Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Седма глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Seven

#1

Седма глава

Вилорп 10.11.17 в 15:51

Next day I'm out on the streets early enough to catch the first beer delivery. I recognise the large, red-haired man who's rolling barrels down to the cellar.

#2

На другия ден ставам достатъчно рано, за да хвана първата доставка на бира. Разпознавам едрия червенокос мъж, който търкаля бурета към зимника.

Вилорп 10.11.17 в 15:51

"What are you doing on a wagon, Partulax?"

#3

– Партулакс, какво правиш на фургоните?

Вилорп 10.11.17 в 15:51

Partulax gave up working the wagons a few years ago when he became an official in the Transport Guild. These days he spends most of his time sitting in an office giving out jobs and contracts.

#4

Партулакс се отказа от талигите преди няколко години, когато стана служител в Транспортната гилдия. В днешно време прекарва по-голямата част от времето си в офис като наема работници и разписва договори.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Driver shortage," he replies. "Most of the Guild's been called up for the war. Your delivery man's up at the Gardens."

#5

– Не ни стигат хора – отговаря. - Повечето от гилдията са призовани в армията. Вашият доставчик е в Градините.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Turai has a regiment of troops stationed close to the Pleasure Gardens defending the East Gate. There's been some suggestion of mounting an attack on the Stadium, but I think General Pomius is against it. We don't know how many Orcs are there and he'd rather not open any of the city gates till a relief force arrives.

#6

Тюрай има отряд войници, разположени близо до Градините на удоволствието, които защитават Източната порта. Въртеше се някакво предложение за нападание над Стадиона, но мисля че генерал Помис не го подкрепя. Не знаем колко орки има там и той предпочита да не отваря нито една от градските порти докато не пристигнат подкрепления.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"No shortages in the beer department?"

#7

– Нали няма подобни проблеми в пивоварната?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Not yet," replies Partulax.

#8

– Не още – отговаря Партулакс.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Just as well. If beer runs out it will be a crushing, demoralising blow for the city. I'd find it hard to carry on. Again it's a mild day, and Gurd is sweating as he helps fill the cellar.

#9

Това е добре. Ако бирата изчезне, това ще е обезсърчаващ и съкрушителен удар за града. Ще ми е трудно да продължа. Пожелавам му лек ден и виждам потния Гурд помагащ да се напълни зимника.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Off to the walls?"

#10

– Пак ли по стените?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

I shake my head.

#11

Поклащам глава.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"My day off military duty."

#12

– Днес имам свободен ден.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Then what are you doing up at this time?"

#13

– Тогава защо си излязъл по това време?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Working on a case."

#14

– Работя по случай.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

No one has been able to shed any light on the mysterious disappearance of the captain of the ship that was supposed to be bringing the Ocean Storm to Turai, so I'm off to interview the first mate. He's holed up at the Mermaid Tavern. An interesting choice, given that the Mermaid is the local headquarters for the Brotherhood. Not the sort of place an innocent man generally chooses for his residence, though it doesn't necessarily mean the sailor is part of the criminal gang. He might just need to be near to a supply of dwa. Or maybe he's sick of being investigated, and wants to be somewhere where the law doesn't go. Between the Civil Guards, Palace Security and the local prefect, he's already suffered a lot of investigation.

#15

Никой не успя да хвърли достатъчно светлина върху тайнственото изчезване на капитана на кораба, който трябваше да донесе Океанската буря в Тюрай, така че трябва да говоря с първия командир. Той е отседнал в При русалката. Интересен избор, като се има в предвид, че Русалката е местната централа на Братството. Това не е място, което един порядъчен човек обикновено би избрал за свое пребиваване, макар че не е и непременно гаранция че е част от бандата. Може би просто му трябва сигурен дилър на дуа. Или може би му е писнало от разпити и е потърсил местенце, където законът не се прилага с цялата му сила. След срещата му с Градската стража, Дворцова сигурност и местният префект, несъмнено е бил предостатъчно разпитван.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

The lane that leads to the Mermaid is full of dwa dealers, small-timers at the mouth of the alley and a few more important figures close to the tavern. Trade is brisk, as always. Once more, I'm struck by the number of men who should be on military duty but aren't. Very lucrative for the Brotherhood, but maybe they won't think it was such a smart way to make a profit when the Orcs storm the walls and put them all to the sword.

#16

Пътят водещ към Русалката е пълен с дилъри на дуа, на съвсем на често в началото и по на рядко в близост до кръчмата. Търговията е оживена, както обикновено. Още веднъж съм удивен от броя на мъжете, който трябва да са на военна служба, но не са. Това е изгодно за Братството, но може би няма да мислят, че е толкова добър начин за печалба, когато орките разбият стените и ги подложат на сеч.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

As I'm about to enter the tavern, Glixius Dragon Killer strides out the front door. His great black boots, handcrafted by the master leather workers of Juval and probably costing more than I earn in three months, are scuffed and muddied from the alleyway. If I had such a fancy pair of boots I wouldn't wear them to the Mermaid. I'm surprised to find him here. As far as I know, Glixius doesn't use dwa. When I try to walk round him he gets in the way.

#17

На влизане в кръчмата се разминавам с Гликсий Драконоубиеца. Той е с прекрасни черни ботуши, ръчна изработка на майсторите кожари от Джувал и вероятно струващи повече от това което съм изкарал последите три месеца, а са изцапани и окаляни. Ако аз имах такива хубави ботуши нямаше да ги нося на места, като Русалката. Изненадан съм че го срещам тук. Доколкото знам, Гликсий не използва дуа. Когато се опитвам да го вляза той ми препречва пътя.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"I'm looking forward to our game," he says.

#18

– Очаквам с нетърпения нашата игра – казва той.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Me too. Now move over, I'm busy."

#19

– И аз. Сега се дръпни, зает съм.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"You're not calling it off then?" says Glixius, loud enough so the people hovering round the doorway can hear. "For lack of money?"

#20

– Нали не го казваш просто така? - казва Гликсий, достатъчно силно, за да го чуят хората наблизо. - Може да нямаш достатъчно пари?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"I'll be there."

#21

– Ще бъда там.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"I'll see you soon," he says, and strides off, his long rainbow cloak trailing behind him. It's an unusual sight, a Sorcerer in this alleyway, but I wouldn't say it attracts that much attention from the dwa dealers or their customers. They're all too busy with their own business.

#22

– Ще се видим скоро – казва той и си тръгва развявайки след себе си дългата си дъгоцветна пелерина. Магьосник по тази улица е необичайна гледка, но не бих казал, че дилърите на дуа или клиентите им мо обръщат някакво внимание. Твърде са заети със собствените си задачи.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Inside the tavern the first person I meet is Casax, local head of the Brotherhood.

#23

Първия човек на който попадам вътре в кръчмата е Касакс, местният водач на Братството.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Well, well," says Casax. "Two Sorcerers in two minutes."

#24

– Виж ти, виж ти – казва Касакс. - Двама магьосници за две минути.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

That's a joke, sort of. My failure at sorcery is well known. It doesn't help my mood.

#25

Това явно е опит за шега. Моят неуспех с магията е всеизвестен. Това въобще не ми оправя настроението.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Casax has a shaven head, dark features, and a gold earring in each ear. He's intelligent, and ruthless when he has to be. He's a powerful man, large, though not as large as Karlox, his enforcer, who stands beside him dwarfing everyone, even me, and I take a lot of dwarfing.

#26

Касакс е с бръсната глава, смугло лице, и по една златна обица на всяко ухо. Той е умен и безмилостен, когато се наложи. Той е могъщ човек, едър, макар и не чак толкова едър като Карлокс, неговия бияч, който седи зад него потискайки всички, дори мен, и ги кара да се чувстват като джуджета.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"You never told me you had a special game lined up," says Casax.

#27

– Никога не си ми споменавал, че организираш специални игри – казва Касакс.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"What special game?"

#28

– Каква специална игра?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"With Glixius and General Acarius. How did you manage to get the General to come to the Avenging Axe?"

#29

– За Гликсий и генерал Акарий. Как нави генерала да дойде във Възмездяващата секира?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"I didn't know he was," I admit. "But Glixius just invited himself."

#30

– Нище не знам за това – признавам си. - Гликсий се самопокани при нас.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Well I hear he's invited Acarius. They usually play with Praetor Capatius. If the Praetor comes down it'll be the richest game ever seen in Twelve Seas."

#31

– Ами аз чувам че е поканен и Акарий. Те обикновено играят с претор Капатий. Ако и претора вземе че слезе на сам това ще е най-дебелата игра която някога се е завъртала в Дванайсет морета.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

He looks at me like I'm a man who doesn't have a lot of money.

#32

Той ме гледа така, всякаш съм човек който не разполага с достатъчно пари.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"I can cope," I say.

#33

– Мога да се справя – казвам му аз.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Casax shrugs.

#34

Касакс свива рамене.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"You better make sure you've got a good stake to start with. Otherwise they'll just force you off the table."

#35

– Най-добре да си сигурен, че имаш добра ръка в началото. В противен случай те просто ще те изметат от масата.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

Casax comes most weeks to play in the rak game at the Avenging Axe. Big money won't be a problem for him. Since he took over the Brotherhood in Twelve Seas they've tightened their stranglehold on crime and increased their profits.

#36

Касакс идва през седмицата да играе рак във Възмездяващата секира. Големите залози няма да са проблем за него. Откакто той пое Братството в Дванайсет морета затегна хватка на престъпността и увеличи приходите си.

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"How's the Captain?"

#37

– Как е капитана?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"Rallee? He's fine. Why?"

#38

– Рали? Добре е. Защо?

Вилорп 10.11.17 в 15:52

"You might tell him to watch his back. You know that woman he's running around with's in trouble with the Society of Friends? She owes them money. Probably took up with Rallee for some protection," says Casax. "I quite like the Captain. Always admire an honest man."

#39

– Можеш да му намекнеш да си пази гърба. Знаеш ли че прияталката му сее зъбъркала в неприятности с Приятелския кръг? Дължи им пари. Вероятно ползва Рали като някаква защита – казва Касакс. - Доста харесвам капитана. Винаги се възхищавам на накой честен човек.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"As long as he doesn't interfere with your business."

#40

– Стига да не пречи на бизнеса ти.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"It's a long time since the Civil Guards could interfere with my business."

#41

– Мина много време откакто Градската стража можеше да попречи на бизнеса ми.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

Casax frowns at a sailor at the bar who's making a lot of noise. The sailor shuts up.

#42

Касакс се намръщтва към един моряк вдигащ повече шум на бара. Морякът замлъква.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"Anyway they won't come after her in Twelve Seas," says Casax. "So you don't have to worry."

#43

– Anyway they won't come after her in Дванайсет морета, – says Касакс. "So you don't have to worry.

Вилорп 10.11.17 в 15:54

I move a little closer to Casax.

#44

Приближавам се малко по-близо до Касакс.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"The Society worry me as much as the Brotherhood. Which is to say not at all."

#45

– Кръгът ме тревожи толкова, колкото и Братството. Демек не ми пука за никой от вас.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"You hear that, Karlox?" says Casax. "We don't worry him. Better take care not to upset such a tough guy."

#46

– Чу ли това, Карлокс? - казва Касакс. - Ние не го тревожим. По-добре да внимаваме, да не разтревожим този мъжага.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

Karlox grins. I've had some run-ins with him in the past. He's dumb as an Orc but good at violence.

#47

Карлокс се ухилва. Имал съм няколко спречквания с него преди време. Той е тъп като орк, но го бива в патакламата.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"What did Glixius want?" I ask, not really expecting a reply.

#48

– Какво искаше Гликсий? - питам без въобще да се надявам на отговор.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

"To talk to a sailor about a missing item."

#49

– Да поговори с един моряк за изчезнал предмет.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

Casax points to a figure at a table, just discernible through the perpetual smoky gloom inside the Mermaid. I wonder if Glixius Dragon Killer has been looking for the Ocean Storm on behalf of the Sorcerers Guild. Lisutaris said she'd sent out some people. But Glixius isn't trustworthy. More likely he's working some angle of his own.

#50

Касакс посочва към някаква фигура през маса, която едва се различава в опушения мрак вътре в Русалката. Чудя се дали и Гликсий Драконоубиеца търси Океанската буря от името на Магьосническата гилдия. Лузитания спомена, че е разпратила разни хора. Но Гликсий не заслужава доверие. По вероятно е той да работи за собствен интерес.

Вилорп 10.11.17 в 15:53

Следваща страница →

Минутку...