to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Тринайста глава

Английски оригинал Перевод на български

13

#1

13

аз345 16.06.20 в 9:10

I THOUGHT I WAS OVER him.

#2

МИСЛЕХ, ЧЕ СЪМ ГО ПРЕЖИВЯЛА.

аз345 16.06.20 в 9:10

When I wrote my letter, when I said my good-byes, I meant it, I swear I did. It wasn’t even that hard, not really. Not when I thought about how much Margot liked him, how much she cared. How could I begrudge Margot a first love? Margot, who’d sacrificed so much for all of us. She always, always put Kitty and me before herself. Letting go of Josh was my way of putting Margot first.

#3

Когато написах писмото си, когато се сбогувах, наистина го мислех, кълна се, че е вярно. Дори не ми беше толкова трудно. Дори когато си мислех колко много Марго го харесва, колко много ѝ пука. Как можех да завиждам за първата ѝ любов? На Марго, която е жертвала толкова много за всички нас. Тя винаги, винаги е поставяла Кити преди мен и себе си. Да оставя Джош настрана беше моят начин да поставя Марго на първо място.

аз345 16.06.20 в 9:18

But now, sitting here alone in my living room, with my sister four thousand miles away and Josh next door, all I can think is, Josh Sanderson, I liked you first. By all rights, you were mine. And if it had been me, I’d have packed you in my suitcase and taken you with me, or, you know what, I would have stayed. I would have never left you. Not in a million years, not for anything.

#4

Но сега, седейки сама в дневната, докато сестра ми е на 6000 километра от мен и Джош е на една врата разстояние, всичко, за което мога да мисля е, Джош Сандерсън, харесвах те първа. По всички правила ти беше мой. И ако зависеше от мен, щях да те сложа в куфара си и щях да те взема с мен или знаеш ли какво, бих останала. Никога не бих те изоставила. Не и след милион години, за нищо на света.

аз345 16.06.20 в 9:24

Thinking these kinds of thoughts, feeling these kinds of feelings, it’s more than disloyal. I know that. It’s downright traitorous. It makes my soul feel dirty. Margot’s been gone less than a week and look at me, how fast I cave. How fast I covet. I’m a betrayer of the worst kind, because I’m betraying my own sister, and there’s no greater betrayal than that. But what now? What am I supposed to do with all these feelings?

#5

Да мисля тези мисли, да чувствам тези чувства е повече от нелоялно. Знам това. Това е истинско изменничество. Чувствам душата си мръсна. Марго си тръгна преди по-малко от седмица, а вижте ме, колко бързо пропаднах. Колко бързо желая да имам. Аз съм предател от най-висока степен, защото предавам собствената си сестра, а няма по-голямо предателство от това. Но сега какво? Какво трябва да направя с всички тези чувства?

аз345 16.06.20 в 9:30

I suppose there’s only one thing I can do. I’ll write him another letter. A postscript with as many pages as it takes to X away whatever feelings I have left for him. I’ll put this whole thing to rest, once and for all.

#6

Предполагам, че единственото нещо, което мога да направя е да му напиша още едно писмо. Послепис с толково страници, колкото са нужни, за да избягам от всички чувства, които са ми останали към него. Ще оставя всичко това да си почине веднъж завинги.

аз345 16.06.20 в 10:23

I go to my room and I find my special writing pen, the one with the really smooth inky-black ink. I take out my heavy writing paper, and I begin to write.

#7

Отивам до стаята си и намирам специална химикалка с много гладко черно мастило. Изваждам тежката ми хартия за писане и започвам да пиша.

аз345 16.06.20 в 10:25

P.S. I still love you.

#8

П.с. Все още те обичам

аз345 16.06.20 в 10:26

I still love you and that’s a really huge problem for me and it’s also a really huge surprise. I swear I didn’t know. All this time, I thought I was over it. How could I not be, when it’s Margot you love? It’s always been Margot . . .

#9

Все още те обичам и това е огромен проблем за мен. Освен това е и голяма изненада. Кълна се, че не знаех. Всичкото това време си мислех, че съм го преживяла. Как е възможно да не е така, когато ти обичаш Марго? Винаги е била Марго....

аз345 16.06.20 в 10:30

When I’m done, I put the letter in my diary instead of in my hat box. I have a feeling I’m not done-done yet, that there’s still more I need to say, I just haven’t thought of it yet.

#10

Когато приключвам, слагам писмото в дневника си вместо в кутията за шапки. Имам чувството, че не съм изцяло готова още, че има още неща, които искам да кажа, но просто още не съм мислила за това.

аз345 16.06.20 в 10:32

Минутку...