to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала: Единайста глава

Английски оригинал Перевод на български

11

#1

11

аз345 7.06.20 в 20:29

ON SUNDAY, DADDY MAKES LASAGNA. He does that thing where he puts black-bean salsa in it to jazz it up, and it sounds gross but it’s actually good and you don’t notice the beans. Josh comes over too, and he has three helpings, which Daddy loves. When Margot’s name comes up over dinner, I look over at Josh and see how stiff he gets, and I feel sorry for him. Kitty must notice too, because she changes the subject over to dessert, which is a batch of peanut-butter brownies I baked earlier in the afternoon.

#2

В НЕДЕЛЯ ТАТКО ПРАВИ ЛАЗАНЯ. Той слага сос от черен боб, за да му внесе живот. Звучи гнусно, но всъщност е много добро и дори не усещаш бобчетата. Джош идва също и той има три помагачи, което се харесва на татко. Когато се споменава името на Марго по време на вечеря, поглеждам към Джош и виждам колко скован става той и го съжалявам. Кити трябва да е забелязала също, защото сменя темата към десерта, който е партида браунита с фъстъчено масло, които изпекох по-рано следобеда.

аз345 7.06.20 в 20:44

Since Daddy cooked, us kids have kitchen duty. He uses every pot in the kitchen when he makes lasagna, so it’s the worst cleanup, but worth it.

#3

След като татко сготви, ние децата имаме задължение. Той използва всяка тенджера, когато прави лазаня и има много за миене, но си заслужава.

аз345 7.06.20 в 20:46

After, the three of us are relaxing in the TV room. It’s Sunday night, but there’s not that Sunday night feeling in the air, because tomorrow is Labor Day and we have one last day before school starts. Kitty’s working on her dog collage, quelle surprise.

#4

После, ние тримата си почиваме в стаята за телевизия. Неделна вечер е, но няма това усещане за неделна вечер, защото утре е деня на труда и е последният ден преди да започнем училище. Кити работи върху колажа си с кучета.

аз345 7.06.20 в 20:49

“What kind do you want most of all?” Josh asks her.

#5

- Каква порода искаш най-много? - пита я Джош.

аз345 7.06.20 в 20:49

Kitty answers back lightning fast. “An Akita.”

#6

Кити отговаря със скоростта на светкавица:
-Акита.

аз345 7.06.20 в 20:50

“Boy or girl?”

#7

- Момче или момиче?

аз345 7.06.20 в 20:50

Again her answer is prompt. “Boy.”

#8

Отговорът ѝ отново е бърз.
- Момче.

аз345 7.06.20 в 20:50

“What’ll you name him?”

#9

- Как би го кръстила?

аз345 7.06.20 в 20:51

Kitty hesitates, and I know why. I roll over and tickle Kitty’s bare foot. “I know what you’ll name him,” I say in a singsong voice.

#10

Кити се колебае и знам защо. Претъркулвам се и гъделичкам босия ѝ крак.
- Знам как би го кръстила. - казвам аз с певчески глас.

аз345 7.06.20 в 20:52

“Be quiet, Lara Jean!” she screeches.

#11

- Бъди тиха, Лара Джийн! - пищи тя.

аз345 7.06.20 в 20:53

I have Josh’s full attention now. “Come on, tell us,” Josh begs.

#12

Имам цялото внимание на Джош сега.
- Хайде, кажи ни. - моли ѝ се Джош.

аз345 7.06.20 в 20:53

I look at Kitty and she is giving me evil glowy red eyes. “Never mind,” I say, feeling nervous all of a sudden. Kitty might be the baby of the family, but she is not someone to trifle with.

#13

Поглеждам към Кити и тя ме гледа със зъл, сияещ поглед.
- Няма значение - казвам, чувствайки се нервна изведнъж. Кити може да е бебето на семейството, но тя не е някой, с когото да се отнасяш пренебрежително.

аз345 7.06.20 в 20:56

Then Josh tugs on my ponytail and says, “Aw, come on, Lara Jean! Don’t leave us in suspense.”

#14

Тогава Джош дръпва опашката ми и казва:
- О, хайде де, Лара Джийн! Не ни оставяй под напрежение.

аз345 7.06.20 в 20:57

I prop myself up on my elbows, and Kitty tries to put her hand over my mouth. Giggling, I say, “It’s after a boy she likes.”

#15

Вдигам се на лакти и Кити се опитва да сложи ръка на устата ми. Кикотейки се, казвам:
- На момче, което харесва.

аз345 7.06.20 в 20:58

“Shut up, Lara Jean, shut up!”

#16

- Млъкни, Лара Джийн, млъкни!

аз345 7.06.20 в 20:59

Kitty kicks me, and in doing so she accidentally rips one of her dog pictures. She lets out a cry and drops to her knees and examines it. Her face is red with the effort of not crying. I feel like such a jerk. I sit up and try to give her an I’m sorry hug, but she twists away from me and kicks at my legs, so hard I yelp. I pick the picture up and try to tape it back, but before I can, Kitty snatches it out of my hands and gives it to Josh. “Josh, fix it,” she says. “Lara Jean ruined it.”

#17

Кити ме удря и тя случайно скъсва една от снимките си. Изплаква леко и слага глава върху колената си и я оглежда. Лицето ѝ става червено, опитвайки се да не заплаче. Чувствам се като тъпачка. Сядам и се опитвам да ѝ дам прегръдка за съжаление, но преди да успея, Кити грабва снимката от ръцете ми и я дава на Джош.
- Джош оправи го. - казва тя. - Лара Джийн го съсипа.

аз345 7.06.20 в 21:04

“Kitty, I was only teasing,” I say lamely. I wasn’t going to say the name of the boy. I would never ever have said it.

#18

- Кити, аз просто се закачах. - казвам аз тъпо. Нямаше да кажа името на момчето. Никога, абсолютно никога не бих.

аз345 7.06.20 в 21:05

She ignores me, and Josh smooths the paper back out with a coaster, and with the concentration of a surgeon he tapes the two pieces together. He wipes his brow. “Phew. I think this one will make it.”

#19

Тя ме игнорира, а Джош я изглажда и със съсредоточеността на хирург той залепя двете части заедно. Избърсва веждата си.
- Пфюю. Мисля, че ще оцелее.

аз345 7.06.20 в 21:08

I clap, and I try to catch Kitty’s eye, but she won’t look at me. I know I deserve it. The boy Kitty has a crush on—it’s Josh.

#20

Аз плясвам и се опитвам да взема вниманието на Кити, но тя не ме поглежда. Знам, че го заслужавам. Момчето, което Кити харесва, е Джош.

аз345 7.06.20 в 21:09

Kitty whisks her collage away from Josh. Stiffly she says, “I’m going upstairs to work on this. Good night, Josh.”

#21

Кити взима бързо колажа си от Джош. Сковано тя казва:
- Качвам се горе, за да работя над това. Лека нощ, Джош.

аз345 7.06.20 в 21:10

“Night, Kitty,” Josh says.

#22

- Лека, Кити. - казва Джош.

аз345 7.06.20 в 21:10

Meekly, I say, “Good night, Kitty,” but she’s already running up the stairs, and she doesn’t reply.

#23

Смирено казвам:
- Лека нощ, Кити. - но тя вече се качва нагоре по стълбите и не отговаря.

аз345 7.06.20 в 21:15

When we hear the sound of her bedroom door closing, Josh turns to me and says, “You’re in so much trouble.”

#24

Когато чуваме звука от затварящата се врата на спалнята ѝ, Джош се обръща към мен и казва:
- Ти си в голяма беда.

аз345 7.06.20 в 21:16

“I know,” I say. I’ve got a sick feeling in the pit of my stomach. Why did I do that? Even as I was doing it, I knew it was wrong. Margot would never have done that to me. That’s not how big sisters are supposed to treat their little sisters, especially not when I’m so much older than Kitty.

#25

- Знам - казвам. Имам болнаво усещане в стомаха си. Защо направих това? Дори докато го правех, знаех, че е грешно. Марго никога не би ми причинила това. Това не е начинът, по който големите сестри трябва да се държат с по-малките си сестри, особено когато съм толкова по-голяма от Кити.

аз345 7.06.20 в 21:19

“Who’s this kid she likes?”

#26

- Кое е детето, което харесва?

аз345 7.06.20 в 21:19

“Just a boy from school.”

#27

- Просто момче от училище.

аз345 7.06.20 в 21:19

Josh sighs. “Is she really old enough to have crushes on boys? I feel like she’s too young for all that.”

#28

Джош въздъхва.
- Достатъчно голяма ли е, за да си пада по момче? Мисля, че е твърде малка за това.

аз345 7.06.20 в 21:20

“I had crushes on boys when I was nine,” I tell him. I’m still thinking about Kitty. I wonder how I can make it so she isn’t mad at me anymore. Somehow I don’t think snickerdoodles will cut it this time.

#29

- Аз си харесвах момчета, когато бяха на девет. - казавам му. Още мисля за Кити. Чудя се какво мога да направя, за да не ми се сърди вече. Някакси си мисля, че бисквитките ще успеят този път.

аз345 7.06.20 в 21:22

“Who?” Josh asks me.

#30

- Кого? - пита ме Джош.

аз345 7.06.20 в 21:22

“Who what?” Maybe if I can somehow convince Daddy to buy her a puppy . . .

#31

- Кого какво? - може би ако по някакъв начин убедя татко да ѝ купи кученце.

аз345 7.06.20 в 21:23

“Who was your first crush?”

#32

- Кого си харесвала първо?

аз345 7.06.20 в 21:24

“Hmm. My first real crush?” I had kindergarten and first- and second-grade crushes aplenty, but they don’t really count. “Like the first one that really mattered?”

#33

- Хмм. Истински ли? - Харесвах си момчета в детската градина, в първи и втори клас, но те не се броят. - Първият, който е имал значение?

аз345 7.06.20 в 21:25

“Sure.”

#34

- Разбира се.

аз345 7.06.20 в 21:25

“Well . . . I guess Peter Kavinsky.”

#35

- Ами...предполагам Питър Кавински.

аз345 7.06.20 в 21:26

Josh practically gags. “Kavinsky? Are you kidding me? He’s so obvious. I thought you’d be into someone more . . . I don’t know, subtle. Peter Kavinsky’s such a cliché. He’s like a cardboard cutout of a ‘cool guy’ in a movie about high school.”

#36

- Кавински? Шегуваш ли се? Той е толкова очевиден. Мислех, че ти би си падала по някого по-...не знам, изтънчен. Питър Кавински е такова клише. Той е представата за "готино момче" в гимназиален филм.

аз345 7.06.20 в 21:29

I shrug. “You asked.”

#37

Свивам рамене.
- Ти попита.

аз345 7.06.20 в 21:30

“Wow,” he says, shaking his head. “Just . . . wow.”

#38

- Еха- казва той, поклащайки глава - Просто...еха.

аз345 7.06.20 в 21:30

“He used to be different. I mean, he was still very Peter, but less so.” When Josh looks unconvinced, I say, “You’re a boy, so you can’t understand what I’m talking about.”

#39

- Преди беше различен. Имам предвид, че пак беше себе си, но по-малко. - Когато Джош поглежда неубеден, казвам - Ти си момче, няма как да разбереш за какво говоря.

аз345 7.06.20 в 21:32

“You’re right. I don’t understand!”

#40

- Права си. Не разбирам!

аз345 7.06.20 в 21:32

“Hey, you’re the one who had a crush on Ms. Rothschild!”

#41

- Хей, ти си този, който си падаше по госпожица Ротшилд!

аз345 7.06.20 в 21:33

Josh turns red. “She was really pretty back then!”

#42

Джош почервенява.
- Тя беше много красива тогава!

аз345 7.06.20 в 21:33

“Uh-huh.” I give him a knowing look. “She was really ‘pretty.’ ” Our across-the-street neighbor Ms. Rothschild used to mow her lawn in terry-cloth short shorts and a string bikini top. The neighborhood boys would conveniently come and play in Josh’s yard on those days.

#43

- Ъ-хъ. - поглеждам го със знаещ поглед. - Беше много "красива".
Нашата съседка косеше ливадата си по къси панталонки и горнище с презрамки. Момчетата от квартала идваха да играят при Джош в точно тези дни.

аз345 7.06.20 в 21:37

“Anyway, Ms. Rothschild wasn’t my first crush.”

#44

- Както и да е, госпожица Ротшилд не беше първата ми любов.

аз345 7.06.20 в 21:38

“She wasn’t?”

#45

-Така ли?

аз345 7.06.20 в 21:38

“No. You were.”

#46

- Да. Ти беше.

аз345 7.06.20 в 21:39

It takes me a few seconds to process this. Even then, all I can manage is, “Huh?”

#47

Отнема ми няколко секунди да го осъзная. Дори тогава, всичко, което казвам е "Хъъ?"

аз345 7.06.20 в 21:40

“When I first moved here, before I knew your true personality.” I kick him in the shin for that, and he yelps. “I was twelve and you were eleven. I let you ride my scooter, remember? That scooter was my pride and joy. I saved up for it for two birthdays. And I let you take it for a ride.”

#48

- Когато се преместих тук, преди да те опозная. - удрям го в пищяла заради това, а той изскимтява.- Аз бях на дванайсет, а ти на единайсет. Давах ти да караш скутера ми, спомняш ли си? Този скутер беше моя гордост и щастие. Спестявах за него два рожденни дни. И ти го дадох да го покараш.

аз345 7.06.20 в 21:43

“I thought you were just being generous.”

#49

- Мислех, че тогава просто си бил великодушен.

аз345 7.06.20 в 21:44

“You crashed it and you got a big scratch on the side,” he continues. “Remember that?”

#50

- Ти го счупи и имаше голяма рана на едната страна. - продължава той. - Спомняш ли си?

аз345 7.06.20 в 21:44

Следваща страница →

Минутку...