Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Двадесет и втора глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Twenty-Two

#1

Двадесет и втора глава

Вилорп 14.08.19 в 14:48

Capatius, Horm, Casax and I resume the struggle. The air is thick with thazis smoke and the fire burns brightly in the huge hearth, kept alight by the occasional word from one of the Sorcerers. No one looking at Lisutaris, Coranius, Anumaris and Tirini would guess that at this moment they were busy working on a spell to defeat Horm, but I know they are. Three of them are anyway. Tirini is probably planning her outfit for the next reception at the Palace.

#2

Капатий, Хорм, Касакс и аз възобновихме борбата. Въздухът е гъст от тазисен дим, а огънят гори ярко в огромното огнище, поддържан от магичните дума от един от магьосниците. Никой, който гледа Лузитания, Кораний, Анумарис и Тирини, не би предположил, че в този момент те са заети да работят върху заклинание, с което да победят Хорм, но знам, че са. Или поне трима от тях. Тирини вероятно планира облеклото си за следващия прием в Двореца.

Вилорп 15.08.19 в 16:18

Deputy Consul Cicerius sits with Samanatius. I'm a little surprised to see that Cicerius apparently regards the philosopher as worthy of respect, as does Lisutaris. I wouldn't have guessed the practical Cicerius had much time for that sort of thing.

#3

Заместник консулът Цизерий седи със Саманатий. Малко съм изненадан, когато виждам, че Цизерий очевидно смята философа за достоен за уважение, както впрочем и Лузитания. Не бих предположил, че практичният Цизерий има много време за такива неща.

Вилорп 15.08.19 в 16:38

With 360 gurans I still can't afford to do anything rash. So far tonight I've rarely tried bluffing, though it's something I'm good at. But Praetor Capatius, being obscenely rich, likes trying to throw his weight around, and it goes wrong for him in spectacular fashion when he tries to bluff Horm out of a hand and Horm coolly stands up to him, and triumphs. The Praetor is left almost moneyless, and scowls mightily as he throws in his cards.

#4

С 360 гурана все още не мога да си позволя да правя нещо необмислено. Досега тази вечер рядко съм пробвал блъфиране, въпреки че това е нещо, в което съм добър. Но претор Капатий, бидейки неприлично богат, обича да се перчи, но този път се проваля зрелищно, когато се опитва да блъфира ръка на Хорм, Хорм хладнокръвно се изправя пред него и триумфира. Преторът остава почти без пари и е много намръщен, докато хвърля картите си.

Вилорп 16.08.19 в 10:06

"I'm out," he grunts, and stands up, stretches his limbs, and heads for the bar to see if there's any stew still on offer. The praetor is a large man, and a healthy eater, and if he's used to more exotic fare that the Avenging Axe stew, it's not a bad meal for a man who's just been beaten at cards in the early hours of the morning.

#5

- Отпадам - измърморва той и се изправя, протяга крайници и се отправя към бара, за да види дали все още има някаква яхния. Преторът е едър човек, със здрав апетит и дори да е свикнал с по-екзотична храна от яхнията на Възмездяващата секира, това не е лошо похапване за човек, който току-що е бил бит на карти в ранните часове на деня.

Вилорп 16.08.19 в 10:13

As Casax, Horm and I battle on I can feel the eyes of the audience on us. I've worked my way up to 400 gurans, and when Moolifi deals me three kings I raise a hundred. Horm drops out but Casax follows me. Once more I'm forced to put in everything I possess. My nerves are straining as Casax turns over his cards, but I win the hand. I've now got 800 gurans and I'm back in the game. Casax is rattled and the very next hand he stays in far longer than he should and I end up taking another 300 gurans from him. Now I'm the one with the momentum. Horm plays quietly and cautiously while I systematically win hand after hand from Casax in an exhibition of card playing that will undoubtedly go down in history. When I finally chase the Brotherhood boss from the table, grinding him to dust with a lethal combination of masterly betting skills and a few lucky cards, he rises to his feet wearily, throws his cloak around his shoulders and walks away without even offering a parting insult. His henchman, Karlox, glowers at me evilly but I ignore him. Thraxas, number one chariot at rak, and no one can deny it.

#6

Докато Ксасакс, Харм и аз се сражаваме, мога да почувствам погледа на публиката върху нас. Добутал съм съм до 400 гурана, а когато Мулфи ми раздава три царя, вдигам сто. Хорм отпада, но Касакс ме следва. Още веднъж съм принуден да вложа всичко, което притежавам. Нервите ми се напрягат, докато Касакс обръща картите си, но аз печеля ръката. Вече имам 800 гурана и отново съм в играта. Касакс започва да нервничи и още в следващата ръка остава далеч по-дълго, отколкото трябва - в крайна сметка вземам още 300 гурана от него. Сега аз съм този с инерцията. Хорм играе тихо и предпазливо, докато систематично печеля ръка след ръка от Касакс в показна игра на карти, която без съмнение ще влезе в историята. Когато най-накрая отстранявам шефа на Братството от масата, смилайки го на прах със смъртоносна комбинация от майсторски умения за залагане и няколко късметлийски карти, той се изправя уморено на крака, хвърля наметалото на раменете се отдалечава, без дори да подхвърли някоя обида на раздяла. Неговият бияч Карлокс ме гледа заплашително, но го игнорирам. Траксас е най-бързата колесница в рака и никой не може да го отрече.

Вилорп 16.08.19 в 10:30

"Just you and me, Horm," I grunt, and call for beer.

#7

- Само ти и аз, Хорм - сумтя и викам за още бира.

Вилорп 16.08.19 в 10:31

Horm sips his glass of klee, and stares at me for a few moments. I can't read his expression. He has turned out to be a better card player than I expected.

#8

Хорм отпива чашата си с кли и се взира в мен за малко. Не мога да прочета изражението му. Той се оказа по-добър картоиграч, отколкото очаквах.

Вилорп 16.08.19 в 10:32

"Indeed, Investigator. Just you and me. For the Ocean Storm, or Makri."

#9

- Всъщност, детективе. Само вие и аз. За Океанската буря или Макри.

Вилорп 16.08.19 в 10:33

"Myself, I'm more worried about the money."

#10

- Лично мен, повече ме вълнуват парите.

Вилорп 16.08.19 в 10:34

"Are you serious?" says Horm.

#11

- Ни ма си сериозен? - пита Хорм.

Вилорп 16.08.19 в 10:34

"Women and magical trinkets are never in short supply. Personally I prefer a solid pile of cash."

#12

- Жени и вълшебни дрънкулки никога не са в недостиг. Лично аз предпочитам солидна купчина пари.

Вилорп 16.08.19 в 10:35

Horm hesitates. For the first time ever, I seem to have disconcerted him.

#13

Хорм се колебае. Като че ли за пръв път съм го смутил.

Вилорп 16.08.19 в 10:36

By now it's quite likely that everyone in the tavern knows the nature of our bet. It's been obvious from the start that this is no ordinary game, and as the whispers and rumours have spread the intensity of the interest has grown. There's hardly a sound save for the crackling of the fire. I'm suddenly gripped with a thirst that can't be satisfied by normal beer alone. I tell Horm and Moolifi that I need to collect something from my room, then hurry upstairs, returning with a bottle of the Grand Abbot's Ale. I open the bottle and pour some into my tankard.

#14

Много е вероятно досега всички в кръчмата да знаят естеството на нашия залог. От самото начало беше очевидно, че това не е обикновена игра и докато шептенето и слуховете се разпростират, интензивността на интереса нараства. Едва ли има звук в повече освен ако не борйм пукането на огъня.
Изведнъж съм обзет от жажда, която не може да се задоволи само с нормална бира. Казвам на Хорм и Мулфи, че трябва да взема нещо от стаята си, след което да хуквам на горе, връщайки се с бутилка ейл „Патриарх”. Отварям я и сипвам малко в половницата си.

Вилорп 16.08.19 в 11:22

"Are you quite ready?" says Horm, now a little more irritated.

#15

- Вече готов ли си? - пита Хорм, малко по-раздразнено.

Вилорп 16.08.19 в 11:23

Moolifi deals the cards. She gives me a black 8 and a black bishop. Horm checks his cards idly, lays them face down in front of him and pushes 100 gurans into the middle of the table. I cover the bet. Moolifi deals again. This time she gives me a black 7. Bishop, 8 and 7, all black. It's a hand that's worth pursuing. Horm raises 200 gurans and I again cover his bet, quite calmly, giving nothing away.

#16

Moolifi раздава картите. Тя ми дава черна осмица и черен епископ. Хорм безгрижно проверява картите си, слага ги с лице надолу пред себе си и бута 100 гурана в средата на масата. Покривам залога. Мулфи раздава отново. Този път тя ми дава черна седмица. Епископ, осмица и седмица, всичките черни. Това е ръка, която си струва да се преследва. Хорм вдига 200 гурана и аз отново покривам залога му, съвсем спокойно, без да отстъпвам.

Вилорп 16.08.19 в 11:32

Moolifi deals me the fourth and final card. It is a black queen. I have a straight run in the same colour. It will beat anything except four of a kind. Horm studies his money for a while. It's laid out in neat piles in front of him, unlike mine, which is strewn around messily.

#17

Мулфи ми раздава четвъртата и последна карта. Това е черна кралица. Имам черен флъш. Ще победи всичко, освен четири от рода си. Хорм изучава парите си за известно време. Те са разположени в спретнати купчини пред него, за разлика от моите, които са разпръснати безразборно.

Вилорп 16.08.19 в 11:38

"I have seven thousand gurans," he says. "Around the same as you, I'd judge."

#18

- Имам седем хиляди гурана - казва той. - Приблизително като вас, по груба преценка.

Вилорп 16.08.19 в 11:57

He pushes it all into the centre of the table, and looks me in the eye.

#19

Той избутва всичко в центъра на масата и ме поглежда в очите.

Вилорп 16.08.19 в 11:58

"It's your bet," he says.

#20

- Ваш ред е да заложите - казва той.

Вилорп 16.08.19 в 11:58

I count my money. I have enough to cover the bet, just. If I go along with it one of us will be forced from the table. With this one bet I can save Makri and rescue the Ocean Storm for Turai. Or I could lose everything. My straight run is a good hand. Horm's might be better. I could back out, escape with the loss of just a few hundred gurans. I wonder if Horm is bluffing. I can't tell. I take a sip of my excellent beer and think for a few moments.

#21

Броя парите си. Имам достатъчно, колкото да покрия залога. Ако продължа заедно с него, един от нас ще бъде изхвърлен от масата. С този единичен залог мога да спася Макри и да спася Океанската буря за Турай. Или бих могъл да загубя всичко. Черния ми флъш е добра ръка. На Хорм може да е по-силна. Бих могъл да отстъпя, да избягам със загубата само на няколкостотин гурана. Чудя се дали Хорм блъфира. Не мога да кажа. Отпивам глътка от отличната си бира и се замислям за момент.

Вилорп 16.08.19 в 12:03

I remember once when I was fighting as a mercenary away in the south, the captain of our company tried to force me out of a game by betting 100 gurans on a pair of 2s. One hundred gurans was all the money I had in the world and I'd had to fight hard and long to earn it. I covered his bet. I lost. I ended up fighting for six months as a mercenary and I was worse off than when I started. Gurd had to buy me food on the way home, and it was lucky he was with me or I'd have starved to death in some far-off land.

#22

Спомням си веднъж, когато се биех като наемник далеч на юг, капитанът на нашата рота се опита да ме изгони от игра, като заложи 100 гурана на чифт двойки. Сто гурана бяха всичките пари, които имах по света и трябваше да се боря усилено и дълго, за да ги спечеля. Покрих залога му. Загубих. В крайна сметка се бих шест месеца като наемник и бях по-зле, отколкото когато започнах. Гурд трябваше да ми купи храна по пътя към дома и имах късмет, че беше с мен или щях да пукна от глад в някаква далечна земя.

Вилорп 16.08.19 в 12:41

I start sliding my money across, pushing each ragged bundle of coins in one after the other. It takes me a few moments to count out the seven thousand. I stare at Horm.

#23

Започвам да прибутвам парите си, бутайки купчинки една след друга. Отнема ми няколко минути да преброя всичките седем хиляди гурана. Взирам се в Хорм.

Вилорп 16.08.19 в 12:45

"So, what do you have?"

#24

- Е, какво имаш?

Вилорп 16.08.19 в 12:45

"The Ocean Storm isn't yours to gamble," comes a voice, familiar but not entirely normal. It's Sarin, looking quite crazy. She's pointing a crossbow, illegal inside the city walls, but still her favourite weapon. From the wild look in her eyes I'd say she was deep in the grip of the fever. As a powerful Sorcerer in an alien land, Horm is undoubtedly protected by some powerful spells. But I don't know how safe he is. A full-size crossbow at such a short distance is a very deadly weapon. At this range the bolt would go right through a normal man and through the man behind him as well. I've seen it happen, and I wouldn't want to be the third man standing behind them either. I wouldn't lay much money on Horm's spells saving him from harm.

#25

- Океанската буря не е ваша та да я залагате - чува се позна глас, но не съвсем нормален. Това е Сарина, изглежда доста луднала. Тя е насочила арбалет, незаконен отсам градските стени, но все пак любимото ѝ оръжие. От дивия поглед в очите ѝ бих казал, че е здраво хваната на треската. Като могъщ магьосник в чужда земя, Хорм несъмнено е защитен от някои мощни заклинания. Но не знам до колко е в безопасност. Тежък арбалет на толкова кратко разстояние е много смъртоносно оръжие. Ат тази дистанция стрелата ще премине през нормален мъж и през човека зад него. Виждал съм как се случва и не искам да бъда третият мъж, застанал зад тях. Няма и да направя голям залог на магиите пазещи Хорм, от нараняване.

Вилорп 16.08.19 в 13:15

Before anyone can move, Sarin fires the crossbow. As soon as she releases the string, I jerk my head towards Horm, expecting to see him driven back from the table, but instead I find that Moolifi has raised her hand and caught the bolt, which is quite impossible. No one can catch a crossbow bolt in mid-flight; you can't even see it in the air. There are a few gasps from around the room. I turn towards Moolifi.

#26

Преди някой да може да помръдне, Сарина стреля с арбалета. Веднага след като тя освобождава тетивата, аз поглеждам към Хорм, очаквайки да го видя как отхвърча от масата, но вместо това откривам, че Мулфи е вдигнала ръката си и е хванала стрелата, което е съвсем невъзможно. Никой не може да хване страла от арбалет в насред на полет, дори не можете да я видите във въздуха. Има няколко ахвания из стаята. Обръщам се към Мулфи.

Вилорп 16.08.19 в 13:19

"Are you by any chance another Sorcerer in disguise?"

#27

- Има ли някаква вероятност да си друг дегизиран магьосник?

Вилорп 16.08.19 в 13:20

"I am," says Moolifi.

#28

- Такава съм! - казва Мулфи.

Вилорп 16.08.19 в 13:20

"I'm guessing Deeziz the Unseen?"

#29

- Предполагам Диизиз Невидимия?

Вилорп 16.08.19 в 13:21

"Then you have guessed correctly," says Moolifi.

#30

- Правилно сте се досетил - казва Мулфи.

Вилорп 16.08.19 в 13:21

"Ridiculous," cries Horm. "Deeziz isn't a woman."

#31

- Глупости - казва Хорм. - Диизиз не е жена.

Вилорп 16.08.19 в 13:22

"I assure you I am. Though it's suited me till now to hide myself with veils and sorcery."

#32

- Уверявам ви, че съм. Макар че досега ми бе по-удобно да се скрия с воали и магия.

Вилорп 16.08.19 в 13:23

All around the tavern chairs are tumbling over as Lisutaris and her fellow Sorcerers leap to their feet. They're not the only ones. Captain Rallee is already upright, a baffled expression on his face as the shocking news that he's been dating the most famous Sorcerer in the Orcish lands sets in.

#33

Навсякъде в кръчмата столовете падат, когато Лузитания и нейните колеги магьосници скскачат на крака. Те не са единствените. Капитан Рали вече е изправен, с озадачено изражение на лицето от шокиращата новина, че се среща с най-известния магьосник из всички оркски земи.

Вилорп 16.08.19 в 13:59

I turn towards Lisutaris.

#34

Обръщам се към Лузитания.

Вилорп 16.08.19 в 13:59

"You see? I told you Deeziz was in the city."

#35

- Видя ли? Казах ти, че Диизиз е в града.

Вилорп 16.08.19 в 14:00

But Lisutaris isn't listening to me. She's already speaking a spell. I get myself out of the way quickly but Deeziz remains in her chair. She appears quite untroubled. She raises one hand and moves it a few inches. There's a sort of ripple in the air, and nothing more.

#36

Но Лузитания обаче не ме слуша. Тя вече изрича заклинание. Гледам бързо да се измъкна от пътя му, но Диизис остава на стола си. Тя изглежда доста спокойна. Вдига едната си ръка и махва леко с нея. Във въздуха има някаква пулсация и нищо повече.

Вилорп 16.08.19 в 14:16

"You can't harm me," says Deeziz. "I've negated your sorcery."

#37

- Не можеш да ми навредиш - казва Мулфи, тъй де Диезиз. - Обезсилвам вашата магия.

Вилорп 16.08.19 в 14:18

"We'll see about that," growls Coranius the Grinder, and lets loose a powerful bolt. Or tries to. The shaft of purple lightning that flies from his hand travels no further than a few inches before dissipating into the air.

#38

- Ще видим това - изръмжава Кораниус Мелницата и пуска мощна стрела. Или се опитва. Зарядът от лилава светкавица, който излита от ръката му, прелита не повече от педя, преди да се разсее във въздуха.

Вилорп 16.08.19 в 14:21

"You are wasting your time," says Deeziz. "I am more powerful than any of you."

#39

- Губите си времето - казва Диезиз. - Аз съм по-могъща от всеки от вас.

Вилорп 16.08.19 в 14:22

"I doubt it," says Lisutaris.

#40

- Съмнявам се - казва Лузитания.

Вилорп 16.08.19 в 14:23

"Whether you doubt it or not, it's true."

#41

- Независимо дали се съмнявате или не, това е истината.

Вилорп 16.08.19 в 14:23

Deeziz the Unseen rises gracefully to her feet.

#42

Диизиз Невидимата се изправя грациозно на крака.

Вилорп 16.08.19 в 14:24

"I spent ten years on a mountaintop while you attended parties and balls, Mistress of the Sky. I took my skills to new heights while Sorcerers in Turai cast horoscopes for princes. You doubt my power? Me? The Sorcerer who made you fall sick and sapped your strength?"

#43

- Прекарах десет години на планински връх, докато Вие посещавахте партита и балове, Небесна господарке. Пренесох уменията си на нови височини, докато магьосниците в Турай стъкмяваха хороскопи за принцове. Съмнявате се в моята сила? В мен? Магьосницата, която Ви накара да се разболеете и подкопала силата Ви?

Вилорп 16.08.19 в 14:27

"The Sorcerer who fooled me into thinking she was a singer from Nioj!" roars Captain Rallee.

#44

- Магьосницата, която ме накара да мисля, че е певица от Ньодж! - ревва капитан Рали.

Вилорп 16.08.19 в 14:29

I can see why he's upset. It was hardly civilised of Deeziz to trick him. If we get out of this alive, it's not going to do his reputation in Twelve Seas any good at all.

#45

Виждам защо е разстроен. Едва ли беше много почтено от страна на Диизиз да го подмами така. Ако се измъкнем живи, това изобщо няма да му подобри репутацията в Дванадесет морета.

Вилорп 16.08.19 в 14:32

"Disguising yourself as a beautiful woman when all the time you're a foul Orc!" continues the Captain.

#46

- Преструвала си се на красива жена, когато през цялото време си противен Орк! - продължава капитанът.

Вилорп 16.08.19 в 14:34

Deeziz looks slightly pained.

#47

Диизиз изглажда леко наранена.

Вилорп 16.08.19 в 14:35

"That's uncalled for, Captain. I wouldn't say I was foul."

#48

- Няма нужда от викане, капитане. Не бих казала че съм противна.

Вилорп 16.08.19 в 14:36

She waves her hand again, and the Human disguise drops from her features. Her skin darkens, her hair turns black, her features become a little stronger. She looks at me.

#49

Тя отново маха с ръка и човешката маскировка пада от чертите ѝ. Кожата ѝ потъмнява, косата става черна, чертите ѝ малко по-остри. Тя ме поглежда.

Вилорп 16.08.19 в 14:44

"Do you think I'm unattractive?"

#50

- Мислиш ли, че не съм привлекателна?

Вилорп 16.08.19 в 14:44

Следваща страница →

Минутку...