Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Деветнадесета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Nineteen

#1

Деветнадесета глава

Вилорп 29.07.19 в 14:46

I'm sitting at the largest table in the tavern. Young Ravenius is on my left and General Acarius is on my right. Next to him is Praetor Capatius and then Casax, the Brotherhood boss. Directly across from me is Glixius Dragon Killer. Beside him is old Grax the wine merchant. There's an empty seat between Grax and Ravenius.

#2

Седя на най-голямата маса в кръчмата. Младият Равений е отляво, а генерал Акарий е отдясно. До него е претор Капати, след това Казакс, шефът на Братството. Точно срещу мен е Гликсий Драконоубиеца. До него седи старият търговец на вино Гракс. Между Гракс и Равений има празно място.

Вилорп 29.07.19 в 14:50

The front door of the tavern is closed. The public isn't being admitted. Cicerius has decided that with so much at stake, and Horm on the premises, it would be best to keep everyone away.

#3

Входната врата на кръчмата е затворена. Публика не се допуска. Цизерий е решил, че с толкова висок залог, и Хорм в помещението, би било най-добре всички да стоят далеч.

Вилорп 29.07.19 в 14:52

If the rich card players find it peculiar to be playing in humble Twelve Seas, they haven't said so. Rather, they seem grateful to have the opportunity to gamble. General Acarius is quite effusive in his thanks. Since their friend Senator Kevarius had to close his house because of the malady, they've been searching for a good game, and if it means traipsing down to the poor part of town, they don't mind too much. Even Praetor Capatius isn't too objectionable. Like much of the senatorial class, he's very conscious of his status, but the prospect of an evening's gambling goes some way to making him forget about it. Indeed, with the people currently in the tavern, Capatius, Acarius and Glixius aren't as out of place as they might normally be. Some faces here are very well known to them. Deputy Consul Cicerius for one, who outranks everyone, and Lisutaris, one of our city's most famous residents. As for Grax the wine merchant, as a member of the Honourable Merchants Association, he's not unfamiliar with the city's aristocracy. He's a very wealthy man, and he's played with Acarius before. There's a good deal of surprised recognition and greetings when they all arrive. The Praetor wonders what the Deputy Consul is doing here, but Cicerius diverts the question.

#4

Ако на богатите картоиграчи им е странно да играят в скромните Дванадесет морета, то те не са по показали с нищо. По-скоро изглеждат доволни, че имат възможност да залагат. Благодарностите поднесени от генерал Акарий са изненадващи. Техният приятел сенатор Кеварий трябваше да запечата къщата си заради болестта, и те търсеха място да поиграят, а ако това означава да се спуснеш в бедната част на града, те не възразяват твърде много. Дори претор Капатиуй не е твърде неприятен. Подобно на голяма част от сенаторската класа, той чудесно осъзнава статуса си, но перспективата за вечерно хазартно начинание го кара да не се вталява. Наистина, хората, които в момента са в кръчмата, Капатий, Акарий и Гликсий не са толкова не на място, колкото биха могли да бъдат. Някои лица тук са им добре познати. Заместник консула Цизерии е един, който превъзхожда всеки, а и Лузитания, друга от най-известните жители на нашия град. Що се отнася до Гракс, търговеца на виното, като член на Асоциацията на почетните търговци, той не е познат на аристокрацията на града. Но е много богат човек,
и е играл с Акарий и преди. Доста от пръсъстващита са изнанадани да се видят и поздравят, когато накрая всички пристигат. Преторът се чуди какво прави заместник-консулът тук, но Цизерий отклонява въпроса.

Вилорп 29.07.19 в 15:09

Lisutaris, Coranius the Grinder, Tirini Snake Smiter and Anumaris Thunderbolt have all remained to watch the game. No surprise, given who's also due to attend. If it turns out that Horm the Dead is hatching some evil plot as yet unknown to us, the four Turanian Sorcerers should be able to take care of him. The Avenging Axe is now one of the best-protected buildings in the city. The whole area from here to the harbour is crammed full of soldiers and Sorcerers. If Prince Amrag is planning on sailing in tonight he's not going to find us unprepared.

#5

Лузитания, Кораний Мелницата, Тирини Змиеубийцата и Анумания Гръмовержата са останали да гледат играта. Не е изненада, като се има предвид кой също трябва да присъства. Ако се окаже, че Хорм Мъртвешки замисля някакъв зъл план, все още неизвестен за нас, четиримата тюрайски магьосници трябва да могат да се погрижат за него. Сега Възмездавящата секира е една от най-добре защитените сгради в града. Цялата област от тук до пристанището е пълна с войници и магьосници. Ако принц Амраг планира да акостира тази вечер, няма да ни намери неподготвени.

Вилорп 29.07.19 в 15:12

Captain Rallee would normally play, but he's declared the stakes too rich for him, and is here merely to observe. The Captain puts a brave face on it but I know he'd rather be taking part in the game than sitting with Moolifi, no matter how much he likes her.

#6

Капитан Рали обикновено играе, но обяви залозите твърде високи за него и е тук само за да наблюдава.
Капитанът надява доблесното си лице, но знам, че предпочита да участва в играта, отколкото да седи с Мулфи, независимо колко много я харесва.

Вилорп 29.07.19 в 15:14

Karlox takes a seat close to his boss Casax, while Hanama and Samanatius both sit quietly at the edge of the room, observing the proceedings. As for Glixius, he greets Lisutaris politely, but he's his usual glowering self as he takes his place at the table.

#7

Карлокс заема място близо до шефа си Казакс, докато Ханама и Саманатий седят тихо в дъното на стаята, наблюдавайки разискванията. Що се отнася до Гликсий, той учтиво поздравява Лузитания, но пак с обичайното си намръщено изражение, после заема мястото си на масата.

Вилорп 29.07.19 в 15:19

"Who's the empty chair for?" he asks.

#8

- За кого е празния стол? - пита той.

Вилорп 29.07.19 в 15:20

I slip away towards the bar for a beer. Makri frowns as I approach.

#9

Плъзвам се към бара за бира. Макри се мръщи, когато се приближавам.

Вилорп 29.07.19 в 15:21

"You've already drunk a lot of klee," she says. "You need to keep your wits about you."

#10

- Вече изпи много кли - казва тя. - Трябва да запазиш умът си свеж.

Вилорп 29.07.19 в 15:22

"I had one small glass of klee."

#11

- Изпих само една малко чашка.

Вилорп 29.07.19 в 15:22

"You had four. I was counting."

#12

- Изпи четири малки чашки. Броях.

Вилорп 29.07.19 в 15:22

"Makri, did we get married without me noticing? Since when are you keeping track of how much I drink?"

#13

- Макри, да сме оженили без да забележа? Откога следиш колко пия?

Вилорп 29.07.19 в 15:23

"Since I became the stake in your card game," says Makri.

#14

- Откакто станах залог в играта ти - отвръща Макри.

Вилорп 29.07.19 в 15:24

I'm gripped by a moment of doubt.

#15

За момент ме обзема съмнение.

Вилорп 29.07.19 в 15:25

"Do you want to back out? There's still time. I don't much like this."

#16

- Искаш ли да се откажеш? Все още има време. Това не ми харесва особено.

Вилорп 29.07.19 в 15:26

"You seemed keen enough upstairs," says Makri.

#17

- Изглеждаше достатъчно ентусиазиран горе - отбелязва Макри.

Вилорп 29.07.19 в 15:27

"I got carried away when Cicerius offered me more money."

#18

- Поизхвърлих се, за да измъкна повече пори от Цизерий.

Вилорп 29.07.19 в 15:32

Makri laughs. I'm not feeling much like laughing myself. I've never sat down at a card table before without confidently expecting to win. But I was never gambling over a person's future before.

#19

Макри се смее. На мен не ми е до смях. Никога преди не съм седял да играя карти, без да съм уверен че ща спечеля. Но и никога преди не съм залагал бъдещето на някого.

Вилорп 29.07.19 в 15:34

"What if Horm wins?"

#20

- Ами ако Хорм спечели?

Вилорп 29.07.19 в 15:34

"Then I'll be a fantastic Orc bride," says Makri. "And captain of the armies. You might see me outside the city walls one day, leading a phalanx."

#21

- Тогава ще бъда фантастична оркска булка - казва Макри. - И капитан на армиите. Един ден можеш да ме видиш извън градските стени, предвождаща фаланга.

Вилорп 29.07.19 в 15:35

"It's not funny. Tell Cicerius you've changed your mind. To hell with Horm. Let him keep the Ocean Storm. We'll beat the Orcs anyway."

#22

- Не е смешно. Кажи на Цизерий, че си променила мнението си. Пък Хорм да върви по дяволите. Нека си задържи Океанската буря. Пък така или иначе ще победим орките.

Вилорп 29.07.19 в 15:37

Makri shakes her head.

#23

Макри поклаща глава.

Вилорп 29.07.19 в 15:37

"We won't. We'll all die. Anyway, this way I get to go to the university."

#24

- Няма. Всички ще умрем. А и това е начинът да отида в университета.

Вилорп 29.07.19 в 15:39

"We could think of another plan. You can get to the university some other way."

#25

- Можем да измислим друг план. Можеш да отидеш в университета по друг начин.

Вилорп 29.07.19 в 15:39

Makri raises her eyebrows.

#26

Макри повдига вежди.

Вилорп 29.07.19 в 16:04

"Haven't you spent the last three years telling me I have no chance whatsoever?"

#27

- Не си ли ти човека прекарал последните три години да ми казва, че нямам никакъв шанс?

Вилорп 29.07.19 в 16:05

"Yes. And now I've changed my mind. I don't want to play with you as the stake."

#28

- Да. Сега си промених мнението. Не искам да играя с теб като залог.

Вилорп 29.07.19 в 16:06

"Are you losing confidence again?" says Makri. "What's the matter with you? Just get in there and give them hell."

#29

- Отново ли губиш увереност? - пита Макри. - Какво става с теб? Просто отиди там и им покажи ада.

Вилорп 29.07.19 в 16:06

Makri pours me a beer and hands it over.

#30

Макри ми налива бира и я подава.

Вилорп 29.07.19 в 16:07

"Get confident."

#31

- Бъди уверен!

Вилорп 29.07.19 в 16:07

Makri's dressed in her standard serving-wench attire, her chainmail bikini. It's still an impressive sight. Men look at her with lust and I'm sure I saw Tirini glaring at her physique jealously as she passed by. I drink the beer down in one gulp and hold out the tankard for another.

#32

Макри е облечена в стандартното си служебно облекло, нейната бикини броня. Това все още си е впечатляваща гледка. Мъжете я гледат с похот и съм сигурен, че видях Тирини да гледа ревностно към тялото ѝ, докато минаваше покрай нея. Изпивам бирата на екс и подавам халбата за друга.

Вилорп 29.07.19 в 16:10

"I told you to get confident," says Makri. "Not hopelessly drunk."

#33

- Казах ти да си уверен - казва Макри. - А не мъртво пиян.

Вилорп 29.07.19 в 16:11

"I'm a long way from hopelessly drunk."

#34

- Много съм далеч от мътвопиян.

Вилорп 29.07.19 в 16:11

"A glass of klee, please."

#35

- Чаша кли, моля.

Вилорп 29.07.19 в 16:11

I recognise the voice. It's Horm, who's arrived as silently and mysteriously as ever. The collar of his cloak is raised, preventing anyone behind from recognising him.

#36

Разпознавам гласа. Това е Хорм, който пристигна толкова тихо и мистериозно, както винаги. Качулката на наметалото му е повдигната, за да не може някой да го разпознае.

Вилорп 29.07.19 в 16:12

Makri pauses briefly, then pours him a glass of klee. She holds out her hand for the money. Horm smiles, and drops a coin into her palm. The sight irritates me.

#37

Макри спира за кратко, след което му налива чаша кли. Тя протяга ръка за парите. Хорм се усмихва и пуска монета в дланта си. Тази сцена ме дразни.

Вилорп 29.07.19 в 16:42

"Does Prince Amrag know you're gambling with the Ocean Storm?" I ask.

#38

- Дали принц Амраг знае, че залагаш Океанската буря? - питам аз.

Вилорп 29.07.19 в 16:43

"Prince Amrag is no concern of yours," replies Horm.

#39

- Принц Амраг не е ваша грижа - отговаря ми той.

Вилорп 29.07.19 в 16:43

"You're going to be in trouble when he finds out."

#40

- Ще изпаднеш в беда когато разбере.

Вилорп 29.07.19 в 16:43

Horm raises an eyebrow.

#41

Хорм повдига вежда.

Вилорп 29.07.19 в 16:44

"If you're trying to unsettle me before our game, you're wasting your time."

#42

- Ако се опитвате да ме разконцентрирате преди играта ни, си губите времето.

Вилорп 29.07.19 в 16:45

He smiles at Makri.

#43

Той се усмихва на Макри.

Вилорп 29.07.19 в 16:46

"My mountain kingdom is a wild and beautiful place. It will suit you perfectly."

#44

- Моето планинско царство е диво и красиво място.

Вилорп 29.07.19 в 16:46

Makri glares at him, and remains silent.

#45

Макри го поглежда и запазва мълчание.

Вилорп 29.07.19 в 16:46

"She's never going to go there," I say. "I doubt you will either. Amrag will have you killed once he knows what you've been up to."

#46

- Тя никога няма да отиде там - казвам аз. - Съмнявам се, че и ти ще имаш тази възможност. Амраг ще те убие след като разбере какво си направил.

Вилорп 29.07.19 в 16:48

"Who is to tell him?"

#47

- И кой ще му каже?

Вилорп 29.07.19 в 16:48

Good point. I'm stuck for an answer.

#48

Добър довод. Не се сещам за отговор.

Вилорп 29.07.19 в 16:49

"How about Deeziz the Unseen?"

#49

- Какво ще кажеш да Диизиз Невидимия?

Вилорп 29.07.19 в 16:50

"What? Deeziz? Deeziz is hundreds of miles away."

#50

- Какво? Диизиз? Диизиз е на хиляди мили от тук.

Вилорп 29.07.19 в 16:51

Следваща страница →

Минутку...