Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

"Scraped together? Try this, you half-Orc excuse for a card player."
0- Остъргали от нощвите? Виж това, ти полуорк представящ се за картоиграч.
"I am already far ahead of you, Investigator. I have no objection to you squandering whatever else you have scraped together."
0- Вече съм много по-напред от вас, детектив. Нямам възражение да пропилеете и всичко друго, което сте успели да остъргате от нощвите.
Now this isn't such a strange thing to do, in normal circumstances. A player is quite entitled to bring in more funds. But given that Horm and I are meant to be playing with a stake of 1,000 gurans each, I'm expecting some argument, at least from him. When I stare him in the eye, however, he merely lifts an eyebrow, professing not to care.
0Това не е толкова странно нещо при нормални обстоятелства. Играчът има право да внесе още средства. Но като се има предвид, че Хорм и аз трябваше да играем с залог от 1000 гурана всеки, очаквам някакви възражения, поне от него. Когато го поглеждам в очите обаче, той просто повдига вежда, твърдейки, че не го вълнува.
"That wasn't the only money I have."
0- Това не бяха единствените ми пари.
I slap the wooden chest down on the table.
0Тупвам дървената кутия на масата.
"Most amusing. Dandelion filling in for me while you rob a man of his hard-earned money. Well I've got a surprise for you."
0Много забавно. Докато Глухарче ме е замествала се възползвате да ограбите честно спечелените пари на човек. Е имам изненада за вас.
I drag the idiotic barmaid out of the way and retake my seat, not in the best of tempers. I scowl at the assembled players.
0Измъквам видиотенета барманка от стола и си сядам на мястото, не особено джентълменски. Намръщвам се на останалите играчи.
"Er . . . almost fifty gurans."
0- Ър... около петдесет гурана.
"How much of my money have you got left?"
0- Колко от парите ми ти останаха?
"It's all right, Thraxas," says Dandelion, quite cheerfully. "I'm getting the hang of it now."
0- Всичко е наред Траксас - казва Глухарче, доста весело. - Вече му хващам цаката.
I glare at them all.
0Оглеждам всички присъстващи.
"There are limits to how many replacements a man can have," says Horm, smoothly. "There was general agreement on the matter."
0- Има ограничения до колко замествания може да има на човек - казва гладко Хорм. - По въпроса имаше общо съгласие.
"Since when can an Orc come in here and start objecting to people?"
0- От кога един орк може да влезе тук и да възразява срещу хората?
I turn to face Horm.
0Обръщам се към Хорм.
"Captain Rallee volunteered to take your hand. But Horm objected."
0- Капитан Райли предложи да поеме ръката ти. Но Хорм възрази.
Lisutaris shrugs.
0Лузитания свива рамене.
"You allowed this to happen? Are you crazy?"
0- И ти позволи това да се случи? Побърка ли се?
I stable the horse and rush back into the tavern. If Dandelion has blown my money then it's all over. Once a player is out of funds he has to leave the table, and can't return. I've a faint hope that Makri might have been joking about Dandelion. My heart sinks—even further— when I see that she wasn't. Dandelion is sitting in my seat, with a suspiciously small pile of money in front of her. I glance round wildly at the onlookers, focusing finally on Lisutaris.
0Завързвам коня и се втурвам обратно в кръчмата. Ако Глухарче ми е издухало парите, значи всичко е приключило. След като играчът остане без средства, той трябва да напусне масата и не може да се върне. Имам слаба надежда, че Макри може и да се е шегувала за Глухарчето. Сърцето ми се свива - още повече - когато виждам, че не се е. Глухарче седи на моето място с подозрително малка купчина пари пред нея. Оглеждам диво кибиците докато най-накрая намирам Лузитания.
I mount my horse and spur it forward. It's a risk riding at night in the city as it's illegal, but there are so many people exempted from this law in Twelve Seas at the moment, with soldiers, Sorcerers and Civil Guards scurrying round shoring up the defences, that no one pays me much attention. Makri, an inexperienced rider, follows me at a distance.
0Качвам се на коня си и го пришпорвам напред. Ездата през нощта в града е рискована - защото е незаконно, но в момента в Дванадесет морета има толкова много хора, освободени от този закон, всичките войници и магьосници, градската стража обикаля по постовете, та никой не ми обръща много внимание. Макри, неопитен ездач, и ме последва на разстояние.
"Well you weren't doing so well yourself," says Makri. "Shouldn't you be getting back to the Axe rather than standing here talking?"
0- Ами ти самият не се справяше особено добре - казва Макри. - Не трябва ли да се връщаш към Секирата, вместо да стоиш тук и да плямпаш?
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (751 дена)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 0
14 коментара