Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Двадесета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Twenty

#1

Двадесета глава

Вилорп 30.07.19 в 16:51

There are several varieties of rak. Tonight we're playing palace rak, with the standard pack of forty-eight cards. Four suits, black, red, green and blue, cards numbered 1 to 8 followed by bishop, queen, king and dragon. Two cards are dealt to each player and if you like what you've got you make a bet. You get dealt another card and you can bet again. When your fourth and last card is dealt, if you still like what you've got, you can keep on betting. The highest hand you can have is four dragons. It doesn't happen that often.

#2

Има няколко разновидности на рака. Тази вечер играем на дворцова, със стандартния комплект от четиридесет и осем карти. Четири бои, черни, червени, зелени и сини, карти с номера от 1 до 8 последвани от епископ, кралица, цар и дракон. Раздават се по две карти на всеки играч и ако хареса това, което има, прави залог. Дава се трета карта и можете да се заложи отново. Когато се раздаде четвърта - последна карта, ако все още харесваш това, което имаш, можеш да продължиш да залагаш. Най-високата ръка, която можеш да имаш, са четири дракона. Това не се случва толкова често.

Вилорп 31.07.19 в 11:15

The first two cards Moolifi deals me are a green three and a red eight. It's a poor start and I fold immediately. The next five hands are no better and I don't place a single bet. I'm not averse to bluffing when necessary, in fact I'm a master of the art, but I generally don't like to do it too soon.

#3

Първите две карти, които Мулфи ми раздава, са зелена тройка и червена осмица. Това е слабо начало и веднага пасувам. Следващите пет ръце не са по-добри и не залагам нито един път. Не съм против блъфирането, когато е необходимо, всъщност съм майстор на изкуството, но като цяло не обичам да го правя твърде рано.

Вилорп 31.07.19 в 11:17

There isn't a lot of action from anyone in the early hands. Everyone is treading cautiously. There's a long way to go and no one wants to find themselves financially crippled after only a few rounds. I sip my beer and study my opponents, looking, as always, for some telltale signs that might give me a clue as to their play.

#4

Няма особени разигравания от никой в началните ръце. Всеки опипва почвата. Игрите са дълги и никой не иска да се окаже финансово осакатен само след няколко врътки. Отпивам от бирата си и изучавам опонентите си, като гледам, както винаги, за някакви знаци, които биха ми дали представа за тяхната игра.

Вилорп 31.07.19 в 11:21

Moolifi deals the cards quickly and skilfully. She seems to have dressed up a little for the occasion. She's wearing a long dress of dark red material, quite eyecatching in its way. It leaves her arms bare and I notice that though her limbs are slender, she's quite taut and muscled, rather like Makri. She's not soft, Moolifi. I'd guess she can take care of herself. As she deals out the next hand we're suddenly interrupted by a fit of coughing. Old Grax the wine merchant splutters violently then slumps in his chair, perspiration running down his forehead. Praetor Capatius, sitting next to him, draws himself back quite suddenly.

#5

Мулфи раздава картите бързо и умело. Изглежда като да се е облякла специално за случая. Тя носи дълга рокля от тъмночервен плат, доста дръзко по свой си начин. Ръцете ѝ с голи и забелязвам, че макар да е стройна, тя е и доста стегната и мускулеста, подобно на Макри. Тя не е кекавата, Мулфи. Предполагам, че може да се грижи за себе си. Докато раздава следващата ръка, сме прекъснати от пристъп на кашлица. Старият Гракс, търговецът на вино, се разлюля силно, след което се спуска на стола, а челото му се облива в пот. Претор Капатий, седящ до него, се отдръпва рязко.

Вилорп 31.07.19 в 11:32

"He's got the malady!"

#6

- Той се е разболял!

Вилорп 31.07.19 в 11:32

I'm already on my feet.

#7

Вече съм на крака.

Вилорп 31.07.19 в 11:33

"No need to panic," I say. "There's a lot of it around."

#8

- Няма нужда от паника - казвам. - Има много болни наоколо.

Вилорп 31.07.19 в 11:33

I help Grax out of his chair. Makri comes to assist and we carry him back to the store room behind the bar, while Dandelion looks on with concern.

#9

Помагам на Гракс да се надигне от стола. Макри идва на помощ и ние го пренасяме в склада зад бара,
докато Глухарче гледа със загриженост.

Вилорп 31.07.19 в 11:40

"You have more medicine?"

#10

- Имаш ли още лекарства?

Вилорп 31.07.19 в 11:40

Dandelion nods. We're so used to this now that we take it in our stride. Grax is a tough old customer. A few days' rest and a good dose of the medicine and I've no doubt he'll be back on his feet.

#11

Глухарче кимва. Толкова сме свикнали с това, че го приемаме в крачка. Гракс е жилав стар клиент. Няколко дни почивка с добра доза от лекарството и не се съмнявам, че отново ще се изправи на крака.

Вилорп 31.07.19 в 11:42

Before I return to the table I draw Makri to one side and whisper in her ear.

#12

Преди да се върна на масата, дърпам Макри на страна и прошепвам в ухото ѝ.

Вилорп 31.07.19 в 11:44

"Moolifi is not quite what she says she is."

#13

- Мулфи не е това, за което се представя.

Вилорп 31.07.19 в 11:44

"What?"

#14

- Какво?

Вилорп 31.07.19 в 11:44

"There's something not right about her. I don't believe a Niojan chorus girl would be so good with a pack of cards."

#15

- Има нещо нередно в нея. Не вярвам, че едно момиче от ньоджански хор би било толкова добро с тесте карти.

Вилорп 31.07.19 в 11:45

Makri looks puzzled.

#16

Макри изглежда озадачена.

Вилорп 31.07.19 в 11:45

"Why not?"

#17

- Защо не?

Вилорп 31.07.19 в 11:46

"Just a feeling. I wonder if she might be a Niojan spy."

#18

- Само чувство. Чудя се дали тя може да е ньоджски шпионин.

Вилорп 31.07.19 в 12:02

"So what do you want to do?" says Makri.

#19

- И аз какво да направя? - пита Макри.

Вилорп 31.07.19 в 12:04

"I don't know. Nothing, probably. I'm just mentioning it in case anything happens."

#20

- Не знам. Вероятно нищо. Просто го споменавам, в случай, че се случи нещо.

Вилорп 31.07.19 в 12:04

Makri nods, and I return to the table and retake my chair. There are a few polite enquiries over Grax's health.

#21

Макри кимва и аз се връщам на масата и си дръпвам стола. Има няколко учтиви запитвания за здравето на Гракс.

Вилорп 31.07.19 в 12:06

"He'll be fine. There's a healer giving him some medicine right now."

#22

- Ще се оправи. В момента лечителката му дава лекарства.

Вилорп 31.07.19 в 12:06

No one is really that concerned. It would be unlucky to have a player actually die at the table, but apart from that, everyone is keen to get on with the game. Matters proceed quietly enough apart from a brief moment of excitement when Ravenius takes a large pot, beating Casax's three dragons with four sixes. Casax loses a lot on the hand but, like the cool gambler he is, he masks his disappointment.

#23

Никой не е чак толкова загрижен. Не би било на късмет играчът наистина да умре на масата, но като изключим това, всички имат желание да продължат с играта. Нещата си вървят тихичко помежду ни с изключение на кратък вълнуващ момент, когато Равений награбва бала пари, побеждавайки трите дракона на Касакс с четири шестици. Касакс губи доста от тази ръката, но като добър комарджия замаскира разочарованието си.

Вилорп 31.07.19 в 13:03

So far Moolifi has dealt me nothing worth gambling on. It means I haven't made any serious losses but I haven't been able to get into the game either. I'm just starting to feel slightly twitchy when she sends me two queens in the first deal, giving me some hope that I might finally be on to something. When everyone has their first two cards, Glixius pushes thirty gurans into the centre of the table. The bet is covered by Ravenius. I slide thirty gurans across too. Acarius and Capatius do likewise. I sip my beer.

#24

До момента Мулфи не ми е раздала нещо с което си заслужава да залагам. Това означава, че нямам сериозни загуби, но не успявам да вляза в играта. Тъкмо започвам да се чувствам леко фрустриран когато тя ми плъзва две кралици като първа ръка, което ми дава някаква надежда, че най-накрая може да стане нещо. Когато всеки е получил първите си две карти, Гликсий бута тридесет гурана в центъра на масата. Залогът му е покрит от Равений. И аз плъзгам трийсет гурана. Акарий и Капатий същото влизат. Отпивам от бирата си.

Вилорп 31.07.19 в 13:09

When the third card arrives it's another queen. I now have three queens and that's a good hand. I take a brief look at the archaically dressed ladies on the cards, put them back face down in front of me, and wait for Glixius to make his bet. He slides a hundred gurans across the table. I'm next to bet.

#25

Когато пристига и третата карта, това е друга кралица. Сега имам три кралици и това е добра ръка. Поглеждам бегло архаично облечените дами от картите, поставям ги с лице надолу пред мен и изчаквам Гликсий да направи своя залог. Той бутва още сто гурана на масата. Мой ред е да заложа.

Вилорп 31.07.19 в 13:12

"I'll cover your hundred."

#26

- Плащам твоите сто.

Вилорп 31.07.19 в 13:12

Ravenius considers for a few moments, then tosses his cards back to Moolifi, dropping out of the hand. General Acarius immediately folds as well. Praetor Capatius, however, confidently pushes forward his hundred gurans.

#27

Равений мисли известно време, след което хвърля картите си обратно към Мулфи, отпадайки от ръката. Генерал Акарий също пасува. Претор Капатий обаче уверено избутва напред своите сто гурана.

Вилорп 31.07.19 в 13:14

There's a lot of money riding on this hand and Horm isn't even involved. So far he hasn't made any sort of substantial wager. If I win this I'll go well ahead of him. If I lose, I'll be a long way behind.

#28

Има много пари на масата за тази ръка, а Хорм не участва. Досега той не е направил някакъв съществен залог. Ако спечеля това, ще отида доста пред него. Ако загубя, ще съм далеч назад.

Вилорп 31.07.19 в 13:16

When my next card arrives it's a nine. I'm disappointed, but three queens is still a good hand. It's Glixius to bet. He muses on his cards briefly, then counts out another hundred gurans and places it firmly in the middle of the table. A little too firmly, maybe. I get the impression he might be bluffing.

#29

Последната ми карта е деветка. Разочарован съм, но три кралици все още са добра ръка. Ред е на Гликсий да заложи. Той размишлява известно време над картите си, след това брои още сто гурана и ги тупва в средата на масата. Малко прекалено уверено, може би. Замислям се, че може и да блъфира.

Вилорп 31.07.19 в 13:19

Ravenius shrugs. He hands his cards back to Moolifi, taking care not to let them turn over. Even when you're dropping out of a hand, you don't want your opponents to see what cards you were holding. It might give them some clues as to your strategy.

#30

Равений свива рамене. После връща картите си обратно на Мулфи, като внимава да не се обърнат. Дори когато отпадаш от ръка, не искаш опонентите ти да видят какви карти си държал. Това може да им даде някои улики относно стратегия ти.

Вилорп 31.07.19 в 13:20

I can either call Glixius, or raise him further. I'm fairly confident I've got the hand won and I'd like to raise him but I'm aware that I don't have all that much room for error. Two hundred and thirty gurans is a hefty chunk out of my capital. I'd risk it for myself, but there's Makri to think of. I utter a silent curse. Now I'm having to think about Makri it's interfering with my normal aggressive style. I put in a hundred gurans and call Glixius, then lay down my three queens for all to see. Glixius turns over a run of 6, 7, 8, 9, all green. A straight flush which beats my three queens. And then he actually laughs, which is a very low-class thing to do at the card table.

#31

Мога да потвърдя залога на Гликсий или го повдигна допълнително. Доста съм уверен, че съм спечелил ръката ми си ще да го вдигна, но съм наясно, че нямам много възможност за грешки. Двеста и тридесет гурана е голяма част от парите ми. Ако беше за мене си, бих рискувал, но сега трябва да мисля и за Макри. Ругая на ум. Мислите за Макри пречат на нормалния ми агресивен стил. Слагам сто гурана и плащам залога на Гликсий, след което поставям трите си кралици, за да видят всички. Гликсий поредни от 6, 7, 8, 9, всички зелени. Прави флаш, който побеждава трите ми кралици. И тогава избухва в смях, което си е нещо доста долно на масата за игра.

Вилорп 31.07.19 в 16:15

"My game, I believe," he says, and scoops up his money like a man who's never seen a few hundred gurans before.

#32

- Това ми е играта - казва той и грабва парите си като човек, който никога досега не е виждал няколкостотин гурана.

Вилорп 31.07.19 в 16:20

I'm seething inside though I don't let it show.

#33

Вътрешно кипя, но не позволявам това да ми проличи.

Вилорп 31.07.19 в 16:21

Cicerius approaches the table.

#34

Цизерий се приближава към масата.

Вилорп 31.07.19 в 16:21

"Time for a break, gentlemen," he says. "There are refreshments at the bar."

#35

- Време за почивка господа - казва той. - На бара има освежителни напитки.

Вилорп 31.07.19 в 16:21

General Acarius looks up sharply.

#36

Генерал Акарий го поглежда косо.

Вилорп 31.07.19 в 16:22

"Time for a break? We've hardly got started."

#37

- Време за почивка? Че то още не сме започнали.

Вилорп 31.07.19 в 16:22

The Deputy Consul shoots him a serious look.

#38

Заместник-консула му хвърля сериозен поглед.

Вилорп 31.07.19 в 16:23

"It's time for a break."

#39

- Време за почивка!

Вилорп 31.07.19 в 16:23

Acarius shrugs, and the players rise from the table. I attempt to follow them to the bar but I'm immediately surrounded by a gaggle of concerned Turanian citizens, demanding to know what I'm doing throwing my money away in such a rash manner.

#40

Акарий свива рамене и играчите се вдигат от масата. Опитвам се да ги последвам до бара, но веднага съм заобиколен от тълпа загрижени тюрайски граждани, които искат да знаят какво правя, като хвърлям парите си по такъв необмислен начин.

Вилорп 31.07.19 в 16:24

"You lost two hundred and thirty gurans in one hand!" hisses Cicerius. "It was far too adventurous. Have you forgotten what this game means to Turai?"

#41

- Изгуби двеста и тридесет гурана в една ръка! - изсъсква Цизерий. - Това беше твърде недомислено. Забрави ли какво означава тази игра за Тюрай?

Вилорп 31.07.19 в 16:26

"I had three queens," I retort. "It was a reasonable gamble."

#42

- Имах три кралици - репликирам. - Това си беше разумна залог.

Вилорп 31.07.19 в 16:27

Cicerius snorts in derision, though I swear he doesn't know one end of a pack of cards from the other. Meanwhile Lisutaris has hobbled up, still with her blanket round her shoulders, and she doesn't waste any time expressing her concern.

#43

Цизерий изпръхтява насмешливо, въпреки че се кълна, че той не може да изброи карте в едно тесте.
Междувременно накокошинилата се Лизитания също се домъква все още с одеяло около раменете тя не губи време да изрази своята загриженост.

Вилорп 31.07.19 в 16:45

"Thraxas! If you keep on like this you'll be out of the game in five minutes."

#44

- Траксас! Ако продължаваш така ще изхвърчиш от играта до пет минути.

Вилорп 31.07.19 в 16:46

"I'm doing fine!" I insist. "Even the best card player gets the odd reverse. Look, Makri's got more at stake than anyone and she's not worried, is she?"

#45

- Справям се добре! - настоявам. - Дори и най-добрият играч на карти е изправен пред обрати в играта. Вижте Макри, тя е заложила повече от всеки друг и не се притеснява, нали?

Вилорп 31.07.19 в 16:50

"She was burying her face in her hands the last time I looked," replies Lisutaris. "And I'm not surprised. Keep on the way you're going and we'll soon be buying her wedding presents."

#46

- Беше си заровила лицето в ръцете, последния път, когато погледнах - отговаря Лузитания. - И не съм изненадана. Продължавай по пътя, който си поел и скоро ще ѝ купуваме сватбени подаръци.

Вилорп 31.07.19 в 16:51

"Could you try showing a little confidence in me?" I say trying to keep my voice somewhere below a bellow. "You can't expect me to play cards when you're on my back every five minutes."

#47

- Бихте ли могли да опитате да покажете малко увереност в мен? - казвам, опитвайки се да запазя гласа си по тих от дихание. - Не можете да очаквате от мен да играя карти, като ми се качвате на гърба на всеки пет минути.

Вилорп 31.07.19 в 16:54

Cicerius and Lisutaris both open their mouths. I'm guessing they're not about to express confidence in me, so I break free and head for the bar, where Makri is serving drinks.

#48

Цизерий и Лузитания отварят устите си. Предполагам, че няма да изразят увереността си в мен, затова се освобождавам от тях и се отправям към бара, където Макри сервира напитки.

Вилорп 31.07.19 в 16:55

"Nice going, Thraxas," she says. "So, will you visit me in Yal?"

#49

- Добре сия подкарал, Траксас - казва тя. - Нали ще ми идваш на гости в Ял?

Вилорп 31.07.19 в 16:56

"You're not going to Yal."

#50

- Няма да ходиш в Ял!

Вилорп 31.07.19 в 16:56

Следваща страница →

Минутку...