Warrior Race / Warrior Race: Warrior Race

Английски оригинал Перевод на български

| Robert Sheckley

#1

| Робърт Шекли

Деница Минчева 27.04.18 в 10:19

| Warrior Race

#2

| Раса на войни

Деница Минчева 27.04.18 в 10:19

THEY never did discover whose fault it was. Fannia pointed out that if Donnaught had had the brains of an ox, as well as the build, he would have remembered to check the tanks. Donnaught, although twice as big as him, wasn't quite as fast with an insult. He intimated, after a little thought, that Fannia's nose might have obstructed his reading of the fuel gauge.

#3

Така и не откриха чия беше вината. Фания изтъкна, че ако Дунот имаше ум поне колкото бивол, на какъвто приличаше, щеше да се сети да провери резервоарите. Дунот, макар два път по-едър, не беше толкова бърз с обидите. След като обмисли въпроса, той предположи, че може би носът на Фания му е попречил да види показанията на индикатора за гориво.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:19

This still left them twenty light-years from Thetis, with a cupful of transformer fuel in the emergency tank.

#4

Така или иначе, все още им оставаха двадесет светлинни години до Тетис, а разполагаха с не повече от една шепа трансформаторно гориво в запасния резервоар.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:20

"All right," Fannia said presently. "What's done is done. We can squeeze about three light-years out of the fuel before we're back on atomics. Hand me The Galactic Pilot—unless you forgot that, too."

#5

— Добре де, станалото, станало — прекрати спора Фания. — Наличното гориво ще ни стигне за още около три светлинни години, преди да минем обратно на атомен режим. Подай ми Галактическия справочник... освен, ако не си забравил и него.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:20

Donnaught dragged the bulky microfilm volume out of its locker, and they explored its pages.

#6

Дунот дотътри обемистия микрофилмов том от нишата му и двамата го разгърнаха.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:21

The Galactic Pilot told them they were in a sparse, seldom-visited section of space, which they already knew. The nearest planetary system was Hatterfield; no intelligent life there. Sersus had a native population, but no refueling facilities. The same with Illed, Hung and Porderai.

#7

Според Галактическия справочник се намираха в слабо населен, рядко посещаван участък от космоса, което вече им беше ясно. Най-близката планетна система беше Хатърфийлд, лишена от разумен живот. Серсус имаше местно население, но нямаше хранилища за гориво. Същото беше положението с Илд, Ханг и Пордерай.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:21

"Ah-ha!" Fannia said. "Read that, Donnaught. If you can read, that is."

#8

— Аха! — възкликна Фания. — Прочети това Дунот. Ако можеш да четеш, де.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:24

"Cascella," Donnaught read, slowly and clearly, following the line with a thick forefinger. "Type M sun. Three planets, intelligent (AA3C) human-type life on second. Oxygen-breathers. Non-mechanical. Religious. Friendly. Unique social structure, described in Galactic Survey Report 33877242. Population estimate: stable at three billion. Basic Cascellan vocabulary taped under Cas33b2. Scheduled for resurvey 2375 A.D. Cache of transformer fuel left, beam coordinate 8741 kgl. Physical descript: Unocc. flatland."

#9

— Касела — прочете Дунот бавно и ясно, като си сочеше с дебел показалец. — Слънце тип М. Три планети. Интелигентен, човекоподобен живот (АА3С) на втората. Кислород-дишащи. Примитивна раса. Религиозни. Приятелски настроени. Уникална социална структура, описана в Протокол от галактическо проучване 33877242. Население: приблизително три милиарда. Основна каселанска реч, записана под код Кас33В2. Планирана за ново проучване през 2375 г. Разполага със запас от трансформаторно гориво, оставен при координати на планетната повърхност 8741 kgl. Физическо описание на местността: ненаселена равнина.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:25

"Transformer fuel, boy!" Fannia said gleefully. "I believe we will get to Thetis, after all." He punched the new direction on the ship's tape. "If that fuel's still there."

#10

— Трансформаторно гориво, момче! — ухили се Фания и въведе новите координати в контролния панел на кораба. — Явно все пак ще стигнем до Тетис. Стига горивото да е още там.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:25

"Should we read up on the unique social structure?" Donnaught asked, still poring over The Galactic Pilot.

#11

— Дали да не прочетем каква е тази уникална социална структура? — попита Дунот, все още зачетен ръководството.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:25

"Certainly," Fannia said. "Just step over to the main galactic base on Earth and buy me a copy."

#12

— Ама, разбира се. Ти само се отбий до главната галактическа база на Земята и купи едно копие.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:26

"I forgot," Donnaught admitted slowly.

#13

— Да, забравих — призна Дунот мудно.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:26

"Let me see," Fannia said, dragging out the ship's language library, "Cascellan, Cascellan … Here it is. Be good while I learn the language." He set the tape in the hypnophone and switched it on. "Another useless tongue in my overstuffed head," he murmured, and then the hypnophone took over.

#14

Фания измъкна корабната езикова библиотека.
— Да видим, каселански, каселански... Ето го. Гледай да не правиш глупости, докато го науча. Още един безполезен език в претрупаната ми глава — мърмореше той, докато зареждаше лентата в хипнофона.
След малко устройството заработи и той утихна.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:27

COMING out of transformer drive with at least a drop of fuel left, they switched to atomics. Fannia rode the beam right across the planet, locating the slender metal spire of the Galactic Survey cache. The plain was no longer unoccupied, however. The Cascellans had built a city around the cache, and the spire dominated the crude wood-and-mud buildings.

#15

Изключиха трансформаторния двигател с не повече от няколко капки останало гориво и минаха на атомно управление. Фания пусна проследяващия лъч по повърхността на планетата и откри тънката метална кула на галактическото хранилище. Равнината обаче никак не беше ненаселена. Каселанците бяха издигнали наоколо цял град, като кулата се извисяваше над груби постройки от дърво и кирпич.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:27

"Hang on," Fannia said, and brought the ship down on the outskirts of the city, in a field of stubble.

#16

— Дръж се — предупреди Фания и приземи кораба в покрайнините на града в поле с ниска растителност.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:27

"Now look," Fannia said, unfastening his safety belt. "We're just here for fuel. No souvenirs, no side-trips, no fraternizing."

#17

— Слушай сега, тук сме само, за да презаредим — каза той назидателно, докато разкопчаваше колана си. — Никакви сувенири, никакви туристически обиколки, нито нови приятели.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:27

Through the port, they could see a cloud of dust from the city. As it came closer, they made out figures running toward their ship.

#18

През люка видяха облак прах, който приближаваше откъм града. След малко различиха фигури, които тичаха към кораба.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:28

"What do you think this unique social structure is?" Donnaught asked, pensively checking the charge in a needler gun.

#19

— Каква ли е тази уникална социална структура? — зачуди се Дунот и замислено провери пълнителя на оръжието си.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:28

"I know not and care less," Fannia said, struggling into space armor. "Get dressed."

#20

— Не знам и не ме интересува — отвърна Фания, като навличаше бронирания си скафандър. — Обличай се.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:28

"The air's breathable."

#21

— Ама въздухът става за дишане.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:29

"Look, pachyderm, for all we know, these Cascellans think the proper way to greet visitors is to chop off their heads and stuff them with green apples. If Galactic says unique, it probably means unique."

#22

— Да, умнико, обаче кой знае, каселанците може да мислят, че правилният начин да се посрещат посетители, е да им се отрежат главите и да се напълнят със зелени ябълки. Щом справочникът казва, че системата е уникална, значи уникална е.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:29

"Galactic said they were friendly."

#23

— Справочникът също казва, че са приятелски настроени.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:29

"That means they haven't got atomic bombs. Come on, get dressed." Donnaught put down the needler and struggled into an oversize suit of space armor. Both men strapped on needlers, paralyzers, and a few grenades.

#24

— Това означава, че нямат ядрени оръжия. Хайде, обличай се.
Дунот с мъка се напъха в грамадния космически костюм. И двамата взеха със себе си бластери, парализатори и няколко гранати.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:29

"I don't think we have anything to worry about," Fannia said, tightening the last nut on his helmet. "Even if they get rough, they can't crack space armor. And if they're not rough, we won't have any trouble. Maybe these gewgaws will help." He picked up a box of trading articles—mirrors, toys and the like.

#25

— Мисля, че няма да имаме проблеми — каза Фания и затегна последния винт на шлема си. — Даже да ни нападнат, не могат да пробият скафандъра. А, ако не ни нападнат, още по-добре. Може би тези дрънкулки ще помогнат.
Той взе в ръце една кутия с дреболии — огледала, играчки, украшения и пр.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:30

Helmeted and armored, Fannia slid out the port and raised one hand to the Cascellans. The language, hypnotically placed in his mind, leaped to his lips.

#26

Опакован в скафандъра от глава до пети, Фания се измъкна през люка и вдигна ръка в поздрав към каселанците. Езикът, хипнотично вложен в ума му, вече му беше като роден.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:30

"We come as friends and brothers. Take us to the chief."

#27

— Идваме като ваши приятели и събратя. Отведете ни при водача си.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:30

The natives clustered around, gaping at the ship and the space armor. Although they had the same number of eyes, ears and limbs as humans, they completely missed looking like them.

#28

Местните се струпаха наоколо, зяпайки кораба и скафандрите. Макар да имаха същото количество очи, уши и крайници като земляните, те някак успяваха да са напълно различни от тях.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:30

"If they're friendly," Donnaught asked, climbing out of the port, "why all the hardware?" The Cascellans were dressed predominantly in a collection of knives, swords and daggers. Each man had at least five, and some had eight or nine.

#29

— Ако са приятелски настроени — попита Дунот, който тъкмо излизаше през люка, — защо са им всичките тези железа?
Облеклото на каселанците изглежда се състоеше предимно от разнообразен набор ножове, мечове и ками. Всеки имаше поне по пет, някои по осем или девет.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:30

"Maybe Galactic got their signals crossed," Fannia said, as the natives spread out in an escort. "Or maybe the natives just use the knives for mumblypeg."

#30

— Може изследователите от галактическия справочник да са се объркали — предположи Фания, докато посрещачите им се подредиха в шпалир около тях. — А може и местните да си умират да играят на ножки.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:31

THE city was typical of a non-mechanical culture. Narrow, packed-dirt streets twisted between ramshackle huts. A few two-story buildings threatened to collapse at any minute. A stench filled the air, so strong that Fannia's filter couldn't quite eradicate it. The Cascellans bounded ahead of the heavily laden Earthmen, dashing around like a pack of playful puppies. Their knives glittered and clanked.

#31

Градът беше типичен за примитивна култура. Тесни непавирани улици се извиваха между паянтови постройки. Двуетажните сгради бяха рядкост и изглеждаха сякаш всеки момент ще се срутят. Из въздуха се носеше толкова силна воня, че дори филтрите на скафандрите не успяваха напълно да я премахнат. Каселанците подскачаха около тежко екипираните земляни като развълнувани кутрета. Ножовете им подрънкваха и блестяха.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:31

The chief's house was the only three-story building in the city. The tall spire of the cache was right behind it.

#32

Къщата на вожда беше единствената триетажна постройка в града. Високата кула на хранилището беше точно зад нея.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:31

"If you come in peace," the chief said when they entered, "you are welcome." He was a middle-aged Cascellan with at least fifteen knives strapped to various parts of his person. He squatted cross-legged on a raised dais.

#33

— Ако идвате с мир — заговори вождът, когато влязоха, — сте добре дошли.
Той беше на средна възраст и по тялото му бяха препасани поне петнадесет ножа. Беше седнал с кръстосани крака на леко издигнат подиум.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:31

"We are privileged," Fannia said. He remembered from the hypnotic language lesson that "chief" on Cascella meant more than it usually did on Earth. The chief here was a combination of king, high priest, deity and bravest warrior.

#34

— За нас е чест — отвърна Фания.
От хипнотично заучените уроци той си спомни, че вождът тук има доста по-широка роля, отколкото на Земята. Той беше комбинация от монарх, върховен жрец, божество и най-смел войн.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:32

"We have a few simple gifts here," Fannia added, placing the gewgaws at the king's feet. "Will his majesty accept?"

#35

— Тук сме ви донесли няколко скромни дара — добави Фания и сложи дрънкулките в краката на краля. — Дали ваше величество ще ги приеме?

Деница Минчева 27.04.18 в 10:32

"No," the king said. "We accept no gifts." Was that the unique social structure? Fannia wondered. It certainly was not human. "We are a warrior race. What we want, we take."

#36

— Не. Ние не приемаме дарове — отсече величеството. Дали в това се състоеше уникалната им социална структура? Фания реши, че такова поведение със сигурност не е присъщо на хората. — Ние сме раса на войни. Ако искаме нещо, вземаме си го.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:32

Fannia sat cross-legged in front of the dais and exchanged conversation with the king while Donnaught played with the spurned toys. Trying to overcome the initial bad impression, Fannia told the chief about the stars and other worlds, since simple people usually liked fables. He spoke of the ship, not mentioning yet that it was out of fuel. He spoke of Cascella, telling the chief how its fame was known throughout the Galaxy.

#37

Фания седна пред краля също с кръстосани крака и поведе разговор с него, докато Дунот си играеше с отказаните подаръци. За да опита да замаже първоначалното лошо впечатление, Фания разказа на краля за звездите и другите светове, понеже примитивните хора обикновено харесват такива фантастични истории. Каза му и за звездолета, но засега спести факта, че им е свършило горивото. Накрая спомена и Касела и увери вожда, че славата му се носи из цялата галактика.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:32

"That is as it should be," the chief said proudly. "We are a race of warriors, the like of which has never been seen. Every man of us dies fighting."

#38

— Така и трябва да бъде — отвърна той гордо. — Ние сме раса на войни, каквато никой никога не е виждал. Всеки от нас умира в битка.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:33

"You must have fought some great wars," Fannia said politely, wondering what idiot had written up the galactic report.

#39

— Трябва да сте водили велики войни — каза Фания учтиво, като се чудеше що за идиот е писал галактическия доклад.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:33

"I have not fought a war for many years," the chief said. "We are united now, and all our enemies have joined us."

#40

— Не съм воювал от много години — отвърна кралят. — Сега всички сме обединени и дори най-големите ни врагове се присъединиха към нас.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

Bit by bit, Fannia led up to the matter of the fuel.

#41

Малко по малко, Фания обърна разговора към горивото.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"What is this 'fuel'?" the chief asked, haltingly because there was no equivalent for it in the Cascellan language.

#42

— Какво е това „гориво”? — попита вождът, произнасяйки думата несигурно, защото тя нямаше еквивалент в каселанския език.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"It makes our ship go."

#43

— То кара кораба ни да лети.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"And where is it?"

#44

— И къде се намира?

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"In the metal spire," Fannia said. "If you would just allow us—"

#45

— В металната кула — обясни Фания. — Ако само бихте ни позволили...

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"In the holy shrine?" the chief exclaimed, shocked. "The tall metal church which the gods left here long ago?"

#46

— В свещения храм? — възкликна вождът шокиран. — Високата метална църква, която самите богове са издигнали за нас в древността?

Деница Минчева 27.04.18 в 10:34

"Yeah," Fannia said sadly, knowing what was coming. "I guess that's it."

#47

— Да — потвърди Фания унило, осъзнавайки какво следва. — Там.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:35

"It is sacrilege for an outworlder to go near it," the chief said. "I forbid it."

#48

— Богохулство е чуждоземец дори да приближи храма — отсече вождът. — Забранявам!

Деница Минчева 27.04.18 в 10:35

"We need the fuel." Fannia was getting tired of sitting cross-legged. Space armor wasn't built for complicated postures. "The spire was put here for such emergencies."

#49

— Ние имаме нужда от горивото — Фания го бяха заболели краката да седи на пода. Скафандърът на беше предвиден за подобни пози. — Кулата е оставена там тъкмо за такива случаи.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:35

"Strangers, know that I am god of my people, as well as their leader. If you dare approach the sacred temple, there will be war."

#50

— Чужденецо, знай, че аз съм бог за моите хора, не само техен водач. Ако посмееш да приближиш свещения храм, това ще е равносилно на война.

Деница Минчева 27.04.18 в 10:35

Следваща страница →

Минутку...