to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Седма глава

Английски оригинал Перевод на български

7

аз345 6.05.20 в 18:22

THE NEXT DAY, WE DRIVE margot to the airport. Outside, we load up her suitcases on a luggage carrier—Kitty tries to get on top and dance, but our father pulls her down right away. Margot insists on going in by herself, just like she said she would.

#2

НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН ЗАКАРВАМЕ Марго на летището. Навън натоварваме куфарите ѝ на носилка за багаж. Кити се опитва да се качи отгоре и да танцува, но баща ни веднага я издърпва надолу. Марго настоява да влезна сама, точно както каза, че ще направи.

аз345 6.05.20 в 18:26

“Margot, at least let me get your bags checked,” Daddy says, trying to maneuver the luggage carrier around her. “I want to see you go through security.”

#3

- Марго, поне ме остави да чекирам багажа ти - казва татко, опитвайки се да направи маневра с носилката за багаж около нея. - Искам да те видя как минаваш покрай проверката.

аз345 6.05.20 в 18:29

“I’ll be fine,” she repeats. “I’ve flown by myself before. I know how to check a bag.” She stretches up on her toes and puts her arms around our dad’s shoulders. “I’ll call as soon as I get there, I promise.”

#4

- Ще се оправя. - повтаря тя.- И преди съм летяла сама. Знам как да чекирам багажа си.
Тя застава на пръсти и слага ръце около раменете на татко. - Ще се обадя, когато пристигна, обещавам.

аз345 6.05.20 в 18:32

“Call every day,” I whisper. The lump in my throat is getting bigger, and a few tears leak out of my eyes. I’d hoped I wouldn’t cry, because I knew Margot wouldn’t, and it’s lonely to cry alone, but I can’t help it.

#5

- Обаждай се всеки ден. - прошепвам аз. Бучката в гърлото ми става по-голяма и няколко сълзи се спускат от очите ми. Надявах се, че няма да плача, защото знаех, че Марго не би се разплакала и е самотно да плачеш сам, но не можах да се сдържа.

аз345 6.05.20 в 18:35

“Don’t you dare forget us,” Kitty warns.

#6

- Не смей да ни забравяш. - предупреждава Кити.

аз345 6.05.20 в 18:35

That makes Margot smile. “I could never.” She hugs us each one more time. She saves me for last, the way I knew she would. “Take good care of Daddy and Kitty. You’re in charge now.” I don’t want to let go, so I hold on tighter; I’m still waiting and hoping for some sign, some indication that she will miss us as much as we’ll miss her. And then she laughs and I release her.

#7

Това кара Марго да се усмихне.
- Не бих могла. - тя ни прегръща още веднъж. Запазва мен за последно. Знаех, че ще го направи.
- Грижи се добре за татко и за Кити. Сега ти отговаряш. - не искам да я пусна, затова я прегръщам по-силно. Все още чакам и се надявам на някакъв знак, някакъв признак, че ние ще ѝ липсваме толкова, колкото и тя на нас. И после тя се засмива и аз я пускам.

аз345 6.05.20 в 18:40

“Bye, Gogo,” I say, wiping my eyes with a corner of my shirt.

#8

- Чао, Гого. - казвам аз, попивайки очите си с част от блузата ми.

аз345 6.05.20 в 18:41

We all watch as she pushes the luggage carrier over to the check-in counter. I’m crying hard, wiping my tears with the back of my arm. Daddy puts one arm around me and one around Kitty. “We’ll wait until she’s in line for security,” he says.

#9

Ние я гледаме как бута носилката си за багаж към гишето. Аз плача силно, попивайки сълзите си с външната част на ръката си. Татко слага едната си ръка около мен, а другата - около Кити.
- Ще чакаме, докато се нареди на опашката за проверката. - казва той.

аз345 6.05.20 в 18:44

When she’s done checking in, she turns back and looks at us through the glass doors. She lifts one hand and waves, and then she heads for the security line. We watch her go, thinking she might turn around one more time, but she doesn’t. She already seems so far away from us. Straight-A Margot, ever capable. When it’s my time to leave, I doubt I’ll be as strong as Margot. But, honestly, who is?

#10

Когато е готова с чекирането, тя се обръща назад и ни поглежда през стъклените прозорци. Вдига едната си ръка и ни помахва, а после се отправя към гишето. Гледаме я как си тръгва, мислейки, че може би ще се обърне отново, но тя не го прави. Тя вече изглежда толкова далеч от нас. Абсолютната Марго, винаги способна. Съмнявам се, че, когато дойде моето време да си тръгна, ще съм толкова силна, колкото е Марго.

аз345 6.05.20 в 18:50

I cry all the way home. Kitty tells me I’m a bigger baby than she is, but then from the backseat she grabs my hand and squeezes it, and I know she’s sad too.

#11

Плача през целия път към вкъщи. Кити ми казва, че съм по-голямо бебе от нея, но после от задната седалка взима ръката ми и я стисва и разбирам, че и тя е тъжна.

аз345 6.05.20 в 18:51

Even though Margot isn’t a loud person, it feels quiet at home. Empty, somehow. What will it be like when I’m gone in two years? What will Daddy and Kitty do then? I hate the thought of the two of them coming home to an empty, dark house with no me and no Margot. Maybe I won’t go away far; maybe I’ll even live at home, at least for the first semester. I think that would be the right thing to do.

#12

Въпреки, че Марго не е шумен човек, вкъщи е тихо. По някакъв начин празно. Какво ли ще е, когато аз си тръгна след две години? Какво ще правят татко и Кити тогава? Мразя мисълта за това, че те двамата ще се прибират в празна, тъмна къща без мен и Марго. Може би няма да ходя някъде надалеч, може би даже ще живея вкъщи поне за първия семестър. Мисля, че това ще бъде правилното решение.

аз345 6.05.20 в 18:56

Минутку...