Thraxas / Траксас

Chapter Four
1Четвърта глава
"I'll certainly make every effort to attend this week," I say as convincingly as I can, and make my escape. I can't say I enjoyed the conversation. The Pontifex isn't all that bad, provided he leaves you alone, but it's not going to be much fun if he suddenly starts worrying about my soul.
0- Със сигурност ще положа всички усилия да присъствам тази седмица - казвам толкова убедително, колкото мога, и успявам да се откопча. Не мога да кажа, че разговора ми хареса. Понтифлекса не е чак толкова лош, при условие че ме остави на мира, но няма да ми е много забавно, ако изведнъж започне да се тревожи за душата ми.
"Pressure of work," I reply, foolishly, which gets me a lecture about putting my work before the Church.
0- Много работа напоследък - отговарям наивно, с което си печеля лекция за това как да свършвам работата си преди литургия.
"I haven't seen you at church recently," says Derlex, taking me by surprise.
0- Не съм те виждал скоро в църквата - изненадващо сменя темата Дерлекс.
As Minarixa runs the only decent bakery in the whole of Twelve Seas I can't agree with this at all, but I keep my silence. I don't want to argue with the Church, it's too powerful to offend.
0Тъй като Минарикса управлява единствената прилична пекарна в целите Дванадесет морета, изобщо не мога да се съглася с това, но продължавам да мълча. Не искам да споря с Църквата, тя е твърде силна, за да я обиждам.
"Women should not run businesses," he states.
0- Жените не ги бива да управляват бизнес - заявява той.
He doesn't. A women's organisation is anathema to the True Church. The young Pontifex seems quite upset by it. Not only does he dislike the poster, he doesn't seem to approve of Minarixa's bakery.
0Не е. Една женска организация е анатема за Истинската църква. Младият понтифекс изглежда доста разстроен от призива. Той не само не харесва афиша, но изглежда не одобрява фурната на Минарикса.
"You don't sympathise with their aims, Pontifex Derlex?"
0- Нима не сте съпричастен с идейте им, понтифекс Дерлекс?
I greet him politely, if slightly dubiously. I always feel nervous around Derlex. I get the impression he disapproves of me.
0Поздравявам го учтиво, макар и леко резервирано. Винаги се чувствам неловко около Дерлекс. Останал съм с впечатлението, че той не ме харесва.
It's Derlex, the local Pontifex, or priest of the True Church.
0Това е Дерлекс, местният понтифик или жрец на Истинската църква.
"A sinful thing," says a voice beside me.
0- Греховен призив - казва някой до мен.
The air stinks of rotting fish. It's hotter than Orcish hell out here. I redeem my sword at Priso's pawn shop. I'd like a new pair of boots but I can't afford it. Nor can I afford to redeem my illuminated staff or my spell protection charm. I get depressed about my poverty. I shouldn't gamble. I should have stayed at the Palace, riding around in official horse carts and raking in bribes. I was a fool to leave. Or rather I was a fool to get so drunk at the wedding of the Head of Palace Security that I tried to make a move on his bride. No one at the Palace could ever remember an Investigator being dismissed from his post quite so abruptly, not even proven spies and traitors. Damn that Deputy Consul Rittius. He always hated me. I buy some bread at Minarixa's bakery. Minarixa greets me in a friendly manner as I am a very frequent customer. Outside I notice she's put up a wall poster asking for donations to the Association of Gentlewomen. Quite a bold move on her part; many people disapprove of the Association of Gentlewomen, an unofficial organisation, deeply frowned on by the King, the Palace, the Senate, the Church, the guilds and practically every man in the city.
0На улицата е по-горещо е от оркски пъкъл освен това въздухът вони на изгнила риба. Откупувам меча си от заложната къща на Присо. Бих искал и нов чифт ботуши, но не мога да си го позволя. Нито мога да си позволя да откупя светещият си жезъл или медальона за защита от заклинания. Депресирам се заради бедността си. Не биваше да залагам. Трябваше да си седя в Двореца, да обикалям наоколо в официалните карети и да прибирам подкупи. Бях глупак да напусна. Или по-скоро бях глупак, за да се напия толкова много на сватбата на началника на Дворцова сигурност, че се опитах да налетя на неговата булка. Никой в ​​двореца не можеше да си спомни следовател да е изритван толкова бързо, дори доказаните шпиони и предатели. По дяволите, заместник консулът Ритии. Винаги ме е мразил. Купувам малко хляб в пекарната на Минарикса. Тя ме посреща приятелски, тъй като съм редовен клиент. Забелязвам, че отвън на стената е поставила афиш с молба за дарения към Асоциацията на благородничките. Доста смел ход от нейна страна, много хора не одобряват Асоциацията, неофициална организация, силно неодобрявана от краля, двореца, сената, църквата, гилдиите и практически всеки човек в града.
I push my way past. Karlox laughs. He acts as an enforcer for the Brotherhood and he's a violent and unpleasant man. He's also dumb as an Orc. No doubt he enjoys his work. I leave him without a backward glance. The gambling debt is worrying me, but I'm not going to let an ox like Karlox see that.
0Бутвам го и преминавам. Карлокс се смее. Той е жесток и неприятен човек и действа като изпълнител на Братството. Освен това е тъп като Орк. Без съмнение се радва на работата си. Отдалечавам се без да погледна назад. Дълг ме тревожи, но няма да позволя на вол като Карлокс да види това.
"You better come up with it, Thraxas, or we'll be down on you like a bad spell."
0- По-добре да се разплатиш, Траксас, инак ще те погнем ката зла прокоба.
"He'll get his money," I grunt. "I don't need gorillas like you to remind me."
0- Ще си получи парите - изсумтявам. - Не сами притрябвали горили като теб, та да ми напомнят.
As if I needed reminding. Yubaxas is the local Brotherhood boss. I owe him five hundred gurans, a gambling debt after some very unwise speculations at the chariot races.
0Сякаш имам нужда от напомняне. Юбаксъс е местният шеф на Братството. Дължа му петстотин гурана, дълг от хазарт след някои много неразумни предположения при състезанията с колесници.
"Passing on a message from Yubaxas. Money's due in five days."
0- Имаш съобщение от Юбаксес. Остаат ти пет дена да върнеш кинтите.
"What do you want, Karlox?" I demand.
0- Кво искаш, Карлокс? - сопвам му се аз.
I glower down at the large man who's waiting there for me. He's very tall, very broad, and a virulent sword scar runs from his temple to his collar bone. With his shaved head he's an ugly brute by anyone's standards, and one I'd rather not have hanging around to see me. I go down the stairs and stop on the third from the ground so that our eyes are level.
0Поглеждам намръщено надолу към едрия мъж, който ме чака там. Той е много висок, много широк и от слепоочието към ключицата му се спуска белег от меч. С обръснатата си глава той е брутално грозен по всички стандарти и не бих желал да ми виси наоколо. Слизам по стълбата и спирам на третото стъпало от земята, така че очите ни да са на едно ниво.
"That's not going to help you much if you don't pay Yubaxas what you owe him," comes a rasping voice from the bottom of the stairs.
0- Тва нема ти помое мноо, ако не платиш на Юбаксес тва, дет му дължиш - долита дрезгав глас от подножието на стълбите.
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (2357 дни)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 50
14 коментара