговор, но тя продължава да говори.

аз345 2.05.20 в 18:03

Wistfully, she says, “I wish I’d been in love more than once. I think you should fall in love at least twice in high school.” Then she lets out a little sigh and falls asleep. Margot falls asleep like that—one dreamy sigh and she’s off to never-never land, just like that.

#26

С копнеж тя казва:
- Иска ми се да съм била влюбена повече от веднъж. Мисля, че ти трябва да се влюбиш повече от веднъж в гимназията.
После пуска лека въздишка и заспива. Така заспива Марго - една замечтана въздишка и вече е в страната на сънищата, просто така.

аз345 2.05.20 в 18:06

* * *

#27

* * *

аз345 2.05.20 в 17:12

I wake up in the middle of the night and Margot’s not there. Kitty’s curled up on her side next to me, but no Margot. It’s pitch dark; only the moonlight filters through the curtains. I crawl out of bed and move to the window. My breath catches. There they are: Josh and Margot standing in the driveway. Margot’s face is turned away from him, toward the moon. Josh is crying. They aren’t touching. There’s enough space between them for me to know that Margot hasn’t changed her mind.

#28

Събуждам се посред нощ и Марго не е там. Кити се е обърнала на една страна до мен, но Марго не е там. Тъмно е като в рог, само луната се процежда през пердетата. Изпълзявам от леглото и се придвижвам към прозореца. Дъхът ми спира. Те са там: Джош и Марго стоят на алеята за коли. Лицето на Марго е извърнато от него, към луната. Джош плаче. Те не се докосват. Има достатъчно място между тях, за да разбера, че Марго не е променила решението си.

аз345 2.05.20 в 18:13

I drop the curtain and find my way back to the bed, where Kitty has rolled farther into the center. I push her back a few inches so there will be room for Margot. I wish I hadn’t seen that. It was too personal. Too real. It was supposed to be just for them. If there was a way for me to unsee it, I would.

#29

Пускам пердето и намирам пътя си обратно до леглото, където Кити е застанала в центъра. Измествам я леко, за да има място и за Марго. Иска ми се да не бях видяла това. Беше твърде лично. Твърде истинско. Трябваше да бъде само за тях. Ако имаше начин да не бях видяла това, щях да го направя.

аз345 2.05.20 в 18:17

I turn on my side and close my eyes. What must it be like, to have a boy like you so much he cries for you? And not just any boy. Josh. Our Josh.

#30

Обръщам се на една страна и затварям очи. Какво ли е да има момче, което те харесва толкова много, че да плаче за теб? И то не кое да е момче. Джош. Нашия Джош.

аз345 2.05.20 в 18:40

To answer her question: yes, I think I have been in real love. Just once, though. With Josh. Our Josh

#31

За да отговоря на въпроса ѝ: да, мисля, че съм била влюбена преди. В Джош. Нашия Джош.

аз345 2.05.20 в 18:41

Минутку...