Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Осемнадесета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Eighteen

#1

Осемнадесета глава

Вилорп 26.07.19 в 14:49

Gurd is still ill, and the news about the card game doesn't make him feel any better.

#2

Гурд все още е болен, а новините за играта на карти не го карат да се чувства по-добре.

Вилорп 26.07.19 в 16:38

"Makri's the stake? That's a terrible risk."

#3

- Макри е залогът? Това е ужасен риск.

Вилорп 26.07.19 в 16:38

"I wouldn't say that. I'll chase Horm from the table and everyone else as well. By tomorrow morning I'll probably be the richest man in Turai. And we'll have the Ocean Storm. I'll have saved the city. You think they might put up a statue of me?"

#4

- Не бих казал това. Ще обера Хорм на масата и всички останали. До утре сутринта най-вероятно ще съм най-богатият човек в Турай. И ще имаме Океанската буря. Ще спася града. Мислиш ли, че биха могли да ми издигнат статуя?

Вилорп 26.07.19 в 16:42

Gurd doesn't share my enthusiasm. Probably because he's too sick.

#5

Гурд не споделя ентусиазма ми. Вероятно защото е твърде болен.

Вилорп 26.07.19 в 16:42

"What about the dolphins?"

#6

- А делфините?

Вилорп 26.07.19 в 16:42

This makes me frown. The winter malady can bring on some dementia, but even so, you don't like to hear a sensible man like Gurd talking about dolphins.

#7

Въпросът му ме кара да се мръщя. Зимната болест може да доведе до някаква деменция, но въпреки това не добре да чуваш разумен човек като Гурд да говори за делфини.

Вилорп 26.07.19 в 16:43

"What about them?"

#8

- Какво за тях?

Вилорп 26.07.19 в 16:44

"Dandelion. When she brought me medicine. She said the dolphins said the Orcs were already in my tavern."

#9

- Глухарче. Когато ми донесе лекарството. Сподели, че делфините ѝ казвали, че орките вече са в моята кръчма.

Вилорп 26.07.19 в 16:45

"They were talking about Horm. Samanatius and Lisutaris have already discussed it."

#10

- Говорели са за Хорм. Саманатий и Лузитания вече го обсъждаха.

Вилорп 26.07.19 в 16:45

"Samanatius? The philosopher?"

#11

- Саманатий? Философът?

Вилорп 26.07.19 в 16:46

"The same. Apparently he's a repository of knowledge on the subject. No surprise really. Anyone foolish enough to teach philosophy in Twelve Seas might as well spend his time talking to dolphins. God knows why Lisutaris was wasting her time with him. Anyway, it's out in the open now. Horm's probably been popping in and out regularly while Lisutaris has been sick. He's good with his concealment spells, unfortunately."

#12

- Същия. Очевидно той е хранилище на знания по темата. Всъщност не е изненада. Всеки, който е достатъчно глупав, за да преподава философия в Дванаисет морета, може и да прекарва времето си в разговор с делфините. Бог знае защо Лузитания си губи времето с него. Както и да е, сега е на показ. Хорм вероятно се е появявал редовно, докато Лузитания е била болна. За съжаление той е твърде вещ в прикриващите заклинания.

Вилорп 26.07.19 в 16:49

There's a delicate knock on the door. Moolifi comes in, once more carrying a tray with medicine. Gurd struggles to raise himself in his bed. I help him up, and he puts the beaker to his lips. He thanks her, in his polite Barbarian way, and she departs.

#13

Някой почуква деликатно на вратата. Мулфи влиза, отново носи поднос с лекарство. Гурд се опитва да се надигне в леглото си. Аз му помагам и той поставя чашата в устните си. Той ѝ благодари, по своя любезен варварски начин, и тя си тръгва.

Вилорп 26.07.19 в 16:51

"She's been a help," he whispers. "I wouldn't have expected her to."

#14

- Хванала се е да помогне - прошепва той. - Не съм го очаквал от нея.

Вилорп 26.07.19 в 16:52

"Me neither. Fancy singer that she is. Didn't expect to see her slinging herbal potions to the masses. Maybe she's taken a shine to us all since hooking up with old Rallee."

#15

- Нито пък аз, предвид каква изтънчена певица е. Не съм очаквал да подхвърля билкови отвари на масите. Може би ни се радва откакто ходи със стария Рали.

Вилорп 29.07.19 в 10:58

Gurd grins.

#16

Гурд се усмихва.

Вилорп 29.07.19 в 10:58

"Rallee. How often did we all fight together?"

#17

- Райли. Колко пъти само сме се били заедно?

Вилорп 29.07.19 в 10:59

"Plenty of times."

#18

- Много пъти.

Вилорп 29.07.19 в 11:00

Gurd lies back down.

#19

Гурд се отпуска назад.

Вилорп 29.07.19 в 11:00

"We'll do it again. When I'm better."

#20

- Ще го направим отново като се пооправя.

Вилорп 29.07.19 в 11:00

"We will. The Orcs will be sorry they showed their faces. You don't take on Thraxas, Gurd and Rallee without regretting it quickly enough."

#21

- Ще, ще. Орките ще съжаляват, че въобще да си показали лицата. Не можеш да се закачаш с Траксас, Гурд и Райли без бързо да съжалиш за това.

Вилорп 29.07.19 в 11:03

Gurd suddenly frowns.

#22

Гурд внезапно се намръщтва.

Вилорп 29.07.19 в 11:04

"This game tonight. With Horm. Don't lose Makri. And don't let anything happen to the tavern."

#23

- Играта тази вечер. С Хорм. Не губи Макри. И не позволявай нищо да се случи с кръчмата.

Вилорп 29.07.19 в 11:04

"I won't."

#24

- Няма.

Вилорп 29.07.19 в 11:04

I leave Gurd to sleep. Upstairs my office is still full of people. Sitting around my desk are Cicerius, Hansius, Lisutaris, Coranius, Tirini, Anumaris, Hanama, Makri, and Samanatius. Lisutaris still has a blanket draped round her shoulders, though Hanama appears to be well on the way to recovery. A hearty fire is burning in the hearth. There's a bottle on the table and each of them has a small silver cup in front of them.

#25

Оставям Гурд да поспи. На горния етаж офисът ми все още е пълен с хора. Седейки около бюрото ми
са Цизирий, Хасий, Лузитания, Кораний, Тирини, Анумания, Ханама, Макри и Саманатий. Лузитания все още има одеяло, метнато на раменете, докато Ханама изглежда почти възстановена. В огнището бумти силен огън. На масата има бутилка, а пред всеки от тях малка сребърна чаша.

Вилорп 29.07.19 в 11:13

"Thraxas. Join us for a drink."

#26

- Траксас, присъедини се към нас за едно питие.

Вилорп 29.07.19 в 11:13

I stare at the bottle suspiciously.

#27

Поглеждам подозрително към бутилката.

Вилорп 29.07.19 в 11:14

"The Abbot's Special Distillation? Makri, have you been stealing drink from my supply?"

#28

- Специалната дестилация на игумена? Макри, да не си я задигнала от запасите ми?

Вилорп 29.07.19 в 11:15

"Certainly not," declares Makri. "Although as I'm about to be gambled away as bride of Horm, I wouldn't have thought you'd begrudge me it."

#29

- Разбира се, че не - казва Макри. - Макар, че понеже скоро ще ме заложиш, като невеста на Хорм, не очаквах, че ще ми завиждаш.

Вилорп 29.07.19 в 11:19

"I took it," says Lisutaris. "You should know it's no use trying to hide alcohol from a Turanian Sorcerer. We were just about to drink to your success tonight."

#30

- Аз го взех - казва Лузитания. - Трябва да знаеш, че няма смисъл да се опитваш да скриеш алкохол от един тюрайски магьосник. Тъкмо се канехме да пием за твоя успех довечера.

Вилорп 29.07.19 в 11:20

"Really?" I feel quite flattered. It's not every day the Deputy Consul drinks to my success.

#31

- Наистина ли? - чувствам се доста поласкан. Не всеки ден заместник консулът пие за моя успех.

Вилорп 29.07.19 в 11:21

The inside door opens, revealing Captain Rallee and Moolifi.

#32

Вътрешната врата се отваря, на прага са капитан Рали и Мулфи.

Вилорп 29.07.19 в 11:21

"Moolifi told me what's going on. You're gambling with Makri?"

#33

- Мулфи ми каза какво става. Залагате се на Макри?

Вилорп 29.07.19 в 11:22

"Yes," says Cicerius. "We're drinking to Thraxas's good fortune."

#34

- Да - отвръща Цизерий. - Ще пием за късмета на Траксас.

Вилорп 29.07.19 в 11:23

The Captain walks over and parks himself at the desk, squeezing himself and Moolifi in at the corner.

#35

Капитанът се приближава до бюрото и двамата с Мулфи се сгушват до ъгъла му.

Вилорп 29.07.19 в 11:24

"He'll need it. There's a lot of good players coming here tonight."

#36

- Ще не нуждае от такъв. Много добри играчи ще дойдат довечера.

Вилорп 29.07.19 в 11:25

It's true, there are. I'm expecting to vanquish them all, but in terms of my bargain with Horm, I don't need to. I just need to beat him. Whichever one of us lasts longest at the table wins our bet. It's quite possible that after I've taken all Horm's money, forcing him out of the game, I could then lose to Praetor Capatius, or General Acarius, but even if that happens, it won't affect the deal regarding Makri and the Ocean Storm.

#37

Това е вярно. Очаквам да победя всички, но по отношение на сделка с Хорм, не е необходимо. Просто трябва да го победим. Който и да е от нас остане най-дълго на масата, печели нашия залог. Възможно е, след като взема всичките пари на Хорм, принуждавайки го да излезе от играта, тогава да загубя от претор Капатий, или генерал Акарий, но дори ако това се случи, няма да се отрази на сделката по отношение на Макри и океанската буря.

Вилорп 29.07.19 в 11:37

Captain Rallee raises his glass.

#38

Капитан Райли вдига чашата си.

Вилорп 29.07.19 в 11:37

"Good luck," he says, and we drink.

#39

- Успех - казва той и ние пием.

Вилорп 29.07.19 в 11:37

"I'm still working on some way to get the Ocean Storm out of Horm's hands," says Lisutaris. "He's got a lot of magic protecting it, but I'm sure we can come up with something."

#40

- Все още работя по някакъв метод да измъкна Океанската буря от ръцете на Хорм - казва Лузитания. - Той е сложил доста заклинания да я защитават, но съм сигурна, че можем да измислим нещо.

Вилорп 29.07.19 в 11:40

"So try not to lose too quickly," says Coranius.

#41

- Така че се постарай да не губиш прекалено бързо - казва Кораний.

Вилорп 29.07.19 в 11:41

"I'm not going to lose at all."

#42

- Изобщо няма да загубя.

Вилорп 29.07.19 в 11:41

I brandish my illuminated staff.

#43

Размахвам моя светещ жезъл.

Вилорп 29.07.19 в 11:42

"You see this? I won it from an Elf lord, on a boat in the middle of the ocean while I was sharing a cabin with Makri. About as stressful a situation as a man could face, and I still came out on top."

#44

- Виждаш ли това? Спечелих го от елфически лорд, на кораб по средата на океана докато споделях каюта с Макри. Това е доста стресова ситуация, пред както човек може да се изправи, а аз все пак успях.

Вилорп 29.07.19 в 11:45

At that moment Dandelion arrives, with potion. She's concerned to find Lisutaris and Hanama drinking klee.

#45

В този момент пристига Глухарче с отвара. Тя е загрижена да открие, че Лузитания и Ханама пият кли.

Вилорп 29.07.19 в 11:45

"Stop fussing," says Lisutaris. "We're getting better. But thanks for looking after us."

#46

- Престани да се тревожиш - казва Лузитания. - Подобряваме се. Но благодаря, че се грижеше за нас.

Вилорп 29.07.19 в 11:47

"Indeed," says Hanama. "Thank you."

#47

- Наистина - казва и Ханама. - Благодаря ти.

Вилорп 29.07.19 в 11:47

I'm quite startled to hear the Assassin saying thanks. Maybe the bout of the malady has brought her a little humility. No bad thing, though she'll probably be back to killing people in a day or two.

#48

Потресен сам да чуя как убиец благодари. Може би пристъпът на болестта ѝ ѝ е донесъл малко смирение. Няма нищо лошо, макар че вероятно до ден два ще се върне към убийството на хора.

Вилорп 29.07.19 в 11:49

The door bursts open again. There was a time when my office was a private place. Now it's busier than the senate. It's Sarin the Merciless. She's not looking healthy, and she's not displaying any humility either, though at least she's not pointing a crossbow at anyone.

#49

Вътрешната вратата отново се отворя. Имаше време, когато офисът ми беше лично място. Сега е по-посещавано и от сената. Това е Сарина Безпощадната. Не изглежда здрава, и определено не показва никакво смирение, макар че поне не е насочила арбалет към някого.

Вилорп 29.07.19 в 11:53

"What's this I hear about Thraxas playing cards with Horm for the Ocean Storm?" she demands.

#50

- Наистина ли чух, че Тракас ще играе карти с Хорм за Океанската буря? - настоятелно пита тя.

Вилорп 29.07.19 в 11:57

Следваща страница →

Минутку...