to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Осма глава

Английски оригинал Перевод на български

8

аз345 6.05.20 в 18:58

LATER THAT AFTERNOON CHRIS CALLS and tells me to meet her at the mall; she wants my opinion on a leather jacket, and to get the full effect I have to see it in person. I’m proud she’s asking for my sartorial advice, and it would be good to get out of the house and not be sad anymore, but I’m nervous about driving to the mall alone. I (or anyone, really) would consider myself a skittish driver.

#2

КЪСНО ТОЗИ СЛЕДОБЕД КРИС МИ ЗВЪНИ и ми казва да се срещнем в мола. Тя иска мнението ми за някакво кожено яке и за да има пълен ефект, трябва да го видя на живо. Радвам се, че тя иска съвета ми и би било хубаво да излезна от къщата и да не съм тъжна вече, но съм нервна за шофирането до мола сама. Аз (както и всеки друг) бих приела себе си за лош шофьор.

аз345 6.05.20 в 19:24

I ask her if she’ll just send me a picture instead, but Chris knows me too well. She says, “Nuh-uh. You get your ass down here, Lara Jean. You’ll never get better at driving if you don’t just suck it up and do it.”

#3

Питам я дали не може да ми изпрати снимка вместо това, но Крис ме познава твърде добре. Тя казва:
- Нее. Довлечи задника си тук, Лара Джийн. Никога няма да станеш добра в шофирането, ако просто не го правиш.

аз345 6.05.20 в 19:27

So that’s what I’m doing: I’m driving Margot’s car to the mall. I mean, I have my license and everything; I’m just not very confident. My dad has taken me for lessons numerous times, Margot too, and I’m basically fine with them in the car, but I get nervous when I drive alone. It’s the changing-lanes part that scares me. I don’t like taking my eyes away from what’s happening right in front of me, not for a second. Also I don’t like going too fast.

#4

И това и правя. Карам колата на Марго до мола. Аз имам шофьорска книжка, но просто не съм много уверена. Баща ми ме водеше на уроци безброй пъти, Марго също и се чувствам добре, когато и те са в колата, но се изнервям, когато шофирам сама. Смяната на платната ме плаши. Не обичам да не виждам какво се случва пред мен, дори за секунда. Освен това не обичам да карам твърде бързо.

аз345 6.05.20 в 19:34

But the worst thing is I have a tendency of getting lost. The only places I can get to with absolute certainty are school and the grocery store. I’ve never had to know how to get to the mall, because Margot always drove us there. But now I have to do better, because I’m responsible for driving Kitty around. Though truthfully, Kitty is better with directions than I am; she knows how to get to loads of places. But I don’t want to have to hear her tell me how to get somewhere. I want to feel like the big sister; I want her to relax in the passenger seat, safe in the knowledge that Lara Jean will get her where she needs to go, just like I did with Margot.

#5

Но най-лошото е, че имам навика да се загубвам. Единствените места, на които мога отида с абсолютна сигурност, са училището и магазина за хранителни стоки. Никога не ми се е налагало да знам как да стигна до мола, защото Марго винаги ни караше до там. Но сега трябва да съм по-добра, защото съм отговорна да закарвам Кити. Въпреки, че Кити е по-добре с посоките от мен. Тя знае как да стигне до много места. Но не искам да я слушам да ми казва как да стигна до някъде. Искам да се чувствам като голямата сестра, искам тя да се отпусне на пътническото място в безопасност, знаейки, че Лара Джийн ще я закара там, където трябва да отиде, точно както се чувствах аз с Марго.

аз345 6.05.20 в 19:42

Sure, I could just use a GPS, but I would feel silly putting in directions to go to the mall when I’ve been there a million times. It should come to me intuitively, easy, where I don’t even have to think about it. Instead I worry over every turn, second-guess every highway sign—is it north or is it south, do I turn right here or is it the next one? I’ve never had to pay attention.

#6

Разбира се, мога да използвам ГиПиЕс, но ще се чувствам глупаво да слушам упътвания как да стигна до мола, след като съм била там милион пъти. Трябва да ми идва интуитивно, лесно, без дори да мисля за това. Вместо това аз се притеснявам за всеки завой, опитвам се да предвидя всеки магистрален знак - на север ли е или на юг, трябва ли да завия тук или на слеващата пряка? Досега не ми се е налагало да обръщам внимание.

аз345 6.05.20 в 19:48

But today, so far so good. I’m listening to the radio, bopping along, even driving with just one hand on the wheel. I do this to feign confidence, because the more I fake it, the more it’s supposed to feel true.

#7

Но днес засега всичко беше добре. Слушам музика, дори карам с една ръка на кормилото. Правя тази престорена увереност, защото колкото повече се преструвам, толкова по-истинско го чувствам.

аз345 6.05.20 в 19:52

Everything is going so well that I take the shortcut way instead of the highway way. I cut through the side neighborhood, and even as I’m doing it, I’m wondering if this was such a great idea. After a couple of minutes things aren’t looking so familiar, and I realize I should have taken a left instead of a right. I push down the panic that’s rising in my chest and I try to backtrack.

#8

Всичко минава толкова добре и аз минавам по прекия път, вместо по магистралата. Минавам на пряко през крайния квартал и докато го правя, се чудя дали това е било добра идея. След няколко минути нещата не изглеждат особено познати и осъзнавам, че е трябвало да завия наляво, вместо надясно. Избутвам паниката, която се издига по гръдния ми кош и се опитвам да обърна.

аз345 6.05.20 в 19:57

You can do it, you can do it.

#9

Можеш да го направиш, можеш да го направиш.

аз345 6.05.20 в 19:58

There’s a four-way stop sign. I don’t see anyone, so I zip ahead. I don’t even see the car on my right; I feel it before I see it.

#10

Има четирипосочен знак стоп. Не виждам никого, така че продължавам напред. Дори не виждам колата в мое дясно. Усещам го преди да го видя.

аз345 6.05.20 в 20:00

I scream my head off. I taste copper in my mouth. Am I bleeding? Did I bite my tongue off? I touch it and it’s still there. My heart is racing; my whole body feels wet and clammy. I try to take deep breaths, but I can’t seem to get air.

#11

Изпищявам много силно. Усещам мед* в устата си.
(Става въпрос за химичното вещество мед)
Кървя ли? Да не би да съм отхапала езика си? Докосвам го и той е все още там. Сърцето ми препуска, цялото ми тяло е влажно и лепкаво. Опитвам се да си поемам дълбоко въздух, но сякаш не ми достига въздуха.

аз345 6.05.20 в 20:05

My legs shake as I get out of the car. The other guy is already out, inspecting his car with his arms crossed. He’s old, older than my dad, and he has gray hair, and he’s wearing shorts with red lobsters on them. His car is fine; mine has a huge dent in the side. “Didn’t you see the stop sign?” he demands. “Were you texting on your phone?”

#12

Краката ми се поклащат, докато излизам от колата. Другият човек вече е навън, оглеждайки колата си с кръстосани ръце. Той е възрастен, по-стар от баща ми, има сива коса, носи шорти с червени омари по тях. Неговата кола е добре, моята има огромна вдлъбнатина отстрани.
- Не видя ли знака за стоп? - изисква той - Да не би да си писала на телефона си?

аз345 6.05.20 в 20:10

I shake my head; my throat is closing up. I just don’t want to cry. As long as I don’t cry . . .

#13

Поклащам глава, гърлото ми се затваря. Просто не искам да плача. Само да не се разплача...

аз345 6.05.20 в 20:12

He seems to sense this. The irritated furrow of his brow is loosening. “Well, my car looks fine,” he says reluctantly. “Are you all right?”

#14

Той май усети това. Раздразнената вдлъбнатина над веждата му се отпуска.
- Ами, моята кола изглежда добре. - казва той неохотно. - Ти добре ли си?

аз345 6.05.20 в 20:16

I nod again. “I’m so sorry,” I say.

#15

Кимвам отново.
- Съжалявам. - казвам аз.

аз345 6.05.20 в 20:16

“Kids need to be more careful,” the man says, as if I haven’t spoken.

#16

- Децата трябва да са по-внимателни. - казва мъжът, сякаш не бях продумала.

аз345 6.05.20 в 20:17

The lump in my throat is getting bigger. “I’m very, very sorry, sir.”

#17

Бучката в гърлото ми става все по-голяма.
- Много, много съжалявам, господине.

аз345 6.05.20 в 20:18

He makes a grunty sound. “You should call someone to come get you,” the man says. “Do you want me to wait?”

#18

Той издава грухтящ звук.
- Трябва да се обадиш на някого да дойде да те вземе. - казва мъжът. - Искаш ли да изчакам с теб?

аз345 6.05.20 в 20:19

“No, thank you.” What if he’s a serial killer or a child molester? I don’t want to be alone with a strange man.

#19

- Не, благодаря Ви.
Ами, ако е сериен убиец или детски насилник? Не искам да бъда сама с някакъв странен мъж.

аз345 6.05.20 в 20:21

The man drives off.

#20

Мъжът потегля.

аз345 6.05.20 в 20:21

As soon as he’s gone, it occurs to me that maybe I should have called the police while he was still here. Aren’t you always supposed to call the police when you’re in a car accident, no matter what? I’m pretty sure they told us that in driver’s ed. So that’s another mistake I made.

#21

След като си е тръгнал вече, ми идва наум, че най-вероятно е трябвало да се обадя на полицията, докато той беше още тук. Не трябва ли винаги да се обаждаш на полицията, когато имаш инцидент с кола, без значение какъв е? Почти съм сигурна, че са ни го казвали на шофьорските изпити. И това е друга грешка, която направих.

аз345 6.05.20 в 20:31

I sit down on the curb and stare at Margot’s car. I’ve only had it for two hours and I’ve already wrecked it. I rest my head in my lap and sit in a tight bundle. My neck is starting to ache. This is when the tears start. My dad is not going to be happy. Margot is not going to be happy. They’ll both probably agree that I have no business driving around town unsupervised, and maybe they’re right. Driving a car is a lot of responsibility. Maybe I’m not ready for it yet. Maybe I’ll never be ready. Maybe even when I’m old, my sisters or my dad will have to drive me around, because that’s how useless I am.

#22

Сядам на бордюра и се взирам в колата на Марго. Беше у мен само за два часа и вече я повредих. Отпускам главата си върху скута си и сядам като стегнат възел. Вратът ми започва да ме боли. Тук започват сълзите. Баща ми няма да е доволен. Марго няма да е доволна. Вероятно и двамата ще се съгласят, че нямам работа да обикалям града без надзор и може би са прави. Да караш кола е голяма отговорност. Може би още не съм готова за това. Може би никога няма да бъда. Може би дори когато остарея, сестрите ми и баща ми ще трябва да ме карат, защото съм толкова безполезна.

аз345 11.05.20 в 15:55

I pull out my phone and call Josh. When he answers, I say, “Josh, can you do me a f-f-favor?” and my voice comes out so wobbly I’m embarrassed.

#23

Изваждам телефона си и се обаждам на Джош. Когато той отговаря, казвам:
- Джош, може ли да ми направиш у-у-услуга? - гласът ми трепери толкова много, че се чувствам унизена.

аз345 11.05.20 в 15:57

Which of course he hears, because he’s Josh. He comes to attention immediately and says, “What’s wrong?”

#24

Което той, разбира се, чува, защото той е Джош. Той се съсредоточава и казва:
- Какво не е наред?

аз345 11.05.20 в 16:21

“I just got into a car accident. I don’t even know where I am. Can you come get me?” Wobble wobble.

#25

- Току-що претърпях инцидент с колата Дори не знам къде съм. Можеш ли да дойдеш да ме вземеш?- потрепване, потрепване.

аз345 11.05.20 в 16:24

“Are you hurt?” he demands.

#26

- Ранена ли си? - иска да знае той.

аз345 11.05.20 в 16:25

“No, I’m fine. I’m just—” If I say another word, I will cry.

#27

- Не, добре съм. Просто - ако кажа още една дума, ще се разплача.

аз345 11.05.20 в 16:25

“What street signs do you see? What stores?”

#28

- Какви знаци виждаш на улицита? Някакви магазини?

аз345 11.05.20 в 16:26

I crane my neck to look. “Falstone,” I say. I look for the closet mailbox. “I’m at 8109 Falstone Road.”

#29

Извъртам врата си, за да видя.
- Фалстоун. - казвам аз. Поглеждам към най-близката кутия за поща. - На Фалстоун Роуд 8109 съм.

аз345 11.05.20 в 16:28

“I’m on my way. Do you want me to stay on the phone with you?”

#30

- Тръгвам. Искаш ли да остана на телефона с теб?

аз345 11.05.20 в 16:28

“No, that’s okay.” I hang up and start to cry.

#31

- Не, така съм добре. - затварям и започвам да плача.

аз345 11.05.20 в 16:29

I don’t know how long I’ve been sitting there crying when another car rolls up in front of me. I look up, and it’s Peter Kavinsky’s black Audi with the tinted windows. One of them rolls down. “Lara Jean? Are you okay?”

#32

Не знам колко дълго съм седяла там плачейки, докато друга кола не се появи пред мен. Поглеждам нагоре и е черното Ауди на Питър Кавински със затъмнени прозорци. Един тях се спуска надолу.
- Лара Джийн? Добре ли си?

аз345 11.05.20 в 16:31

I nod my head yes and make a motion like he should just go. He rolls the window back up, and I think he’s really going to drive off, but then he pulls over to the side and parks. He climbs out and starts inspecting my car. “You really messed it up,” he says. “Did you get the other guy’s insurance info?”

#33

Кимвам с глава сякаш казвам "да" и правя движение, че може да си ходи. Затваря прозореца и си мисля, че той вече си тръгва, но той отбива от другата страна и паркира. Слиза и започва да оглежда колата ми.
- Наистина си оплескала нещата. - казва той - Взе ли информацията на застраховката на другия човек?

аз345 11.05.20 в 16:35

“No, his car was fine.” Furtively, I wipe my cheeks with my arm. “It was my fault.”

#34

- Не, неговата кола беше наред. - плахо подсушавам бузите си с ръка - Вината беше моя.

аз345 11.05.20 в 16:37

“Do you have Triple A?”

#35

- Имаш ли тройно А*?
*Дигитална карта с телефонен номер, на който се обаждаш, когато имаш пътен проблем.

аз345 11.05.20 в 16:40

I nod.

#36

Кимвам.

аз345 11.05.20 в 16:41

“So you called them already?”

#37

- Значи си им се обадила вече?

аз345 11.05.20 в 16:41

“No. But someone’s coming.”

#38

- Не, но един човек ще дойде.

аз345 11.05.20 в 16:41

Peter sits down next to me. “How long have you been sitting here crying by yourself?”

#39

Питър сяда до мен.
- Колко дълго си стояла тук сама, плачейки?

аз345 11.05.20 в 16:42

I turn my head and wipe my face again. “I’m not crying.”

#40

Обръщам главата си и подсушавам лицето си отново:
- Не плача.

аз345 11.05.20 в 16:42

Peter Kavinsky and I used to be friends, back before he was Kavinsky, when he was Peter K. There was a whole gang of us in middle school. The boys were Peter Kavinsky and John Ambrose McClaren and Trevor Pike. The girls were Genevieve and me and Allie Feldman who lived down the block and sometimes Chris. Growing up, Genevieve lived two streets away from me. It’s funny how much of childhood is about proximity. Like who your best friend is is directly correlated to how close your houses are; who you sit next to in music is all about how close your names are in the alphabet. Such a game of chance. In eighth grade Genevieve moved to a different neighborhood, and we stayed friends a little while longer.

#41

Питър Кавински и аз бяхме приятели преди, когато той не беше още Кавински, а Питър К. Имаше цяла банда в средното училище. Момчетата бяха Питър Кавински, Джон Еймброуз МакКлерън и Тревър Пайк. Момичетата бяха Женевив, аз, Али Фелдман, която живееше надолу по блока, и понякога Крис. Израствайки Дженевив живееше на две улици от мен. Забавно е колко голяма част от детството е в близостта. Най-добрият ти приятел е този, който живее най-близо до къщата ти, този, до когото сядаш по музика, е този, чиято първа буква на името е най-близо до твоята. Игра на шансове. В осми клас Дженевив се премести в друг квартал и останахме приятелки и още малко време.

аз345 11.05.20 в 16:52

She’d come back to the neighborhood to hang out, but something was different. By high school Genevieve had eclipsed us. She was still friends with the boys, but the girls’ crew was over. Allie and I stayed friends until she moved last year, but there was always something just a little bit humiliating about it, like we were two leftover heels of bread and together we made a dry sandwich.

#42

Тя се връщаше понякога, за да се видим, но нещо беше различно. До гимназията Дженевив ни беше засенчила. Тя все още беше приятелка с момчетата, но момичешката група приключи. Али и аз останахме приятелки, докато тя не се премести миналата година, но винаги е имало нещо унизително в това, сякаш бяхме две престояли филийки хляб и заедно правехме един сух сандвич.

аз345 11.05.20 в 18:01

We’re not friends anymore. Me and Genevieve or me and Peter. Which is why it’s so weird to be sitting next to him on somebody’s curb like no time has passed.

#43

Вече не сме приятели. Аз и Дженевив или аз и Питър. И затова е толкова странно да седя с него на нечий бордюр сякаш никакво време не е минало.

аз345 11.05.20 в 18:02

His phone buzzes and he takes it out of his pocket. “I’ve gotta go.”

#44

Телефона му вибрира и той го изважда от джоба си.
- Трябва да тръгвам.

аз345 11.05.20 в 18:03

I sniffle. “Where are you headed?”

#45

Подсмърчам.
- Накъде си се запътил?

аз345 11.05.20 в 18:03

“To Gen’s.”

#46

- Към Джен.

аз345 11.05.20 в 18:03

“You’d better get going then,” I say. “Genevieve will be mad if you’re late.”

#47

- Тогава по-добре да тръгваш. - казвам аз - Дженевив ще се ядоса, ако закъснееш.

аз345 11.05.20 в 18:04

Peter makes a pfft sound, but he sure does get up fast. I wonder what it’s like to have that much power over a boy. I don’t think I’d want it; it’s a lot of responsibility to hold a person’s heart in your hands. He’s getting into his car when, as an afterthought, he turns around and asks, “Want me to call Triple A for you?”

#48

Питър издава звука "пфф", но става бързо. Чудя се какво ли е да имаш толкова власт над момче. Не мисля, че бих бя искала. Голяма отговорност е да държиш нечие сърце в ръцете си. Той се качва в колата си, когато по-късно му хрумва нещо, обръща се и пита:
- Искаш ли да се обадя на тройно А за теб?

аз345 11.05.20 в 18:08

“No, that’s okay,” I say. “Thanks for stopping, though. That was really nice of you.”

#49

- Не, така съм добре. - казвам аз. - Благодаря, че спря все пак. Беше много мило от твоя страна.

аз345 11.05.20 в 18:09

Peter grins. I remember that about Peter—how much he likes positive reinforcement. “Do you feel better now?”

#50

Питър се усмихва със зъби. Помня това за Питър - колко много харесва позитивната нагласа.
- По-добре ли се чувстваш сега?

аз345 11.05.20 в 18:11

Следваща страница →

Минутку...