Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Десета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Ten

#1

Десета Глава

Вилорп 10.11.17 в 16:08

In the street below I call into the first tavern, buy a beer and down it in one gulp, then set off towards the Avenging Axe. Three people have now died because of the Ocean Storm. Every time I get close someone beats me to it. I wonder who else might be on the trail. I wonder about the oddly shaped wound in Borinbax's chest.

#2

На улицата долу се мушвам в първата кръчма, поръчвам си бира и я гаврътвам на един дъх, после поемам към Възмездяващата секира. Вече има трима мъртви заради Океанската буря. Всеки път когато я доближа някой ме изпреварва. Чудя се кой друг може да е по следите й. Чудя се и за страната рана в гърдите на Боринбакс.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

There's a cold mist rolling in off the sea which doesn't improve my mood. Nor does the thought that my office is currently infested with sick people. How long is Lisutaris going to loll around in my bed? It seems like time she was getting better. As for Hanama, the woman is meant to be a deadly Assassin. You might think she'd be healthy enough to just shake off an attack of the malady rather than collapse in my office and refuse to budge. I decide to ask Gurd if he can do something about clearing a store room. Maybe I could just throw Hanama in the cellar till she recovers, and to hell with what Chiaraxi says. I've had enough of that healer ordering me around.

#3

От морето на вълми се носи студена мъгла, което въобще не подобрява настроението ми. Нито пък мисълта, че стайте ми са окупирани от болни хора. Колко дълго Лузитания смята да ми лежи в леглото? Струва ми се, че започва да са подобрява. А що се отнася до Ханама, жената препитаваща се като убиец, човек би си помислил, че тя трябва да е достатъчно силна, за да отхвърли атаката болестта вместо да се срути безжизнена на прага на кабинета ми. Решавам да питам Гурд дали неможе да направи нещо за поразчистването на склада. Може просто да захвърля Ханама там да си се възстановява и да върви по дяволите какво казва Чааракси. Стига ми толкова нареждания от лечители.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

I'm no closer to raising the required funds for the card game. No Ocean Storm and no sign of the buried gold. Unless I get some sudden inspiration as to what Captain Maxius meant by "under the whale," the treasure is going to remain undisturbed. The thought of not having enough money to play cards fills me with gloom. Might there be anyone else in the Avenging Axe who could lend me something? Dandelion for instance. She gets paid every week and what does she have to spend money on? As far as anyone knows, the only thing she ever does is go down to the coast and talk to the dolphins. She might have a few gurans laid by somewhere.

#4

Не съм по-близо до събиране на нужните ми пари за играта на карти. Нямам нито Океанска буря нито съм открил заровеното съкровище. Освен ако внезапно не ме сполети просветление за това което капитан Максийима предвид под „под китът” – съкровището ще си остане неоткрито. Мисълта че нямам достатъчно средства, за да се включа в играта на карти ме сдухва. Дали пък някой във Възмездяващата секира неможе да ми заеме нещичко? Примерно Глухарче. Тя получава заплата всяка седмица на за какво си харчи парите? Доколкото знам, единственото което прави е да седи на брега и да си говори с делфините. Тя може да има няколко гурана заделени настрана.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

I trudge into the Avenging Axe with a mighty scowl on my face. Ignoring various friendly greetings from some of the regular customers, I march up to the bar and tell Dandelion to pour me a Happy Guildsman and be quick about it. Remembering that I'm about to ask her for money, I say thank you when she lays it on the counter. Makri emerges from the back room with a case of klee, replenishing the stocks behind the bar.

#5

Довличам се до Възмездяващата секира а мъката е изписана на лицето ми. Пренебрегвам приятелските поздрави от няколко редовни клиенти и се отправям към бара, казвам на Глухарче бързичко да ми сипе един Весел съдружник. Присещам се, че ще я моля за пари затова й благодаря когато ми я оставя на бара. Макри излиза от задната стаичка понесла касетка кли, за да запълни запасите зад бара.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"You look as miserable as a Niojan whore," she says.

#6

– Изгреждаш посърнал като ньоджанска курва – казва тя.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"No doubt. I have a lot to put up with. Dandelion, can you lend me any money?"

#7

– Не думай. Имам много неща на главата. Глухарче, можеш ли да ми заемеш някакви пари?

Вилорп 10.11.17 в 16:08

Dandelion looks surprised.

#8

Глухарче изглежда изненадана.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"Are you having problems?"

#9

– Да нямаш някакви проблеми?

Вилорп 10.11.17 в 16:08

I've been considering spinning some lie, but I don't have the energy.

#10

Набързо обмислям дали да не извъртя някаква лъжа, но просто не ми се занимава.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"I need it to play cards."

#11

– Трябват ми за играта на карти.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"All right," says Dandelion.

#12

– Добре – казва Глухарче.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

Makri interrupts, inevitably.

#13

Макри ни прекъсва - неизбежно.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"You're crazy Dandelion."

#14

– Ти си се побъркала Глухарче.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"Makri, shut up. How much can you lend me?"

#15

– Макри, млъкни. Колко можеш да ми дадеш?

Вилорп 10.11.17 в 16:08

Dandelion thinks for a minute.

#16

Глухарче се земисля за малко.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"Fifty gurans."

#17

– Петдесет гурана."

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"Excellent. I appreciate it."

#18

– Чудесно. Оценявам го.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"That's the last you'll see of it," says Makri, quite mockingly.

#19

– И повече няма да ги видиш обратно – подигравателно казва Макри.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"But Thraxas is an excellent card player," says Dandelion. "Doesn't he always win?"

#20

– Но Траксас е чудесен играч на рак – казва Глухарче. - Не печелиш ли винаги?

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"I do. And I appreciate the loan. You can count on a good return on your money, Dandelion. A pity more people in this tavern don't share your faith in a man."

#21

– Правя го. И оценявам заема. Можеш да разчиташ на добра възвращаемост от парите си, Глухарче. Жалко, че повечето хора в тази кръчма не споделят твоята вяра в човека.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

I ask Makri whether Lisutaris is showing any sign of recovering.

#22

Питам Макри дали Лузитания показва някакви признаци на възстановяване.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"Not much. She's got it bad."

#23

– Не много. Взе още е зле.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

Palax and Kaby are a little better, but still unable to leave Makri's room, which doesn't please her at all. Makri is also worried about falling ill herself. Chiaraxi is still calling in regularly to minister to her patients, which is something. According to her, the malady is spreading and it looks like the city might be in for a full-scale epidemic. Bad news, with the Orcs outside the walls. We're short of fighting men as it is.

#24

Палакс и Кейби са малко по-добре, но все още не могат да напуснат стаята на Макри, което изобщо не й харесва. Освен това Макри се притеснява също да не се разболее. Чааракси прави редовни визитации на пациентите си. Според нея, болестта се разпространява и е възможно в града да пламне истинска епидемия. С орките пред стените, това са лоши новини. Няма да имаме достатъчно хора, с които да ги отблъснем.

Вилорп 10.11.17 в 16:08

"I heard people in the market talking about the Orcs breaching the sea wall," says Makri.

#25

– Чух хората на пазара да говорят, че орките щели да разрушат стините от към морето – казва Макри.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"What? Who said that?"

#26

– Какво? Кой каза това?

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Just some people at the stalls. They'd heard the Orcs have got a new weapon and they're going to smash their way into the harbour."

#27

– Просто разни хора по сергиите. Също чух, че орките имали някакво ново оръжие, което ще им позволи да нахлуят на пристанището.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

I suppose the rumour was bound to leak out. With the Civil Guards, the Sorcerers Guild, and the prefects' office all looking for the Ocean Storm, word was bound to spread.

#28

Предполагам, че рано или късно щеше да се разчуе. С Градската стража, Магьосническата гилдия и кабинета на префекта – всички търсещи Океанската буря, даже късно е изтекло.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

Makri notices I'm looking thoughtful.

#29

Забелязвам, че Макри ме гледа внимателно.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Do you think you can find it?"

#30

– Мислиш ли, че можеш да го откриеш?

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"I don't know. Whoever else is looking for it keeps getting there ahead of me. And he isn't shy of killing either."

#31

– Не знам. Всички го търсят и все са на крачка пред мен. Освен това някой от тях не се притеснява да убива.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

Makri wonders why whoever else is looking for the Ocean Storm killed the captain and Borinbax. I admit I don't know.

#32

Макри се чуди защо някой, който търси Океанската буря е убил капитанът и Боринбакс. Признавам, че не знам.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Maybe just to protect his identity. It's odd that no one seems to know who exactly is involved. The Sorcerers and the Guards are all looking; you'd think they might have come up with something."

#33

– Може би само за да не се разбере кой е. Странно е, че никой не знае кои точно са замесени. Всички магьосници и стражи са нащрек, човек би си рекъл, че все са забелязали нещо.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

I wonder about the odd wound in Borinbax's chest. It didn't look like it came from a sword or a dagger.

#34

Отново се замислям за страната рана на гърдите на Боринбакс. Не изглеждаше като да е направена от кама или меч.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"It looked like your chest."

#35

– Изглеждаше като твоите гърди.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"What?" says Makri.

#36

– Моля? - рязко пита Макри.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Your chest after we pulled that crossbow bolt out of you."

#37

– Като твоите гърди, след като извадихме стрелата за арбалет от тях.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

Makri looks interested.

#38

Макри изглежда заинтересована.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"A crossbow bolt?"

#39

– Стрела за арбалет?

Вилорп 10.11.17 в 16:09

A killer called Sarin the Merciless once fired a crossbow bolt into Makri's chest, nearly killing her. She's been keen for revenge ever since.

#40

Една убийца - Сарина Безпощадната веднъж простреля Макри в гърдите с арбалет, едва не я уби. От тогава тя си мечтае за мъст.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"I wonder if Sarin's involved. She's smart and she likes her crossbow. She might have removed the bolt afterwards to avoid giving herself away. And she wouldn't mind killing anyone who got in her way."

#41

– Чудя се дали Сарина е замесена. Тя е умна и си пада по арбалети. Може би след това е извадила стрелата от тялото, за да ме отдалечи от себе си. Освен това няма скрупули да убие всеки, който се е забъркал с нея.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"If she shows up again I'll kill her," says Makri, brightening up at the prospect.

#42

– Ако отново се е появила насам, ще я убия – казва Макри, предвкусвайки перспективата за това.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

I finish my beer, and consider another. I need some sustenance, particularly as I've been obliged to sleep on the floor. I can still feel my back aching. It strikes me that as Tanrose has apparently moved in with Gurd, her room downstairs is now free.

#43

Довършвам бирата си и искам нова. Нужна ми е някаква храна, особено след като бях принуден да спя на пода. Все още мога да усетя болежките в гърба. Хрумва ми, че след като Танроуз очевидно се е преместила при Гурд, стаята й е свободна.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Of course," I say, slapping my palm on the bar. "I should have thought of it before. I can move into Tanrose's room till the sick people get the hell out of mine."

#44

– Разбира се – казвам, като шляпвам с длан по бара. - Отдавна трябваше да се сетя за това. Мога да се преместя в стаята на Танроуз докато болните, дяволите да ги вземат, седят в моята.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"You can't," says Dandelion.

#45

– Не мошеш – казва Глухарче.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"Why not? Tanrose won't mind."

#46

– Че що? Танроуз няма да има против.

Вилорп 10.11.17 в 16:09

"It's not empty."

#47

– Защото не е празна.

Вилорп 10.11.17 в 16:10

"I thought Tanrose was—"

#48

– Мислех че Танроуз вече...

Вилорп 10.11.17 в 16:10

I stop, not wishing to complete the sentence in front of Dandelion.

#49

Спирам се, не ми се ще да говоря за такива неща пред Глухарче.

Вилорп 10.11.17 в 16:10

"Sleeping with Gurd," says Makri, who has no delicacy about her at all.

#50

– Спи с Гурд – довършва Макри, която няма капчица приличие.

Вилорп 10.11.17 в 16:10

Следваща страница →

Минутку...