Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Шестнадесета глава

Английски оригинал Перевод на български

Chapter Sixteen

#1

Шестнадесета глава

Вилорп 18.07.19 в 11:44

It's deep into the morning by the time we trudge back into the Avenging Axe. Makri goes straight up the stairs to check on Lisutaris but I take a walk through to the back of the tavern to check on Gurd. Though I try to remain silent, the slight noise of my entrance brings him round.

#2

Отдавна вече се беше съмнало, когато се върнахме уморени във Възмездавящата секира. Макри хувна нагоре по външните ми стълбите, за да провери Лузитания, но аз минавам през задната част на кръчмата, за да видя Гурд. Макар да се опитвам да съм тих, лекият шум от влизането ми го разбужда.

Вилорп 18.07.19 в 11:52

"Sorry. Didn't mean to disturb you."

#3

- Съжалявам. не исках да те обезпокоя.

Вилорп 22.07.19 в 14:43

Gurd manages a weak grin. That's more than any of the other malady sufferers have managed. Gurd was always strong, and I don't doubt he'll be up on his feet in a day or two.

#4

Гурд сътворява слаба усмивка. Това е повече, отколкото някой от другите страдащи от болестта е успял. Гурд винаги е бил силен и аз не се съмнявам, че ще се изправи на крака за ден-два.

Вилорп 18.07.19 в 11:54

"Just had to lie down for a while," he says. "Be better soon."

#5

- Просто трябваше да полегна за малко - казва той. - Скоро ще бъда по-добре.

Вилорп 18.07.19 в 11:54

"You will be."

#6

- Ще бъдеш.

Вилорп 18.07.19 в 12:38

I marched all over the world with Gurd. I'd have been killed in battle long ago if he hadn't been by my side.

#7

Марширувал съм редом с Гурд по целия свят. Отдавна да съм мъртъв ако не беше той.

Вилорп 18.07.19 в 12:39

"The tavern . . . is everything all right?"

#8

- Кръчмата... всичко ли е наред?

Вилорп 18.07.19 в 12:39

I reassure him.

#9

Успокоявам го.

Вилорп 18.07.19 в 12:39

"I've got it under control."

#10

- Държа нещата под контрол.

Вилорп 18.07.19 в 12:40

"What about Tanrose?"

#11

- Ами Танроуз?

Вилорп 18.07.19 в 12:40

"Also all right. She'll be better in a day or two. Don't worry, I can keep things going."

#12

- И тя е добре. Ще се оправи съвсем до ден два. Не се тревожи, мога движа нещата.

Вилорп 18.07.19 в 12:42

Gurd nods. I've never seen the old Barbarian looking so pale.

#13

Гурд кима. Никога не съм виждал стария варварин толкова блед.

Вилорп 18.07.19 в 12:43

"Big card game tonight," whispers Gurd. "Sorry I can't play."

#14

- Голямата игра с карти е довечера - прошепва Гурд. - Съжалявам, че не мога да играя.

Вилорп 18.07.19 в 12:44

"It'll save you money. I'm on good form."

#15

- Това само ще ти спести пари. Аз съм в отлична форма.

Вилорп 18.07.19 в 12:45

Gurd grins again, but his eyelids droop, and I leave him to sleep.

#16

Гурд отново се усмихва, но клепачите му натежават и аз го оставям да поспи.

Вилорп 18.07.19 в 12:45

The scene in my office is not as riotous as I feared. Sorcerers are notoriously intemperate and I wouldn't have been surprised to find them all lying drunk on the carpet. They've remained sober. A sign of how serious things are, perhaps. Coranius the Grinder is sitting behind my desk. Tirini Snake Smiter is in my armchair. And Hanama, to my surprise, is sitting up. The malady is passing. She's still deathly pale but she no longer has the haggard look that comes with the illness.

#17

Положението в офиса ми не е толкова буйно, колкото се опасявах. Магьосниците са известни с разюздаността си и не бих се изненадал да открия, че всички те лежат пияни по килима. Останали трезви. Сигнал за това колко сериозни са нещата. Кораний Мелницата седи зад бюрото ми. Тирини Змиеубийецата е в креслото ми. А Ханама, за моя изненада, седи. Болестта ѝ преминава. Тя все още е смъртно бледа, но вече няма изтерзания вид, характерен за болните.

Вилорп 18.07.19 в 12:52

"Feeling better?" I grunt.

#18

- По-добре си? - изръмжавам.

Вилорп 18.07.19 в 12:53

She nods.

#19

Тя кима.

Вилорп 18.07.19 в 12:53

"I'll leave tomorrow."

#20

- Утре ще си тръгна.

Вилорп 18.07.19 в 12:53

I should be delighted. I realise I don't really care.

#21

Трябва да съм доволен, но осъзнавам, че не ми пука.

Вилорп 18.07.19 в 12:54

I shrug.

#22

Свивам рамене.

Вилорп 18.07.19 в 12:54

"Have you any information about the Ocean Storm?" asks Coranius.

#23

- Намери ли някаква информация за Океанската буря? - пита Кораний.

Вилорп 18.07.19 в 12:55

"None at all. How about the Sorcerers Guild?"

#24

- Никаква. Ами Магьосническата гилдия?

Вилорп 18.07.19 в 12:57

Coranius shakes his head. The artefact has vanished from sight. No one has the slightest idea where it is.

#25

Кораний поклаща глава. Артефакта изчезна от погледите. Никой няма и най-малка представа къде може да е.

Вилорп 18.07.19 в 12:59

"We've been discussing it with Lisutaris. It's a worrying situation."

#26

- Обсъдихме го с Лузитания. Ситуацията е сериозна.

Вилорп 18.07.19 в 12:59

It has to be worrying if he's talking to me about it.

#27

Наистина е сериозна щом той говори за това с мен.

Вилорп 18.07.19 в 13:01

"What about this woman Sarin?" asks Coranius. "Does she have information?"

#28

- Ами тази жена, Сарина? - пита Кораний. - Знае ли нещо?

Вилорп 18.07.19 в 13:02

"I don't know for sure. I don't think so. I think she killed a thief called Borinbax who had it, but it was gone by then."

#29

- Не знам със сигурност. По скоро не. Мисля, че е убила крадец на име Боринбакс, който я е притежавал, но тогава вече я нямаше.

Вилорп 18.07.19 в 13:04

"We must question her as soon as she recovers."

#30

- Трябва да я разпитаме веднага щом се повъзстанови.

Вилорп 18.07.19 в 13:07

"She doesn't know where it is," says Hanama.

#31

- Тя не знае къде е - казва Ханама.

Вилорп 18.07.19 в 13:07

"How do you know?"

#32

- От къде знаеш?

Вилорп 18.07.19 в 13:08

"I asked her."

#33

- Попитах я.

Вилорп 18.07.19 в 13:08

"And you believe her?"

#34

- И ѝ повярва?

Вилорп 18.07.19 в 13:08

"Yes."

#35

- Да.

Вилорп 18.07.19 в 13:08

"Why?"

#36

- Защо?

Вилорп 18.07.19 в 13:08

"I know Sarin much better than you realise," says Hanama. "She doesn't know where it is. She came here thinking you did."

#37

- Познавам Сарина много по-добре, отколкото си представяш - казва Ханама. - Тя не знае къде е. Дошла е тук, мислейки, че ти сия взел.

Вилорп 18.07.19 в 13:09

I notice that the killer in question isn't in my office.

#38

Забелязвам, че въпросният убиец не е в офиса ми.

Вилорп 18.07.19 в 13:10

"Where is she?"

#39

- Къде е тя?

Вилорп 18.07.19 в 13:10

"She dragged herself downstairs," says Hanama. "She said she'd rather lie ill in a store room than stay here any longer."

#40

- Завлече се долу - казва Ханама. - Каза, че предпочита да лежи болен в складовите помещения, отколкото да остане тук и минута повече.

Вилорп 18.07.19 в 13:11

Sarin has gone. It's good news, though once again I find that I don't much care. I ask Coranius a question.

#41

Сарина се е разкарала. Това е добра новина, макар отново да осъзнавам, че не ми пука много. Задавам въпрос на Коранис.

Вилорп 18.07.19 в 13:13

"So many people have fallen sick here. And it's taking them a long time to get better. Especially Lisutaris. Is there something sorcerous about it?"

#42

- Толкова много хора се разболяват тук. И им трябва много време, за да се оправят. Особено на Лузитания. Има ли нещо магьосническо зад това?

Вилорп 18.07.19 в 13:16

"Lisutaris thinks not," replies Coranius.

#43

- Лузитания не мисли така - отговаря Кораний.

Вилорп 18.07.19 в 13:16

"What do you think?"

#44

- А ти какво мислиш?

Вилорп 18.07.19 в 13:17

Coranius shrugs. He's a man of medium size. Sandy-haired, not imposing in any way. But he's one of our strongest Sorcerers, not far behind Lisutaris in terms of raw power.

#45

Кораний свива рамене. Той е човек със среден ръст. Рижав и донякъде невзрачен. Но той е един от най-силните ни магьосници, не е далеч от Лузитания по отношение на суровата магия.

Вилорп 18.07.19 в 13:19

"I can't find any trace of sorcery. But you're right, it is taking her a long time to recover . . ."

#46

- Не мога да намеря никаква следа от магия. Но си прав, че отнема много време да се възстанови…

Вилорп 18.07.19 в 13:19

Coranius looks troubled.

#47

Кораний изглежда притеснен.

Вилорп 18.07.19 в 13:19

"People fall sick in clusters all the time," says Tirini. "That's what the malady's like. I don't think there's any sorcery at work. We'd be able to detect it."

#48

- Хората постоянно се разболяват на групи - казва Тирини. - Характерно е за болестта. не мисля че има замесена магия тук. Щяхме да я открием.

Вилорп 18.07.19 в 13:22

"We can't detect the Ocean Storm," says Coranius.

#49

- Не можем да открием Океанската буря - казва Кораний.

Вилорп 18.07.19 в 13:22

"We don't even know if the Ocean Storm really exists."

#50

- Ние дори не знаем дали Океанската буря съществува.

Вилорп 18.07.19 в 13:23

Следваща страница →

Минутку...