to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Десета глава

Английски оригинал Перевод на български

10

#1

10

аз345 7.06.20 в 18:48

MARGOT SAYS THAT JUNIOR YEAR is the most important year, the busiest year, a year so crucial that everything else in life hinges upon it. So I figure I should get in all the pleasure reading I can before school starts next week and junior year officially begins. I’m sitting on my front steps, reading a 1980s romantic British spy novel I got for seventy-five cents at the Friends of the Library sale.

#2

МАРГО КАЗВА, ЧЕ ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС е най-важната година, най-заетата, година, която е толкова решаваща, че всичко друго в живота зависи от нея. Затова предполагам, че трябва да чета за удоволствие, докато мога, преди училището и 11-ти клас официално да започнат другата седмица. Седя на предните стълби, четейки романтичен британски роман за шпиони от 1980-те години, който си купих за седемдесет и пет цента от разпродажбата "Приятели на библиотеката".

аз345 7.06.20 в 18:56

I’m just getting to the good stuff (Cressida must seduce Nigel to gain access to the spy codes!) when Josh walks out of his house to get the mail. He sees me too; he lifts his hand like he’s just going to wave and not come over, but then he does.

#3

Тъкмо стигам до интересната част (Кресида трябва да убеди Нигел да ѝ спечели достъп до шпионските кодове!), когато Джош излиза от къщата си, за да вземе пощата. Той съще ме вижда, вдига ръка сякаш просто ще ме поздрави и няма да се отбие, но после идва.

аз345 7.06.20 в 18:59

“Hey, nice onesie,” he says as he makes his way across the driveway.

#4

- Хей, готино боди - казва той, докато си проправя път към мен.

аз345 7.06.20 в 19:05

It’s faded light blue with sunflowers and it ties around the neck. I got it from the vintage store, 75 percent off. And it’s not a onesie. “This is a sunsuit,” I tell him, going back to my book. I try to subtly hide the cover with my hand. The last thing I need is Josh giving me a hard time for reading a trashy book when I’m just trying to enjoy a relaxing afternoon.

#5

В избеляло светло синьо е и е вързано около врата. Взех го от винтидж магазина със 75% намаление. И не е боди.
- Това е костюм за слънце. - казвам му и се връщам отново към книгата си. Едва доловимо се опитвам да скрия заглавието с ръката си. Последното нещо, което искам е Джош да ме критикува, задето чета тъпи книги, когато се опитвам да се насладя на приятния си следобед.

аз345 7.06.20 в 19:10

I can feel him looking at me, his arms crossed, waiting. I look up. “What?”

#6

Мога да усетя, че ме гледа, докато чака със скръстени ръце. Поглеждам нагоре.
- Какво?

аз345 7.06.20 в 19:11

“Wanna see a movie tonight at the Bess? There’s a Pixar movie playing. We can take Kitty.”

#7

- Искаш ли да гледаме филм довечера? Ще дават филм на Пиксар. Може да вземем и Кити.

аз345 7.06.20 в 19:13

“Sure, text me when you want to head over,” I say, turning the page of my book. Nigel is unbuttoning Cressida’s blouse and she’s wondering when the sleeping pill she slipped in his Merlot will kick in, while simultaneously hoping it won’t kick in too soon, because Nigel is actually quite a good kisser.

#8

- Разбира се, пиши ми, когато искаш да тръгнем. - казвам аз, обръщайки страницата на книгата ми. Нигел разкопчава блузата на Кресида и тя се чуди кога ще започне да го хваща приспивателното хапче, което е сложила в неговото Мерло, като едновременно се надява да не започне да действа твърде скоро, защото Нигел се целува добре.

аз345 7.06.20 в 19:15

Josh reaches down and tries to get a closer look at my book. I slap his hand away, but not before he reads out loud, “Cressida’s heart raced as Nigel moved his hand along her stockinged thigh.” Josh cracks up. “What the heck are you reading?”

#9

Джош се протяга надолу и се опитва да види книгата ми по-отблизо. Удрям ръката му, но не и преди да е прочел на глас "Сърцето на Кресида тупти много бързо, докато Нигел движи ръката си към чорапогащникът ѝ" Джош умира от смях. - Какво, по дяволите, четеш?

аз345 7.06.20 в 19:20

My cheeks are burning. “Oh, be quiet.”

#10

Бузите ми горят.
- О, бъди тих.

аз345 7.06.20 в 19:20

Chuckling, Josh backs away. “I’ll leave you to Cressida and Noel then.”

#11

Смеейки се, Джош се връща обратно.
- Ще те оставя на Кресида и Ноел тогава.

аз345 7.06.20 в 19:21

To his back, I call out, “For your information, it’s Nigel!”

#12

Аз казвам към гърбът му:
- За твоя информация, името е Нигел!

аз345 7.06.20 в 19:21

* * *

#13

* * *

аз345 7.06.20 в 18:48

Kitty’s over the moon about hanging out with Josh. When Josh asks the girl at the concession stand to layer the butter on the popcorn (bottom, middle, top), we both give an approving nod. Kitty sits in the middle of us, and at the funny parts she laughs so hard she kicks her legs up in the air. She weighs so little that the seat keeps tipping up. Josh and I share smiles over her head.

#14

Кити е на Луната от щастие, задето ще излизаме с Джош. Когато Джош моли момичето на щанда за пуканките да сложи масло върху пуканките ни (малки, средни и големи), и двете кимваме потвърждаващо. Кити сяда между нас и на забавните части се смее толкова силно, че вдига краката си нагоре във въздуха. Тя тежи толкова малко, че седалката не спира да се спуска. Джош и аз се усмихваме.

аз345 7.06.20 в 19:28

Whenever Josh, Margot, and I went to the movies, Margot always sat in the middle too. It was so she could whisper to both of us. She never wanted me to feel left out because she had a boyfriend and I didn’t. She was so careful about this that it made me worry at first, that she sensed something from before. But she’s not someone to hold back or pretty up the truth. She’s just a really good big sister. The best.

#15

Винаги когато Джош, Марго и аз ходихме на кино, Марго винаги сядаше по средата също. За да може да шепне и на двама ни. Тя не искаше да се чувствам изоставена, защото тя имаше гадже, а аз - не. Беше толкова внимателна за това, че в началото започнах да се притеснявам, че тя е усетила нещо преди. Но тя не е някой, от когото можеш да криеш или да украсиш истината. Тя просто е много добра по-голяма сестра. Най-добрата.

аз345 7.06.20 в 19:31

There were times I felt left out anyway. Not in a romantic way, but a friend way. Josh and I had always been friends. But those times when he’d put his arm around Margot when we were in line for popcorn, or in the car when they’d talk softly to each other and I felt like the kid in the backseat who can’t hear what the adults are talking about, it made me feel a little bit invisible. They made me wish I had someone to whisper to in the backseat.

#16

Имаше моменти, когато се чувствах изоставена все пак. Не по романтичен начин, а по приятелски. Джош и аз винаги сме били приятели. Но онези пъти, когато той слагаше ръката си около Марго, когато се нареждахме на опашката за пуканки или в колата, когато си говориха нежно един на друг, а аз се чувствах като детето на задната седалка, което не трябва да чува какво си говорят възрастните, това ме караше да се чувствам невидима. Те ме караха да искам да имам някого, на когото да шепна на задната седалка.

аз345 7.06.20 в 19:36

It’s strange to be the one in the front seat now. The view isn’t so different from the backseat. In fact, everything feels good and normal and the same, which is a comfort.

#17

Странно е да седя на предната седалка сега. Гледката не е толкова различна отзад. Всъщност всичко се усеща нормално и същото.

аз345 7.06.20 в 19:38

* * *

#18

* * *

аз345 7.06.20 в 18:49

Chris calls me later that night while I’m painting my toenails different-colored pinks. It’s so loud in the background she has to yell. “Guess what!”

#19

Крис ми се обажда късно същата нощ, докато лакирам ноктите на краката си в различни нюанси на розовото. Толкова е шумно при нея, че тя трябва да крещи.
- Познай какво!

аз345 7.06.20 в 19:40

“What? I can barely hear you!” I’m doing my pinky toe a fruit-punch color called Hit Me with Your Best Shot.

#20

- Какво? Почти не те чувам! - лакирам един от ноктите с лак, наречен "Удари ме с най-добрия си удар"

аз345 7.06.20 в 19:42

“Hold up.” I can hear Chris moving rooms, because it gets quieter. “Can you hear me now?”

#21

- Чакай малко. - чувам как Крис се премества в друга стая, защото става по-тихо. - Чуваш ли ме сега?

аз345 7.06.20 в 19:43

“Yes, much better.”

#22

- Да, много по-добре.

аз345 7.06.20 в 19:44

“Guess who broke up.”

#23

- Познай кои скъсаха?

аз345 7.06.20 в 19:44

I’ve moved on to a mod pink color that looks like Wite-Out with a drop of red in it. “Who?”

#24

Минах на модерен розов цвят, който изглежда като коректор с капка червено вътре. - Кой?

аз345 7.06.20 в 19:45

“Gen and Kavinsky! She dumped his ass.”

#25

- Джен и Кавински! Тя го е зарязала.

аз345 7.06.20 в 19:46

My eyes go huge. “Whoa! Why?”

#26

Очите ми стават огромни.
- Уауу! Защо?

аз345 7.06.20 в 19:46

“Apparently, she met some UVA guy at that hostessing job she had. I guarantee you she was cheating on Kavinsky the whole summer.” A guy calls Chris’s name, and Chris says, “I gotta go. It’s my turn at bocce.” Chris hangs up without saying good-bye, which is her way.

#27

- Очевидно е срещнала някакъв колежанин на работата като домакиня, която имаше. Гарантирам ти, че изневерява на Кавински цяло лято.
Някакво момче извиква Крис и тя казва:
- Трябва да тръгвам. Мой ред е на сантасе. - Крис затваря без да каже "чао", което си е нейният начин.

аз345 7.06.20 в 19:49

I actually met Chris through Genevieve. They’re cousins: their moms are sisters. Chris used to come over sometimes when we were little, but she and Gen didn’t get along even back then. They’d argue over whose Barbie had dibs on Ken, because there was only one Ken. I didn’t even try to fight for Ken, even though he was technically mine. Well, Margot’s. At school some people don’t even know Gen and Chris are cousins. They don’t look alike, like at all: Gen is petite with fit arms and sunny blond hair the color of margarine. Chris is blond too, but peroxide blond, and she’s taller and has broad swimmer’s shoulders. Still, there is a sameness to them.

#28

Всъщност срещнах Крис покрай Дженевив. Те са братовчедки - майките им са сестри. Крис идваше у нас понякога, когато бяхме малки, но тя и Джен не се разбираха дори тогава. Те се караха чие Барби е гадже с Кен, защото имаше само един Кен. Дори не се опитвах да се боря за Кен, въпреки че на практика той беше мой. По-скоро на Марго. В училище много хора дори не знаят, че Джен и Крис са братовчедки. Те изобщо не си приличат. Джен е дребичка с тренирани ръце и слънчеворуса коса, в цвета на маргарина. Крис също е руса, но тя е изрусена и е по-висока, има широки рамене на плувец. И въпреки това има прилика между тях.

аз345 7.06.20 в 19:57

Chris was pretty wild our freshman year. She went to every party, got drunk, hooked up with older boys. That year a junior guy from the lacrosse team told everyone that Chris had sex with him in the boys’ locker room, and it wasn’t even true. Genevieve made Peter threaten to kick his ass if he didn’t tell everybody the truth. I thought it was a really nice thing Genevieve did for Chris, but Chris insisted that Gen had only done it so people wouldn’t think she was related to a slut. After that Chris stopped hanging out and pretty much did her own thing, with people from another school.

#29

Крис беше доста дива през 10-ти клас. Тя ходеше на всяко парти, напиваше се, натискаше се с по-големи момчета. Тази година едно момче от отбора по лакрос казал в момчешката съблекалня, че Крис е правила секс с него, въпреки че тове не беше вярно. Дженевив каза на Питър, че ще му срита задника, ако не каже на всички истината. Аз мислех, че това е много мило от страна на Дженевив, но Крис настояваше, че Джен го е направила, за да не си мислят хората, че тя е свързана с уличница. След това Крис спря да се размотава и започна да прави нейното си нещо с момчета от други училища.

аз345 7.06.20 в 20:10

She still has that freshman-year reputation though. She acts like she doesn’t care, but I know she does, at least a little.

#30

Тя още има тази репутация все пак. Прави се, че не ѝ е все тая, но аз знам, че ѝ пука поне малко.

аз345 7.06.20 в 20:28

Минутку...