Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Четеринадесета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Fourteen

#1

Четиринадесета глава

Вилорп 9.07.19 в 13:42

+1

It's a chaotic evening at the Avenging Axe. Dandelion and Makri are both serving behind the bar, which means there's no waitress service, which in turn leads to a long queue of thirsty drinkers all competing for service. Mercenaries and dockers become impatient. They're not used to waiting so long for their tankards of ale, and they're not shy about complaining. The food is being prepared by some temporary cook whose name I don't even know. She seems to be taking a long time about it, which leads to more impatience. There are more than a few angry words and sharp exchanges as Makri and Dandelion struggle to cope. It's a bad situation, and a less experienced drinker than myself might be inclined to panic.

#2

Вечерта във Възмездяващата секира е пълен хаос. Глухарче и Макри обслужват из зад бара, което означава, че няма сервитьорка, което от своя страна води до дълга опашка от жадни пиячи, които се борят за внимание. Наемниците и докерите стават нетърпеливи. Не са свикнали да чакат толкова дълго за техните еил и не се срамуват да се оплакват. Храната се приготвя от някаква временна готвачча, чието име дори не знам. Изглежда, че ѝ трябва повече време, което пък води до повече раздразнание. Подхвърлят се повече от няколко ядни думи и остри отговори докато Макри и Глухарче се борят със ситуацията. Положението е лошо и някой по-малко опитен пияч от мен може да е да се паникьоса.

Вилорп 9.07.19 в 14:48

+2

Fortunately I've had a great deal of practice and I've got a lot of weight on my side. I lever some mercenaries out of the way, force back a sailmaker, and slide up to the bar without too much trouble.

#3

За щастие разполагам с много опит и съществена маса на моя страна, тъй че лесно избутвам няколко наемници, загърбвам майстор на платна и без особени усилия се плъзвам до бара.

Вилорп 9.07.19 в 14:53

+2

"Happy Guildsman, Makri," I say, holding out my extra-large tankard for a refill.

#4

- За мен „Весел съдружник”, Макри - поръчвам и подавам двойната си халба, за да бъде напълнена.

Вилорп 9.07.19 в 14:56

+1

Makri looks at me balefully.

#5

Макри ме гледа злобно.

Вилорп 9.07.19 в 14:57

+1

"Have you considered helping out?"

#6

- Няма ли да ни помогнеш?

Вилорп 9.07.19 в 14:57

+2

"Helping out? Why?"

#7

- Да помогна? Защо?

Вилорп 9.07.19 в 14:58

+2

"Because we need help," she says, logically enough. Logical or not, I brush it aside.

#8

- Защото имаме нужда от помощ! - логично отвръща тя. Логично или не просто го подминавам.

Вилорп 9.07.19 в 14:59

+2

"I'm not employed here. I'm a paying customer."

#9

- Аз не работя тук. Просто клиент който си плаща.

Вилорп 9.07.19 в 15:00

+2

Even Dandelion is slightly harassed as Barbarian mercenaries compete for her attention.

#10

Дори Глухарче изглежда раздразнена докато варварските наемници се борят за вниманието ѝ.

Вилорп 9.07.19 в 15:05

+1

"It really would be nice if you were to help, Thraxas," she says.

#11

- Наистина би било хубаво да помогнете, Траксас - казва тя.

Вилорп 9.07.19 в 15:06

+2

"Afraid I can't do that."

#12

- Страхувам се, че не мога да направя това.

Вилорп 9.07.19 в 15:07

+1

Makri hands a tankard of ale over to a customer, then pauses.

#13

Макри връчва на поредния клиент халба с ейл и се обръща към мен.

Вилорп 9.07.19 в 15:08

+2

"Then you're not being served," she says.

#14

- Тогава няма да те обслужвам - заявява тя.

Вилорп 9.07.19 в 15:08

+1

I gape at her.

#15

Зяпвам я.

Вилорп 9.07.19 в 15:08

+2

"What do you mean?"

#16

- Какво имаш в предвид?

Вилорп 9.07.19 в 15:08

+1

"If you won't help, I'm banning you from the tavern."

#17

- Ако няма да помагаш ще те изгоня от кръчмата!

Вилорп 9.07.19 в 15:10

+1

Only the crush of bodies prevents me from reeling backwards in shock. I'm not used to being banned from taverns. Or rather, I am used to being banned from taverns, but not the one I reside in.

#18

Само мелето от тела ми пречи да падна по гръб и да изпадна в шок. Не съм свикнал да ме гонят от кръчми. Тоест, свикнал съм да ме гонят от кръчми, но не и от тази, в която живея.

Вилорп 9.07.19 в 15:11

+2

"Don't be ridiculous. You can't ban me. I live here."

#19

- Не ставай смешна. Не може да ме изгониш. Аз живея тук.

Вилорп 9.07.19 в 15:12

+1

"I don't care," says Makri. "You're not getting any drinks. Either help out or step aside. There are people waiting."

#20

- Не ми пука, - казва Макри. - Няма да получиш никаква пиячка. Или помогни, или се разкарай. Има хора, които чакат.

Вилорп 9.07.19 в 15:13

+2

"You dog!" I roar, and reach for my sword. "This time you've gone too far!"

#21

- Ти куче! – изревавам и посягам към меча си – Този път отиде твърде далеч!

Вилорп 9.07.19 в 15:14

+2

I start heaving my way through the press of bodies to the hatch in the bar, intent on getting behind it and skewering Makri at the first opportunity. Makri grabs the axe she keeps for emergencies and waits for me to arrive.

#22

Започвам да си проправям път през стената от хора, за да стигна до входа на бара, за да вляза зад него и да наръгам Макри при първа възможност. Макри грабва брадвата, която пази за спешни случаи и очаква да дойда.

Вилорп 9.07.19 в 15:17

+2

"No one refuses beer to Thraxas!" I yell, still struggling through the crowd. I find my way blocked by a Barbarian mercenary who stands about seven feet tall and almost as wide. It takes me a while to work my way round him and it doesn't calm my temper. Meanwhile I'm yelling insults at Makri and she's yelling insults back at me. By the time I make it behind the bar, fifty or so assorted mercenaries, dockers and other Twelve Seas lowlifes are looking on with some amusement. I ignore them.

#23

- Никой не отказва бира на Траксас! - крещя, докато все още се боря с тълпата. Пътят ми се оказва преграден от варварски наемник, който е около седем стъпки висок и почти толкова широк. Отнема ми известно време да си проправя път около него, което не ме успокоява. Междувременно с Макри си разменяме обиди, крещейки. Докато стигна зад бара, около петдесет разнородни наемници, докери и други отрепки от Дванадесет морета зяпат леко развеселени. Игнорирам ги.

Вилорп 9.07.19 в 15:20

+2

"Pour me a beer or I'll run you through like a dog."

#24

- Налей ми бира, или ще те претрепа като куче!

Вилорп 9.07.19 в 15:25

+2

Makri raises her axe.

#25

Макри надига брадвата си.

Вилорп 9.07.19 в 15:25

+1

"Get out from behind the bar or I'll chop your head off, you cusux."

#26

- Излез иззад бара или ще ти отсека главата, кусукс вмирисан!

Вилорп 9.07.19 в 15:53

+1

Even in the company of mercenaries and dock workers, not the most refined of people, Makri's use of an Orcish insult causes a few raised eyebrows. I take a step forward. Dandelion suddenly leaps in front of me.

#27

Дори в компанията на наемници и докери, а не на най-изтънчените хора, употребата на оркски от Макри причинява няколко повдигнати вежди. Правя крачка напред. Глухарче внезапно скача пред мен.

Вилорп 9.07.19 в 15:54

+1

"Stop this at once," she says. "With everyone sick we all have to work together."

#28

- Спрете това веднага - казва тя. - При толкова болни, всички трябва да работим заедно.

Вилорп 9.07.19 в 15:55

+1

I eye her with loathing.

#29

Поглеждам я с отвращение.

Вилорп 9.07.19 в 15:56

+1

"Dandelion, have I ever told you how much I despise you?"

#30

- Глухарче, казвал ли съм ти някога колко те презирам?

Вилорп 9.07.19 в 15:56

+1

"Don't pick on her, you fat oaf," shouts Makri. "Dandelion, get out the way so I can chop his head off."

#31

- Не я закачай, дебел простак - извиква Макри. - Глухарче, махни се от пътя ми, за да му отсека главата.

Вилорп 9.07.19 в 15:59

+1

Dandelion turns to face Makri.

#32

Глухарче се обръща към Макри.

Вилорп 9.07.19 в 16:00

+1

"You have to stop it as well. We shouldn't be fighting among ourselves."

#33

- И двамата трябва да престанете. Не трябва да се биете помежду си.

Вилорп 9.07.19 в 16:12

+1

"Goddamn you, you ignorant zutha bitch," roars Makri, giving vent to another of her favourite foul Orcish insults. "Get out the way or I'll chop you in half."

#34

- Проклета да си, невежа зутха кучко - изръмжава Макри, като отдава дължимото на друга от любимите си оркски псувни. - Разкарай ми се от пътя или ще разсека на две.

Вилорп 9.07.19 в 16:15

Dandelion takes a step backwards, intimidated. She turns to me, and then back to Makri. And then, quite abruptly, she bursts into tears.

#35

Глухарче прави крачка назад, уплашена. Обръща се към мен и после пак към Макри. И тогава, съвсем внезапно, се разплаква.

Вилорп 9.07.19 в 16:16

"I was only trying to help," she wails, then runs off into the back room, leaving me and Makri staring at each other with weapons raised, feeling a little foolish.

#36

- Опитвах се само да помогна - казва тя, след това се втурва в задната стая, оставяйки ни с Макри да се гледаме един с друг с повдигнати оръжия, чувствайки се малко нелепо.

Вилорп 9.07.19 в 16:17

"Well there was no need to make the girl cry," says one of the loudest voices in Turai. It's Viriggax, who's standing at the bar with a look of disapproval in his eye.

#37

- Е немаше нужда да разплаквате момичето - казва един от най-гръмовните гласове в Турай. Това е Виргакс, който стои на бара с неодобрение в очите.

Вилорп 10.07.19 в 11:00

"Poor little soul," says Parax the shoemaker, agreeing with him. "Always tries to do her best."

#38

- Бедна малка душа - казва обущаря Паракс, съгласявайки се с него. - Винаги се опитва да направи най-доброто.

Вилорп 10.07.19 в 11:04

"I never like to see a young woman bullied," growls Viriggax. "Goes against the grain."

#39

- Никога не съм искал да видя как една млада жена е тормозена - изръмжава Виригакс. - Това е непристойно.

Вилорп 10.07.19 в 11:06

"Oh come on," I protest. "We weren't bullying her. Everyone knows Dandelion is an idiot."

#40

- О, хайде - възразявам аз. - Не я тормозихме. Всеки знае, че Глюхарче е идиот.

Вилорп 10.07.19 в 11:10

Another mercenary at the bar, a man with a scar running from his ear to his chin, clucks in disapproval.

#41

Друг наемник в бара, мъж с белег от ухото до брадичката си, заговаря неодобрително.

Вилорп 10.07.19 в 11:11

"Always thought she was a helpful young wench. Don't see any reason for threatening her with swords and axes."

#42

- Винаги съм смятал, че е отзивчива млада мома. Не виждам причина да я заплашвате с мечове и брадви.

Вилорп 10.07.19 в 11:12

There are mutters of agreement from all over the tavern.

#43

Надига се неодобрително мърморене от цялата кръчма.

Вилорп 10.07.19 в 11:13

"I wasn't really going to attack her," protests Makri.

#44

- Нямах намерение наистина да я разсека - протестира Макри.

Вилорп 10.07.19 в 12:54

"You insulted her in Orcish," says the mercenary, and looks at her suspiciously.

#45

- Напсува я на оркски - казва наемникът, и я поглежда подозрително.

Вилорп 10.07.19 в 12:55

"Are we ever going to get a drink?" demands another large mercenary, and bangs his fist on the bar. Realising that the mob is against us, and remembering that Gurd's last words were to look after his tavern, I sigh, and sheathe my sword. If these people don't get drinks soon there will probably be a riot. I pick up an empty tankard, and place it under the beer tap. I can't believe it. Thraxas, once Senior Investigator at the Imperial Palace, now reduced to serving beer.

#46

- Ще пием ли някога? - нервничи друг едър наемник и ударя с юмрук по бара. Осъзнавайки, че тълпата е срещу нас и си спомняйки, че последните думи на Гурд баха да се грижа за кръчмата му, аз въздъхвам и прибирам меча си. Ако тези хора скоро не получат пиячка, вероятно ще има бунт. Взимам празна халба и я поставям под канелката за бира. Не мога да повярвам. Траксас, някога старши следовател в Имперския дворец, сега е принизен до сервитьор на бира.

Вилорп 10.07.19 в 12:58

"I'll get you for this," I mutter to Makri.

#47

- Ще ти помогна с това - мърморя на Макри.

Вилорп 10.07.19 в 12:59

She puts her axe away and picks up an empty tankard.

#48

Тя оставя брадвата си и взема разна халба.

Вилорп 10.07.19 в 13:00

"You started it," she mutters back.

#49

- Ти започна с това - измърморва ми в отговор.

Вилорп 10.07.19 в 13:00

Минутку...