to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Дванайста глава

Английски оригинал Перевод на български

12

#1

12

аз345 7.06.20 в 21:54

THIS IS HOW WE MET josh. We were having a teddy-bear, tea-party picnic on the back lawn with real tea and muffins. It had to be in the backyard so no one would see. I was eleven, way too old for it, and Margot was thirteen, way, way too old. I got the idea in my head because I read about it in a book. Because of Kitty I could pretend it was for her and persuade Margot into playing with us. Mommy had died the year before and ever since, Margot rarely said no to anything if it was for Kitty.

#2

ТАКА СРЕЩНАХМЕ Джош. Имахме чаено парти с плюшени играчки на задната морава с истински чай и мъфини. Трябваше да е в задния двор, за да не вижда никой. Аз бях на единайсет, твърде голяма за чаено парти, а Марго беше на тринайсет, твърде, твърде голяма. Имах идеята в главата си, защото го прочетох в книга. Заради Кити можех да се преструвам, че е за нея и да убедя Марго да играе с нас. Мама почина година преди това и оттогава Марго рядко казваше"не" на нещо за Кити.

аз345 7.06.20 в 22:02

We had everything spread out on Margot’s old baby blanket, which was blue and nubby with a squirrel print. I laid out a chipped tea set of Margot’s, mini muffins studded with blueberries and granules of sugar that I made Daddy buy at the grocery store, and a teddy bear for each of us. We were all wearing hats, because I insisted. “You have to wear a hat to a tea party,” I kept saying until Margot finally put hers on just so I’d stop. She had on Mommy’s straw gardening hat, and Kitty was wearing a tennis visor, and I’d fancied up an old fur hat of Grandma’s by pinning a few plastic flowers on top.

#3

Всичко беше пръснато по старото бебешко одеало на Марго, което беше синьо с рисунка на катерица. Аз положих чаения комплет, мини мъфините, посипани с боровинки и захарни гранули, които накарах татко да купи от магазина и плюшено мече, гледащо и трите ни. Всички носехме шапки, защото настоявах.
- Трябва да носиш шапка за чаено парти. - продължавах да казвам на Марго, докато тя най-накрая не сложи нейната, просто за да спра. Тя носеше сламената шапка на мама, Кити носеше тенис визьор, а аз украсих една шапка с козина на баба като поставих пластмасови цветя отгоре ѝ.

аз345 7.06.20 в 22:09

I was pouring lukewarm tea out of the thermos and into cups when Josh climbed up on the fence and watched us. The month before, from the upstairs playroom, we’d watched Josh’s family move in. We’d hoped for girls, but then we saw the movers unload a boy bike and we went back to playing.

#4

Аз сипвах студен чай от термос в чаши, когато Джош се изкачи на оградата и ни наблюдаваше. Месеца преди това наблюдавахме от стаята за игри как семейството на Джош се мести. Надявахме се да се нанесат момичета, но после видяхме в камиона за разтоварване момчешко колело и се върнахме отново към играенето.

аз345 16.06.20 в 9:03

Josh sat up on the fence, not saying anything, and Margot was really stiff and embarrassed; her cheeks were red, but she kept her hat on. Kitty was the one to call out to him. “Hello, boy,” she said.

#5

Джош седна на оградата без да казва нищо, а Марго беше много схваната и смутена. Бузите ѝ порозовяха, но тя държеше шапката на главата си. Кити беше тази, която му проговори:
- Здравей, момче.- каза тя.

аз345 16.06.20 в 9:05

“Hi,” he said. His hair was shaggy, and he kept shaking it out of his eyes. He was wearing a red T-shirt with a hole in the shoulder.

#6

- Здрасти- каза той- Косата му беше рошава и той не спираше да я маха от очите си. Той носеше червена тениска с дупка на рамото.

аз345 16.06.20 в 9:07

Kitty asked him, “What’s your name?”

#7

- Какво е името ти? - попита Кити.

аз345 16.06.20 в 9:07

“Josh.”

#8

- Джош.

аз345 16.06.20 в 9:07

“You should play with us, Josh,” Kitty commanded.

#9

- Трябва да поиграеш с нас, Джош - нареди му Кити.

аз345 16.06.20 в 9:08

So he did.

#10

Това и направи той.

аз345 16.06.20 в 9:08

I didn’t know it then, how important this boy would become to me and to the people I love the most. But even if I had known, what could I have done differently? It was never going to be me and him. Even though.

#11

Тогава не знаех колко важно ще се окаже това момче за мен и за хората, които обичам най-много. Но дори и да знаех, какво можех да направя? Никога нямаше да бъдем аз и той. Въпреки всичко.

аз345 16.06.20 в 9:10

Минутку...