×Внимание! Този превод, възможно, още не е готов, затова модераторите са го маркирали със статут «в процес на превод»

Готов превод Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Издателско каре

Траксас под обсада

от

Мартин Скот

Съдържание

Траксас под обсада

Мартин Скот

Това е история е измислица. Всички герои и събития, изобразени в книгата, са измислени и всяка прилика с реални хора или събития е съвсем случайна.

Copyright© 2006 by Martin Scott

A Baen Books Original

Baen Publishing Enterprises

P.O. Box 1403

Riverdale, NY 10471

www.baen.com

ISBN 10: 1-4165-2088-0

ISBN 13: 978-1-4165-2088-7

Художник на корицата Том Кид

Първо издание, октомври 2006

Разпространение от Simon & Schuster

1230 Avenue of the Americas

New York, NY 10020

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data:

Scott, Martin, 1956-

Thraxas under siege / Martin Scott.

p. cm.

"A Baen book"—T.p. verso.

ISBN-13: 978-1-4165-2088-7

ISBN-10: 1-4165-2088-0

1. Thraxas (Fictitious character : Scott)--Fiction. 2. Private

investigators—Fiction. I. Title.

PR6063.I34T488 2006

823'.92—dc22

2006021126

Отпечатана в Съединените американски щати

Внимание! Този превод, възможно, още не е готов.
Неговият статут: в процес на превод

Преведено в Нотабеноид
http://prevodi.chitanka.info/book/5/36

Преводачи: Вилорп

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода