Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Трета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Three

#1

Трета Глава

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Next morning I wake feeling more cheerful than I have for weeks. Even the prospect of food shortages can't dim the enthusiasm of a man who's got eight bottles of the Grand Abbot's Dark Ale waiting for his attention. I'm tempted to open one for breakfast but I restrain myself, with an effort. I should wait till I return from guard duty and savour the brew when I'm warm and comfortable. I decide to make do with a little of Lisutaris's thazis instead, and construct a stick of modest size. As I inhale, the world, already not looking so bad, improves considerably.

#2

На сутринта се събуждам с толкова добро настроение с каквото не съм бил от седмици. Дори новините за недостига на храна не могат да помрачат настроението на човек разполагащ с осем бутилки Тъменят ейл „Патриарх”, готов да му се насладиш. Изкушен съм да отворя един за закуска, но успявам да се удържа с кански мъки. Ще изчакам да приключа с днешната обиколка като страж и тогава ще му се насладя наистина та топло и удобно. Решавам да пробвам малко от Лузитанския тазис и си навивам пръчица със скромен размер. Когато вдишвам от него, светът който вече не изглежда толкова зле, се подобрява значително.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

There are some strange noises outside my inner door, the one that leads down to the bar. Normally I'd be annoyed at such an early interruption to my day but I wander over genially and drag the door open. Out in the corridor I find Palax and Kaby, two young street musicians. There was a time when I'd have been displeased to see them because the young couple are not what you'd call your standard citizens of Turai. They affect the strangest clothes and hairstyles and have facial piercings never seen before in the city, and they live in a caravan which they park behind the tavern. Not the sort of behaviour to endear themselves to the average Turanian, including me. However, I've grown used to them these days, and I've enjoyed some good nights in the Avenging Axe when they've been playing their lute and fiddle.

#3

Дочух някакви странни шумове пред вътрешната ми врата, която води надолу към бара. Обикновено бих се подразнил от такова прекъсване на „сутрешния ми тоалет”, но в момента се чуствах прекрасно, затова дръпнах и отворих вратата. В коридорът откривам Палакс и Кейби, двама млади улични музиканти. Имаше времена, когато бих бил недоволен да ги видя, защото младата двойка не е точно това, което бихте определили като обикновени жители на Тюрай. Имат ужасно странни дрехи и прически, и обици по лицето, каквито никога преди не са виждани в града, освен това живеят във фургон паркиран за кръчмата. Това не е поведение поощрявано от обикновения тюраяйец, включително то мен. Все пак вече съм посвикнал с тях и съм се наслаждавал на няколко добри нощи във Възмездяващата секира, когато свирят на лютнята и цигулката си.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"We need help," says Palax, anxiously. I notice that Kaby is trembling. I scowl at them.

#4

– Нуждаем се от помощ – казва тревожно Палакс. Забелязвам, че Кейби трепери. Намръщвам се.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Didn't I tell you dwa would kill you?"

#5

– Абе аз ви ли казах, че дуа ще ви убие?

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Dwa, a powerful drug, has been the bane of the city in recent years.

#6

Дуа, е силен наркотик и се е превърнал в проклятието на града в последните години.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"She hasn't take dwa. She's sick."

#7

– Не е взимала дуа. Болна е.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

I look more closely at the girl. Her face is red, she's shivering, and sweat is glistening on her forehead. It's obvious what's wrong. I'd have noticed right away had it not been for the unusual potency of Lisutaris's green thazis.

#8

Погледнах по внимателно момичето. Лицето й е зачервено, зъзне и потта блести по челото й. Очевидно е какво не е наред. Щях да забележа веднага ако не беше необичайно силния зелен тазис от Лузитания.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"She's got the winter malady," I say.

#9

– Тя е хванала Зимна треска – казах аз.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"I know," says Palax. "I think she's going to die."

#10

– Знам – отвърна Палакс. – мисля че ще умре.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Kaby suddenly sneezes. I step back quickly. The winter malady is not quite as deadly as the summer plague, but it's bad enough. As the city is so crowded I wouldn't be surprised if we were in for an epidemic. Kaby begins to shake, quite violently.

#11

Кейби кихва изведнъж. Отстъпвам бързо назад. Зимната треска не е толкова смъртоносна колкото Лятната чума, но е достатъчно лоша. Тъй като градът е толкова претъпкан не би се учудил ако избухне епидемия. Кейби отново започва да се тресе, доста силно.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Palax. Pick up Kaby and take her to the empty guest room at the end of the corridor. Keep her warm with a blanket and give her water and nothing else. Don't leave the room and don't let anyone else in. The malady spreads quickly and if anyone else comes near they'll catch it."

#12

– Палакс. Вземи Кейби и я закарай в празната стая за гости в дъното на коридора. Загърни я с топло одело и й давай единствено вода. Не оставяйте стаята и не позволявайте на друг да влиза. Заболяването се разпространява бързо и ако някой друг се приближи ще го прихване.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Is she going to die?" asks Palax, looking quite desperate.

#13

– Ще умре ли? - пита Палакс и изглежда доста отчаян.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"No. She's young and strong. She'll be better in a few days. Now get her out of here and along to the guest room. I'll get the healer."

#14

– Не. Не, тя е млада и силна. Ще се пооправи след няколко дни. Сега я изведи от тук и отидете в стаята за гости. Аз ще потърся лечител.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Palax does as I say. He has some difficulty carrying Kaby but I don't offer to help. I've had the winter malady before and it's commonly believed this makes a man less liable to get it again, but I don't feel like taking the risk. The disease isn't usually fatal but it's unpredictable. There have been times when it's struck with unusual ferocity. People can die from it. I drink some klee then go downstairs to tell Gurd the bad news in private. Gurd is alarmed.

#15

Палакс изпълнява заръката ми. Трудно му е да носи Кейби, но не предлагам да му помогна. Вече съм карал Зимна треска и се смята, че това прави човек по-малко податлив на ново заразяване, но не ми се поема този риск. Обикновено болестта не е фатална, но е непредсказуема. Имало е случай, когато е била ужасно жестока. Хората са измирали от нея. Удрям няколко гълтока, кли след което се спускам надолу, за да съобщя лично на Гурд лошите номини. Гурд е разтревожен.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"How bad is she?"

#16

– Колко зле е тя?

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Couldn't tell. The malady always looks bad at the start."

#17

– Не мога да каже. Винаги изглежда зле в началото.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"What'll I do?" asks Gurd.

#18

– Какво да направя? - пита Гурд.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

I'm not certain. Any case of the winter malady breaking out in a public building should be reported to the local Prefect's office. Unfortunately the Prefect can then impose a quarantine. If Gurd reports Kaby's illness to Prefect Drinius he's liable to see the Avenging Axe shut for at least a week, and that's a lot of business to lose. He could just keep quiet about it, which is fine if Kaby recovers and no one learns of it. But if the Prefect discovers what's happened, there'll be trouble.

#19

Не съм сигурен. Във всеки случай за Зимна треска засечена в обществена сграда трябва да се докладва в офиса на местният префект. За съжаление префекта може да наложи карантина. Ако Гурд съобщи за Кейби на префекта Дриний, както е длъжен, ще види Възмездяващата секира затворена поне за седмица, а това е доста работа за испускане. Може и да премълчи, което би било добре ако Кейби оцелее и никой не научи. Но ако префектът „сам” открие какво се е случило ще има доста проблеми.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Gurd chews his lip.

#20

Гурд хапе устни.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Three years ago that silversmith from Lorn took the malady. He just stayed in his room and he got better. I didn't report it then . . ."

#21

– Преди три години бижутер от Лорн прихвана болестта. Постоя си в стаята и се оправи. Не го съобщих тогава...

Вилорп 10.11.17 в 13:33

I remember. The incident passed off harmlessly enough. The winter malady often does. Some years very few people catch it, and it doesn't seem virulent enough to kill. Unfortunately there have been years when it's been a lot worse. My younger brother died of the winter malady, a long time ago. A lot of people died of it that year. Gurd decides to look in on Kaby, judge her condition, then visit Chiaraxi the healer in private. Chiaraxi is a friend, and won't close him down if it doesn't seem necessary. I watch him hurry upstairs then walk over to the counter for a beer. Makri is serving.

#22

Помня го. Тогава нещата се разминаха безобидно. Зимната треска често е такава. През някой години много малко хора са заразяват и при това не изглажда достатъчно силна, за да ги убие. За съжаление имаше и години, когато това беше много по-зле. Малкият ми брат умря от Зимна треска, много отдавана. Миналата година много хора умряха от нея. Гурд решава да погледне Кейби, да прецени състоянието й и след това да лично да посети лечителя Чааракси. Чааракси е приятел, и няма да наложи карантина ако не изглежда необходимо. Гледам го че хуква нагоре, после отивам до тезгяха за бира. Макри сервира.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"What was that about?"

#23

– Какво беше това?

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"Nothing," I say. "Have you heard of Moolifi?"

#24

– Нищо – казвам аз. - Чувала ли си за Мулифи?

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Makri shakes her head.

#25

Макри поклаща глава.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"She's a singer up at the Golden Unicorn."

#26

– Тя е певица в Златнаят еднорог.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

Makri sneers. I raise my eyebrows.

#27

Макри се похилва. Надигам вежди.

Вилорп 10.11.17 в 13:33

"How did a barmaid who grew up in a gladiator slave pit become such a snob?"

#28

– Кога една барманка, израсла в гладиаторските робски мини стана такава снобарка?

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"I am not a snob," retorts Makri.

#29

– Не съм снобка – протестира Макри!

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Oh no? You sneer at anything that wasn't written five hundred years ago by some obscure Elvish bard."

#30

– О, така ли? Ти се надсмиваш на всичко, което не е написано преди повече от петстотин години от някой незнаен елфски бард.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"I sneer at anything which involves the performer taking her clothes off before the end of the first chorus."

#31

– Надсмивам се на всяко изпълнение, което включва събличане на дрехи преди още да е довършен и първия куплет.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Well it might brighten up some of these musty old Elvish plays. Besides, I hear Moolifi has a terrific voice."

#32

– Това е нещо, което може доста да подобри някои от тези мрачни древни елфически песнопения. Освен това чувам, че Мулифи имала прекрасен глас.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"From who?"

#33

– От кого?

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"From Captain Rallee. Who has apparently been stepping out with Moolifi for the past week."

#34

– От капитан Рали. Който очевидно излиза с Мулифи през последната седмица.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

It's an interesting snippet of news, even for Makri, who's not normally one for gossip. Captain Rallee did used to be something of a lady's man, but generally these days he's too busy to pursue them. He's in charge of one of the local Civil Guards posts, and with half his men absent on war duty, he's even more overworked than usual.

#35

Това е интересна новина дори за Макри, която обикновено не изпуска клюки. Капитан Рали навремето беше женкар, но напоследък е твърде зает зает. Той отговаря за един от местните постове на Градската стража и тъй като половината му хора са мобилизирани в армията е дори по претрупан от обикновено.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"He's as happy as an Elf in a tree. He's been strutting round with her on his arm, making the locals jealous."

#36

– Щастлив е като елф на дърво. Обикаля с нея хванати под ръка, което кара околните да ревнуват.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

I muse for a while on the Captain, and his new lady. I've never seen her perform.

#37

Известно време премълчавах за капитана и неговата дама. Никога не съм гледал нейно изпълнение.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"I haven't been up to the Golden Unicorn for a while."

#38

– От доста време не съм бил в Златнаят еднорог.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Are you feeling the need for some exotic dancers?"

#39

– Имаш ли влечения към екзотични танцьорки?

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"No. But there's a big game of rak played there every week, lot of rich players. I'd like to sit down at a table with some of them."

#40

– Не. Но там всяка седмица се провеждат големи игри на Рак с много богати играчи. Ще ми се да седна на маса заедно с някои от тях.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"So why don't you?"

#41

– И защо не го направиш?

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Can't afford it," I admit. A man needs a lot of money before he can play cards with Praetor Capatius and General Acarius."

#42

– Не мога да си го позволя – признавам. - Човек се нуждае от много пари, за да седне да играе карти с преторът Капатий и генерал Акарий.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"You gamble too much," says Makri.

#43

– Залагаш твърде много – отбелязва Макри.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

I point out to Makri that she herself has not been averse to the odd wager since arriving in Turai.

#44

Припомням на Макри не е била против необичайния облог когато пристигна в Тюрай.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Only because of your bad influence."

#45

– Само заради лошото ти влияние.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Bad influence? I'd call it rounding out your personality. All you used to do was work and study. These days you're slightly less unbearable."

#46

– Лошо влияние? По скоро ошлайфане на личността. Всичко което правиш откакто си тук е да работиш и учиш. Тези дни си една идея по-малко непоносима.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

Tanrose is further along behind the bar, ladling out stew to Viriggax and a few of his mercenaries. When she's filled their bowls she hurries over to me and leans across the bar, lowering her voice so as not to be heard by anyone else.

#47

Танроуз е малко по-натам на бара и разлива яхния на Виригакс и няколко от неговите наемници. Когато напълва купанките им тя се приближава към мен и се преважда над бара приглушавайки глас, за да не я чуе никой.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"Thraxas. I need to consult you."

#48

– Траксас. Трябва да обсъдим нещо.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

"You mean an investigation?"

#49

– Имаш предвид разследване?

Вилорп 10.11.17 в 13:34

Tanrose nods.

#50

Танроуз кимва.

Вилорп 10.11.17 в 13:34

Следваща страница →

Минутку...